Gemeente |eeuwarden I 1 1 1 i Dat.2 9 MEI 2017 A Jaj &w College van burgemeester en wethouders van dé-gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050AA STIENS Uitgangspunten belastingharmonisatie sector Minke van den Oever, 058 233 8053 Bijlagen 10 mei 2017, verzonden: 2h MEI 2917 Geacht college, Bijgaand ontvangt u de brief aan de raad van de gemeente Leeuwarden over de belastingharmonisatie als gevolg van de herindeling per 1-1-2018. in bijgaande brief worden de uitgangspunten geformuleerd die wij gaan hanteren bij de voorbereiding van de belastingverordeningen voor 2018. Wij sturen u deze brief ter kennisname met het verzoek ook uw raad hiervan op de hoogte te stellen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Leeuwarden, Oldehoofsttrkerkhof 2 Posthui 21000 1900 JA Leeuwarden Telefoon 140S8 www.leeuwirden.nl Ingek. Leouwarder.deel Reg, Nee j Cluster J i-J |A Grif Haa'' Afh.doqr Kopie Naam Afgedaan paraaf Onderwerp Uw kenmerk Z32688 Om kenmerk Dienst SSL Contact Ditum Sjoch dtw stêd; sjoch wit da rünom birt - It ilde spegekthimyii wit de tabomst hit- Piter Tbpsöa

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 65