ek net en wol dêrom graach de fragen en antwurden skriftlik tastjoerd krije. Wethalder Vos: Dat léste is net gebrüklik. De FNP mei wol by him delkomme foar fierdere ynformaasje. Dér kin ek in amtner by oanwêzich wêze. De hear Tuininga (FNP): Dan soe er leaver no graach de ynformaasje hawwe wolle. De foarsitter: Dat lijkt hem niet de goede plek, want bij de BOT-sessie kan meer informatie verstrekken dan hier in de raadsvergadering. De hear Tuininga (FNP): Dan giet er wol nei it gebietsteam. De hear De Kroon (PvdA): De FNP hat frege om in spesjaie BOT-sesje en hy fynt it net korrekt dat de FNP no foar ynformaasje nei it gebietsteam wol. De hear Dijkstra (FNP): Okkerdeis wie der in BOT-sesje oer in (mooglike) ynfolling fan it gemeentehüs middels in "Integraal Kind Centrum" ofte wol in underwiisynstelling. Yn de "Integrale visie op gemeentelijke gebouwen" (april 2016) stiet op side 10 beskreaun by it kopke Gemeentehuis Ljipstrjitte 1: Fraach: Wannear tinkt it kolleezje mei de boarger en partijen üt de merk yn petear te gean omdat yn de BOT-sesje (18 maai) 1 july dit jier as "deadline" steld is foar ideeën fan ut de mienskip? Hoe ferhaldt it optreden fan it kolleezje yn de BOT-sesje him no mei de fysje sa't ferwurde is yn boppeneamd fisystik? Wethalder Visser: Het idee van een school is een optie en deze wordt momenteel onderzocht. Dat overleg vindt plaats in nauw overleg met Leeuwarden. Er is een gesprek geweest met de schoolbesturen. Deze stonden positief tegenover het idee en zo heeft men dat doorgegeven aan OVL en PB. Er zijn nog twee partijen uit de markt die ook een idee hebben, hoewel deze ideeën nog geen concrete vorm aangenomen hebben. Na de zomer zullen de ideeën voorgelegd worden aan de inwoners en ondernemers. Een en ander moet ook planologisch, financieel en milieutechnisch getoetst worden. En er moet ook draagvlak zijn. Er is dus nog geen sprake van planvorming. Als er een draagvlak voor een idee is dan kan een tweede avond worden georganiseerd. Men volgt qua burgerparticipatie in principe dezelfde procedure als bij Steenslan. De hear Dijkstra (FNP): Merkpartijen sitte der hiel oarsyn as in skoalle, Dy moatte meardere partijen 3 Gewenste situatie: Het pand is zeer waarschijnlijk niet meer nodig na 1-1-2018. Dit gebouw kan daarom worden afgestoten. Wanneer er zich tussentijds een mogelijkheid voordoet tot verkoop van het pand, dan kan de gemeente dit oppakken. Mogelijk kan daarbij het gebouw tot 2018 worden terug gehuurd, indien dit voor 2018 wordt verkocht. De herbestemming van het pand wordt afgestemd op de behoefte in het winkelhart van Stiens. Actie: Samen met de gemeente Leeuwarden een onderzoek te doen naar de behoefte/mogelijkheden en hier de herbestemming/marktbenadering op richten. Inwoners van de gemeente bij het onderzoek betrekken. Vervolgens actief de markt benaderen om te komen tot afstoting van het gebouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 6