by elkoar krije foar de ynfolling fan it gebou. Dat freget mear tiid. Yn syn eagen is it idee fan de skoalle al hast ütwurke. De hear Van Diggelen (WD): Zijn er vragen of klachten binnengekomen over deze zaak? De hear Dijkstra (FNP): it kin planologysk neffens him gjin problemen opsmite. Meitsje iepenbier wat de gong fan saken is. De deadline fan 1 july komt by him frjemd oer. De hear Tuininga (FNP): By de skoallen soe it neffens de wethalder noch mar om in ynformative faze gean. Flat de wethalder by Omrop Fryslan sein dat de skoalbestjoeren der achter steane? En dat OVL en DB der achter steane? It liket net bést hoe't de boarger deroer tinkt. De foarsitter: De heer Tuininga heeft dus met burgers gepraat. Fiad hij er niet als raadslid op kunnen wijzen dat het een haalbaarheidsonderzoek betreft? De hear Tuininga (FNP): De minsken fan OVL binne neffens him ek bot skrokken dat de plannen al sa fier wiener. Wethalder Visser: Op de radio heeft zij gezegd dat ze in eerste instantie niet afwijzend stonden tegenover dit plan en dat de schoolbesturen het voor akkoord bevonden. Het is een haalbaarheidsonderzoek en met zit in de initiatieffase. Men heeft vaak genoeg tegen OVL gezegd dat het gebouw beschikbaar zou komen. De hear Tuininga (FNP): Doch der wat mei. It soe it kolleezje siere om yn de Stienser Omroeper te setten dat alles yn de inisjatyffaze sit en dat it in helberheidsundersyk oanbelanget. De hear Van Diggelen (WD): Is het bekend of er klachten zijn dat de periode te krap is? Wethalder Visser: Zij kan dat geen klachten noemen. De binnengekomen ideeën uit de markt zijn wat losse flodders. Na de zomer wil het college ermee aan de slag. De hear Dijkstra (FNP): Yn it ferslach fan hjoed kinne wy léze dat it kolleezje ien en oar reparearre hat nei oanlieding fan de belofte oan de rjochter op 24 oktober 2016 en dat ien en oar yn de Stienser pleatst is, dat it yn it gemeenteblad (Overheid.nl) stiet en dat der in kolleezjebeslüt oer is. Hjir is neat fan wier, ek net op de webside fan de gemeente is dér wat oer te finen. Yn it Memo fan it kolleezje fan ferline wike stiet dat it net publisearre hoegde te wurden omdat it öfhannele wurde soe by de gemeentlike beswierekommisje. Fraach: Soenen wy de gegevens fan de beswierekommisje krije kinne wêryn't bliken docht dat dy kommisje it advys jout dat ien en oar dochs reparearre wurdt sa't de rjochter ek sein hat? In reparaasje fan it bestimmingsplan sil dochs publisearre wurde moatte want oars hat in bestimmingsplan dochs gjin doel? Wethalder Visser: De heer Dijkstra haait twee zaken door elkaar. Het reparatieplan staat geheel los van de vergunningen en de uitspraak van de bezwarencommissie. In de bezwaarfase van een vergunning kan een vergunning in zijn geheel heroverwogen worden. In een besluit op bezwaar moet aangegeven worden met welke procedure het besluit op bezwaar genomen wordt. Het besluit op bezwaar is de aangepaste vergunning en dat hoeft niet gepubliceerd te worden. Alle bezwaarmakers zijn geïnformeerd en kunnen beroep indienen. Het reparatieplan is een verzameling van meerdere zaken en is gepubliceerd in de Stienser Omroeper en ligt ter inzage.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 7