Tarieven In Leeuwarden Is het tarief afhankelijk van het waterverbruik, tot max 375.000 m3. Leeuwarderadeel heeft een maximering van 235,-. Grootverbruikers zoals verzorgingstehuizen (5), 1 sportcomplex, horeca, autowasstraat kunnen een hogere aanslag verwachten. Aandachtspunt voor communicatie! Leeuwarderadeel heeft een vast tarief en in Leeuwarden is een variabel tarief eigenarendeel afhankelijk van de woz*waarde. Hieruit volgt een verschuiving afhankelijk van de waarde van de woning. BIJ hogere WÖZ-waarden neemt de rioolheffing eigenaren toeI Afvalstoffenheffing: Tarieven. Verschillen in belastingdruk komen tot uiting in bijlage 1 Leeuwarderadeel heeft een gemeentelijke inzarnelingsdienst voor bedrijven. In Leeuwarden vindt de inzameling plaats door particuliere bedrijfsafvalinzamelaars. Communicatie en doorverwijzing alternatieven! Li jkbezorgi ngsrechten Leeuwarderadeel heeft alleen bijzondere begraafplaatsen De bijzondere begraafplaatsen hanteren hun eigen tarieven. Marktgelden in Leeuwarden is de uitvoer van de marktgelden aan derden uitbesteed. Legesverordening De tariefstelling omgevingsvergunningen(bouw) in Leeuwarden bedraagt 2,2 en in Leeuwarderadeel is dit percentage 2,93%. Forensenbelasting De belastingplicht voor de tweede woningbezitters vervalt per 1 januari 2018 in Leeuwarderadeel De tweede woningbezitters zullen geen aanslag forensenbetasting ontvangen. In plaats daarvan ontvangen ze een aanslag OZB. Communicatie met doelgroep. Precariobelasting Een reclamebord, uithangbord, lichtbak en dergelijke worden in Leeuwarden belast d.m.v. een precariobelasting indien de desbetreffende objecten meer dan 0,50 m buiten de gevellijn uitsteekt. De inventarisatie moet nog plaatsvinden. Communicatie met doelgroep. Kwijtschelding Het kwijtscheldingsbeleid is in Leeuwarderadeel evenals in Leeuwarden op basis van de 100%-norm.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 71