Het tarief voor een extra container ligt aanzienlijk hoger dan in Leeuwarden. Dit betekend voor de gebruiker van een extra container een voordeel met ingang van 1 januari 2018. Lij kbezorgingsrechten In Littenseradiel zijn de tarieven plusminus 50» lager dan in Leeuwarden en blijven op dit niveau vooreerst gehandhaafd. Legesverordening De tariefstelling omgevingsvergunningen(bouw) in Leeuwarden is plusminus 50» hoger dan die in Littenseradiel. De tariefstelling van leges is in Leeuwarden over het algemeen hoger dan in Littenseradiel. Communicatie is van belang Forensenbelasting De belastingplicht voor de tweede woningbezitters vervalt per 01-01-2018 in Littenseradiel. De tweede woningbezitters zuilen geen aanslag forensenbelasting ontvangen, in plaats daarvan ontvangen ze een aanslag OZB. Communicatie met doelgroep. Precariobelasting Een reclamebord, uithangbord, lichtbak en dergelijke worden in Leeuwarden belast d.m.v. een precariobelasting indien de desbetreffende objecten meer dan 0,50 m buiten de gevellijn uitsteekt. De inventarisatie moet nog plaatsvinden. Communicatie met doelgroep. Kwijtschelding Het kwijtscheldingsbeleid is in Littenseradiel evenals in Leeuwarden op basis van de 100»-norm. Algemeen: In Littenseradiel is een eenmalige heffingskorting 2017 van toepassing op de afvalstoffenheffing (dit maakt het verschil in belastingdruk groot) Eénpersoonshuishouding €119,16; Meerpersoonshuishouding €154,20. 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 73