Gemeente uwarden Aan de gemeenteraad onderwerp Voorbereiding harmonisatie belastingen sector Belastingen Datum 11 mei 2017, verzonden: Geachte leden van de gemeenteraad 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2018 wordt de gemeente Leeuwarderadeel en het noordelijk deel van de gemeente Littenseradiel samengevoegd met de gemeente Leeuwarden. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de herindeling in volle gang. Een van de zaken waar vroegtijdig over nagedacht wordt, is de belastingharmonisatie. Het harmoniseren van belastingen houdt in dat verschillen in heffingsmaatstaven en tarieven worden weggenomen. Er ontstaat dan een nieuw stelsel voor het hele gebied. De jaarlijkse belastingaanslag is voor het grootste deel van de inwoners van Leeuwarderadeel en het overgaande deel van Littenseradiel de eerste kennismaking met de gemeente Leeuwarden. Inwoners en bedrijven mogen er van uit gaan dat de belastingheffing vanaf 1 januari 2018 eenduidig, uniform en doelmatig is. Voor hen zal een nieuwe situatie voor de lokale heffingen ontstaan, met deels andere belastingsoorten en andere tarieven. Het is daarom zaak tijdig duidelijkheid te geven wat de gevolgen van de samenvoeging voor de gemeentelijke heffingen zijn. Ter informatie zijn de volgende bijlagen toegevoegd: Bijlage 1Belastingdruk Bijlage 2: Vergetijking verordeningen 2.Doelstelling en alternatieven In de voorliggende brief informeren we u over de gevolgen van de herindeling op de gemeentelijke belastingen en de voorliggende uitgangspunten die we willen hanteren bij het harmoniseren van de gemeentelijke belastingen over te nemen. We vernemen graag uw wensen en bedenkingen. Oldehoofslerkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 wwwleeuwarden.nl E-mail gemeeme@leeuwarden.nl Uw kenmerk Ons kenmerk Z32688 Dienst SSL Contact Jan de Boer, 058 750 5746 Bijlagen Sjoch dizze scêd; sjoch wat der rünom bart - It Side spegelet him yn wat de takomst hat - PteTnpstro

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 79