Blad 2 Op basis van deze brief en uw reactie daarop bereiden wij de begroting en belastingverordenfngen 2018 voor. De verordeningen worden gelijktijdig met de behandeling van de begroting 2018- 2021 aan u voorgelegd. Om juridische risico's uit te sluiten bekrachtigd de nieuwe gemeenteraad van Leeuwarden ze nogmaals na de herindeling, in januari 2018. In de bijlage zijn voor u ter informatie de verschillen in belastingsoorten, belastingdruk en de verordeningen van Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Leeuwarden uiteengezet. 3. Argumenten Hieronder stellen we u aan aantal uitgangspunten voor die wij voornemens zijn te hanteren bij het harmoniseren van de gemeentelijke belastingen. Uniforme belastingverordeningen De gemeente is volgens de Wet Arhi verplicht om binnen twee jaar na de herindelingsdatum de belastingen te hebben geharmoniseerd. Uitzondering hierop is de harmonisatie van de onroerendezaakbelasting (OZB) die binnen drie maanden na de herindelingsdatum geharmoniseerd moet zijn. Het is dus mogelijk om maximaal twee jaar verschillende belastingregimes te hanteren voor de verschillende grondgebieden. Dit is een zeer onwenselijke situatie en zou betekenen dat inwoners en ondernemers binnen één gemeente verschillend worden belast. Daarnaast is het niet goed uit te leggen dat er weliswaar een nieuwe gemeente is, maar dat er toch nog meerdere belastingregimes zijn. Om te waarborgen dat er binnen de gemeente eenduidigheid ontstaat willen we de bestaande belastingverordeningen in Leeuwarden begin januari 2018 eensluidend vast stellen voor het volledige grondgebied van de gemeente Leeuwarden. Uitgangspunt 1: Met ingang van 1 Januari 2018 Is er sprake van uniforme belastingverordeningen voor het gehele grondgebied van de gemeente Leeuwarden Gelijke belastingdruk en belastingopbrengsten Het voorstel is om als uitgangspunt te hanteren dat de bestaande belastingdruk en belastingopbrengsten zoveel als mogelijk ongewijzigd blijven. In het kader van stabiele lokale heffingen is het logisch om de bestaande tariefstructuur van de gemeente Leeuwarden als uitgangspunt te nemen. Dit geldt zowel voor de hoogte van de tarieven als de te heffen belastingsoorten. Het relatieve effect van de samenvoeging van Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel op de gemeente Leeuwarden is immers beperkt. Een andere keuze leidt tot belastingdrukverschuivingen voor een groot deel van de inwoners ai kan grote gevolgen voor de begroting hebben. Dit betekent ook dat het uitgangspunt is dat alleen belastingen die we nu in gemeente Leeuwarden heffen, na de herindeling ook in de nieuwe gemeente

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 80