Blad 3 Leeuwarden van toepassing zullen zijn. Alleen om zwaar wegende redenen zal hiervan worden afgeweken en zullen nieuwe belastingen ingevoerd worden. In geval van niet invoeren is vooral de vraag van belang of de gederfde opbrengst zodanig is dat deze gecompenseerd moet worden door tariefverhoging bij één van de andere heffingen. Belastingen die niet in gemeente Leeuwarden worden geheven, maar wel in Leeuwarderadeel of Littenseradiel, komen te vervallen. Bij een generiek tarief (bijvoorbeeld leges paspoorten) dat zowel in Leeuwarden als in Leeuwarderadeel en/of Littenseradiel voorkomt, wordt het bestaande tarief in Leeuwarden als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt 2: De belastingsoorten, de belastingdruk, de belastingopbrengsten en tariefstructuur van de huidige gemeente Leeuwarden blijven zoveel mogelijk gelijk. Wat betekent dit voor de belastingsoorten? Het uitgangspunt is dat de belastingsoorten die nu in Leeuwarden aan de orde zijn straks ook in de nieuwe gemeente Leeuwarden worden gehanteerd. De bewoners en ondernemers van Leeuwarderadeel en Littenseradiel krijgen in de gemeente Leeuwarden te maken met de belastingsoorten die nu worden geheven bij de gemeente Leeuwarden. Afhankelijk van het Leeuwarder beleid wordt bepaald of daadwerkelijk heffing plaatsvindt op het nieuwe grondgebied. In onderstaande tabel staan de belastingsoorten weergegeven die op dit moment bij Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Leeuwarden van toepassing zijn. Soori alastinj Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel Algemene heffingen Onroerende XX X zaakbelasting (OZB) Precario X X Forensenbelasting X X Bestemmingsheffingen Afvalstoffenheffing XX X Rioolheffing XX X Hondenbelasting X X Parkeerbelasting X Leges Burgerzaken XX X Leges XX X omgevingsvergunning Havengelden X X Bruggelden X X Veergelden X Begraafrechten X X

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 81