Blad 4 Algemene heffingen: Onroerende zaakbelasting Bij de onroerende-zaakbelastingen (OZB) bestaat het tarief uit een percentage van de op grond van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) vastgestelde waarde. Uitgangspunt bij zowel Leeuwarden als Leeuwarderadeel en Littenseradiel bij de berekening van de OZB-tarieven is de gewenste opbrengst. Om de gewenste opbrengst te behalen worden de tarieven bij een waardestijging verlaagd en bij een waardedaling verhoogd. De nieuwe tarieven voor de gemeente Leeuwarden worden op deze wijze berekend. Voor woningen en niet woningen gelden verschillende tarieven. Binnen de categorie├źn woningen en niet-woningen is geen verdere tariefdifferentiatie mogelijk. Onder niet-woningen verstaan we alle onroerende zaken die niet tot woning dienen. Hiertoe behoren onder andere: bedrijven, kantoren, winkels, loodsen, overheidsgebouwen, parkeergarages, ziekenhuizen, kerken, en zo voort. Bij de berekening van de tarieven OZB wordt van bepaalde vaste verhoudingen uitgegaan. Hiermee wordt beoogd om een stabiele lastendruk te bevorderen en daarmee de acceptatiegraad van de lokale belastingen. Tussen het gebruikers- en eigenarentarief is een vaste verhouding van 1:1,25. Daarnaast is er een 'vaste' verhouding tussen het aandeel van de woningen en de niet-woningen in de totale opbrengst. Met deze laatste verhouding wordt voorkomen dat verschillen in waardeontwikkeling tussen woningen en niet- woningen leiden tot verschillen in ontwikkeling van de belastingdruk. Ondernemersfonds Gemeente Leeuwarden kent een ondernemersfonds (LOF). Dit houdt in dat de tarieven van de OZB voor de niet-woningen in heel gemeente Leeuwarden met 5,5% verhoogd zijn en dat de meeropbrengst 847.385 in 2017) volledig in een door de ondernemers zelf beheerd fonds gestort wordt. Dit fonds kunnen ondernemers bijvoorbeeld gebruiken voor de bekostiging van de Sinterklaasintocht. Ook de agrarische sector en non-profit instellingen (scholen, medische voorzieningen, sport en cultuurinstellingen) dragen bij aan het fonds en hebben trekkingsrechten. Op 6 maart 2017 heeft u, gemeenteraad van Leeuwarden, besloten om voor de periode 2017-2021 de bekostiging van het Ondernemersfonds in de huidige vorm (5,5% opslag op de OZB) voort te zetten. Precario Leeuwarden kent precario op woonschepen en een precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond in zijn algemeenheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor terrassen van de horeca, reclameborden, bouwmaterialen, et cetera, in zijn algemeenheid is de lijn dat alleen precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond betaald hoeft te worden als er een vergunningplicht is. Op dit moment heeft er nog geen inventarisatie van de belastbare objecten op het nieuwe grondgebied plaats gevonden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 82