Blad 5 Forensenbelasting Leeuwarderadeel en Littenseradiel heffen momenteel forensenbelasting. De opbrengst voor de forensenbelasting is van beperkte omvang en het voorstel is dan ook om de forensenbelasting in de nieuwe gemeente niet in te voeren. Bestemmingsheffingen: Afvalstoffenheffi ng Voor het bepalen van het tarief afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van volledige kostendekking. Gemeente Leeuwarden kent een tarief voor eenpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. De dienstverlening voor de huishoudens blijft ongewijzigd. Voor de bedrijven gaat er wel wat veranderen. De afvalinzameling voor bedrijven wordt in gemeente Leeuwarden uitgevoerd door particuliere bedrijfsafval inzamelaars. Rioolheffing Uitgangspunt voor de rioolheffing is volledige kostendekking. De rioolheffing in gemeente Leeuwarden wordt verdeeld over eigenaren en gebruikers. Het tarief eigenarendeel is afhankelijk van de WOZ-waarde. In Leeuwarderadeel en Littenseradiel komt de rioolheffing volledig ten laste van de gebruiker. Dit betekent een verschuiving van de lastendruk na 01-01-2018 naar de eigenaren. Woningcorporaties ontvangen in 2018 voor het eerst aanslagen rioolheffing. De rioolheffing gebruikersdeel voor woningen wordt bepaald aan de hand van de gezinssamenstelling op 1 januari van ieder jaar (éénpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden). De rioolheffing gebruikersdeel bedrijven wordt bepaald middels de gegevens over het waterverbruik van het voorgaande jaar. De Leeuwarder tarieven voor de rioolheffing worden vooralsnog overgenomen voor 2018. Bij het opstellen van het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan (GRP) Inclusief het nieuwe grondgebied kunnen nieuwe afwegingen worden gemaakt over de tarievenstructuur. Hondenbelasting De hondenbelasting is een bestemmingsheffing. In de kernen worden voorzieningen getroffen. Houders van honden buiten de bebouwde kom in Leeuwarden zijn vrijgesteld van het betalen van hondenbelasting. Buiten de bebouwde kom zijn immers geen voorzieningen voor honden. De opbrengst van de hondenbelasting besteedt de gemeente volledig aan de uitvoering van hondenbeleid. Parkeerbelastingen Momenteel wordt er geen parkeerbelasting geheven in Leeuwarderadeel en Littenseradiel. Afhankelijk van de mogelijke wens tot regulering van het parkeerbeleid wordt bepaald of daadwerkelijk een heffing of vergunningstelsel nodig zal zijn in het nieuwe grondgebied. Leges omgevingsvergunning en ieges burgerzaken Leges zijn vergoedingen voor administratieve diensten die de gemeente voor een individuele burger of organisatie verricht. Uitgangspunt is dat de Leeuwarder tariefstelling na de herindeling niet wordt gewijzigd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 83