Blad 6 Havengelden Wordt geheven voor het gebruik van openbare vaarwaters, kaden en oevers welke In eigendom zijn bij de gemeente (ten behoeve van beheer, onderhoud en voorzieningen). Bruggelden Bedienbare bruggen worden conform de Leeuwarder systematiek en regelgeving gehandhaafd. Veergelden Onder de naam 'veergeld' wordt een recht geheven voor het gebruik van de veerpont de Burd. Begraafrechten De algemene begraafplaatsen worden afzonderlijk in de tarieventabel begraafplaatsen opgenomen. Vooralsnog wordt de bestaande tariefstructuur gehandhaafd. Op basis van toekomstige onderhoudsplannen wordt het beheer, onderhoud en de tariefstructuur geëvalueerd. Kwijtschelding Het beleid van gemeente Leeuwarden is er op gericht de wettelijke kwijtscheldingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Daarnaast streeft de gemeente er naar de kwijtscheldingsregeling zo eenvoudig mogelijk voor de bewoners toe te passen. In gemeente Leeuwarden is kwijtschelding mogelijk van: OZB woningen, rioolheffingen woningen en afvalstoffenheffing (met uitzondering van de extra container) en met ingang van 2015 ook precariobelasting voor woonschepen en woonwagens. Ondernemers kunnen gebruik maken van de kwijtscheldingsregeling indien het hun privé aanslag betreft. Hieronder is het huidige kwijtscheldingsbeleid van de bij de herindeling betrokken gemeenten weergegeven. Heffing Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel OZB Ja Nee Ja Rioolheffing Ja Ja Ja Afvalstoffenheffing Ja Ja Ja Hondenbelasting Nee Ja (1e hond) n.v.t. Uitgangspunt is dat het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Leeuwarden wordt gehandhaafd. Meer informatie over de belastingverordeningen van Leeuwarden en de verschillen met Leeuwarderadeel en Littenseradiel kunt u vinden in bijlage 2.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 84