Blad 9 Nadeelklassen Ondernemingen ln€ 0-500 183 500-1000 127 1.000-1.500 83 1.500-2.000 40 2.000-2.500 26 2.500-3.000 18 3.000-3.500 5 3.500-4.000 6 4.000-4.500 1 4.500-5.000 5 5.000-5.500 2 6.000-6.500 2 6.500-7.000 2 7.000-7.500 1 12.500-13.000 1 Elndtotaal 502 Meer informatie over de verschillen in belastingdruk treft u aan in bijlage 1. Compensatieregeling voor ondernemers Zoals hierboven is weergegeven stijgt de lastendruk voor de ondernemers in Leeuwarderadeel en Littenseradiel fors als gevolg van de herindeling. De mogelijkheid bestaat om als tegemoetkoming en bij wijze van gewenning tijdelijk deze stijging te compenseren met een compensatieregeling. Bedrijven waarvan de stijging van de totale belastingdruk groter is dan een bepaald bedrag ontvangen het meerdere (deels) terug van de gemeente. Een dergelijke compensatieregeling is in het verleden eerder toegepast bij de herindeling in Boarnsterhim. De ondernemers zijn destijds persoonlijk benaderd en uitgenodigd om een aanvraag tot compensatie in te dienen. De compensatie werd alleen het eerste jaar na de herindeling verstrekt. Strekking van de regeling: Eigenaren of gebruikers van een bedrijfspand kunnen een verzoek doen tot gedeeltelijke terugbetaling van de aanslag 2018; - Wanneer de aanslag OZB/ rioolheffing/terras-precariobelasting meer dan €500,- is gestegen ten opzichte van de aanslag 2017, dan wordt het bedrag boven de €500,- stijging gecompenseerd met 50%; - Deze compensatie geldt alleen voor het belastingjaar 2018.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 88