Blad 10 Voorbeeldberekening: belasting nieuw Belasting oud Verschil Af: drempel bedrag Grondslag 3.200, 2.000, €1.200, 500, 700, Compensatie 50% 350,- De omvang van de compensatieregeling zal bij benadering op ongeveer €200.000,- uit komen. Dit bedrag is nog niet heel nauwkeurig te bepalen omdat er nog geen gegevens voorhanden zijn over het waterverbruik en de belastbare objecten met betrekking tot precariobelasting. Bij het bepalen van het bedrag is er van uit gegaan dat iedereen die een aanslag voor een bedrijfspand heeft gekregen gebruik maakt van deze regeling. De berekening is gebaseerd op de tarieven van 2017. Uitgangspunt 3: Als tegemoetkoming richting de ondernemers bij wijze van gewenning een compensatieregeling voor één jaar uitwerken. Bedrijven waarvan de stijging van de totale belastingdruk in 2018 groter is dan €500, ontvangen het meerdere voor 50% terug van de gemeente. 4,Financiën De harmonisatie van belastingen heeft geen financiële gevolgen voor de gemeentebegroting; indien u besluit tot een compensatieregeling voor ondernemers is er voor 2018 een budget nodig van maximaal €200.000,- ten laste van de voorziening egalisatie heffingen. 5.Juridische aspecten De wet Arhi schrijft voor dat harmonisatie voor de OZB verplicht is per 1 januari 2018 en de verordening voor 1 april 2018 wordt vastgesteld; voor de overige belastingsoorten is het verplicht per 1 januari 2020. Gelet op de uniformiteit van verordeningen binnen de gemeente Leeuwarden is dit niet gewenst en kan juridisch problemen geven. De harmonisatie van belastingen vereist een zorgvuldig besluitvormingsproces om fiscaal-juridische risico's zoveel als mogelijk te beperken. Normaal gesproken wordt de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen eind februari verzonden. Dit gaat om de aanslag met de OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, precario en hondenbelasting. Vanwege de latere definitieve besluitvorming in de gemeenteraad januari 2018 in plaats van december 2017) zou het kunnen dat deze aanslag een aantal weken later dan gebruikelijk verzonden wordt. Dit zou dan een rentederving tot gevolg hebben. 6. Risico's

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 89