Blad 12 Graag vernemen wij uw eventuele wensen en bedenkingen rond de uitgangspunten die wij gaan hanteren bij de voorbereiding van de belastingverordeningen voor 2018. In de bijlage zijn voor u ter informatie de verschillen In belastingsoorten, belastingdruk en de verordeningen van Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Leeuwarden uiteengezet. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Leeuwarden, burgemeester, secretaris,

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 91