1m Leeuwarderadee 3j f l I GEMEENTE I 15 Stiens, 2 mei 2017 Raadsvergadering: 22 juni 2017 Voorstelnummer: 2017/15 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: C. Bron E-mail: c.bron@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.058-2576651. Onderwerp: Jaarrekening 2016 Te nemen besluit: 1. De jaarrekening 2016 vaststellen onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring met uitzondering voor het Sociaal Domein. 2. Voeg het positief resultaat toe aan de algemene reserve. Korte inhoud: De gemeenteraad stelt op grond van de Gemeentewet de jaarrekening vast. Inleiding: In overeenstemming met hetgeen bepaald is in de Gemeentewet, bieden wij u hierbij de jaarrekening 2016 van de gemeente Leeuwarderadeel ter vaststelling aan. Het is gebruikelijk dat de accountant Ernst Young (EY) voor de jaarrekening een accountantsverklaring heeft afgegeven op het moment van vaststelling door de gemeenteraad. Evenals bij de jaarrekening 2015 is dit ook bij de jaarrekening 2016 niet het geval. Op 22 december 2016 heeft de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de Dienst) de planning voor de jaarstukken 2016 afgegeven. Uit deze planning blijkt dat het Algemeen Bestuur van de Dienst op 5 juli 2017 het Jaarverslag 2016 van de Dienst vast stelt. De definitieve jaarrekening 2016 van de Dienst (incl. accountantsverklaring) is volgens de planning van de Dienst pas op 10 juni 2017 beschikbaar. EY heeft aangegeven als gevolg hiervan niet een accountantsverklaring af te kunnen geven vóór de vaststellende behandeling op 22 juni 2017 van de jaarrekening 2016 in de raad*. In de jaarrekening 2016 van de gemeente zijn de cijfers uit de voorlopige jaarrekening 2016 van de Dienst verwerkt. Het oordeel van de accountant van de Dienst over de jaarrekening 2016 van de Dienst kan mogelijk evenals voorgaand jaar direct gevolg voor het oordeel van EY over de jaarrekening 2016 van de gemeente hebben. De jaarrekening 2016 sluit met een voordelig saldo van afgerond 561.000. Voor de analyse van dit saldo verwijzen wij u naar: 1. De hoofdstukken 4 tot en met 14 van de programmaverantwoording; 2. Hoofdstukken 23 tot en met 33 van de programmarekening.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 92