Argumenten: 1. Op grond van artikel 200 van de Gemeentewet dienen de jaarstukken 2016 vóór 15 juli 2017 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslan te worden aangeboden. Kanttekeningen: Zoals vermeld sluit de exploitatie over 2016 met een voordelig saldo van afgerond 561.000. Incidentele inkomsten en uitgaven in 2016 zijn van invloed op dit resultaat. Aan substantiële incidentele baten is 3.217.000 verantwoord. Deze baten hebben met name betrekking op de verkoop van kavels in de inbreidingslocatie Leisterbeipaad Felixwei, de verkoop van de aandelen Enexis en de bijdrage van de gemeente Leeuwarden in de uittredingskosten (verschuldigd aan de Dienst) per 31 december 2017. Daarnaast worden de onttrekkingen aan (bestemmings)reserves als incidentele baten beschouwd. Aan incidentele lasten is ruim 2.941.000 verantwoord. Het betreft onder andere de uittredingskosten per 31 december 2017 verschuldigd aan de Dienst, de dotatie aan de voorziening Onderhoud bruggen c.a,, de extra dotatie in de voorziening Wethouderspensioenen en de frictiekosten als gevolg van de herindeling per 1 januari 2018. Ook storten in (bestemmings)reserves worden als incidentele lasten beschouwd. Financiële toelichting: De jaarrekening volgt de indeling van de programmabegroting. Per programma wordt aangegeven in hoeverre de bij de begroting voorgenomen plannen zijn gerealiseerd. Bij de specificaties van de globale verschillen per programma worden de afwijkingen weergegeven tussen de gerealiseerde cijfers ten opzicht van de bijgestelde begroting. Evaluatie: n.v.t. Bijlagen: Jaarrekening 2016 *Accountantsverslag (wordt later toegezonden) Ter inzage gelegde stukken: B&W advies Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester WIM EPPINGA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 93