Jm Leeuwarderadeel 3 M I GEMEENTE I 15 Nr. 2017/15 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 2 mei 2017; BESLUIT: 1. De jaarrekening 2016 vast te stellen onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring met uitzondering van het Sociaal Domein. 2. Het positief resultaat van afgerond 561.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 22 juni 2017, de voorzitter, de griffier, drs. J.R.A. Boertjens Olthof mw. mr.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 94