Inhoudsopgave 1 Kerngegevens2 2 Inleiding3 3 Jaarverslag over 20165 4 Algemene dekkingsmiddelen over 201639 5 Onvoorzien40 1 Lokale heffingen41 6 Weerstandsvermogen45 7 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen52 8 Financiering54 9 Bedrijfsvoering..59 10 Verbonden partijen64 11 Grondbeleid78 12 Programmarekening over 201679 13 Programma: 1 Burger en Bestuur80 14 Programma: 2 Integrale Veiligheid84 15 Programma: 3 Beheer openbare ruimte86 16 Programma: 4 Lokale economie89 17 Programma: 5 Onderwijs91 18 Programma: 6 Sport, recreatie en cultuur93 19 Programma: 7 Sociaal domein....96 20 Programma: 8 Milieu en Afval103 21 Programma: 9 Wonen.105 22 Programma: 10 Algemene dekkingsmiddelen107 23 Balans per 31 december 2016112 24 Toelichting op de balans116 25 Investeringsplan..136 26 Sisa bijlage138 27 Vaststellingsblad.....141 28 Accountantsverklaring...............142 1-143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 97