1 Kerngegevens Sodale structuur Ultimo 2016 Ultimo 2015 Aantal inwoners 10.102 10.175 Aantal bijstandsgerechtigden 179 154 Waarvan: personen beneden de 65 jaar 155 135 Aantal personen iOAW/IOAZ 16 9 Aantal personen Bbz B 7 Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen 20 37 Fysieke structuur Ultimo 2016 Ultimo 2015 Oppervlakte gemeente in ha. 4.138 4.138 waarvan binnenwater 49 49 Aantal woonruimten 4.353 4.352 Lengte in kilometers van Wegen 103 103 - wegen binnen de bebouwde kom 55 55 - wegen buiten de bebouwde kom 48 48 Recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden 21 17 Waterwegen 34 34 Aantal hectaren openbaar groen 80 80 Waarvan sportvelden 18 18 2-143 Financiële structuur Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 Totaal Perinw. Totaal Perinw. (x 1.000) (x€l) (x LOCO) (x€l) Exploitatielasten jaarrekening 24.322 2.408 24.267 2.385 Opbrengst belastingen 4.012 397 4.002 393 Algemene uitkering gemeentefonds 14.528 1.438 14.304 1406 Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 1 januari 16.630 1.646 16.955 1.666 Eigen financieringsmiddelen perl januari 4.822 477 4.453 438 Vaste schuld per 1 januari 11.318 1.120 12.232 1.202

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 98