WethalderVos: De PvdA is konsekwint mei it stellen fan fragen oer dit Onderwerp. Der hat dizze dei in gearkomste west fan it AB fan de sosjale tsjinst oer it foarste! om oan de Klijnsma-gelden ynfolling te jaan. Der wie lykwols gjin dekking regele. Men hat de opdracht oan de tsjinst jün om op 28 juny mei in foldroegen foarstel te kommen. Der wurdt al reedlik gebruk makke fan de stichting Leergeld. Hy hat de oanpak fan Ljouwert derby lein. It 'kindpakket' fan Ljouwert past der prima by. It foarstel ein juny sil wierskynlik wêze dat de minsken yn Ljouwerteradiel der oant 1 jannewaris 2018 rom gebruk fan meitsje kinne. Dêrnei sil it minder wurde. Hy wol de ried graach op 'e hichte halde. 7. Ynkommen stikken üt it kolleezje fan B&W oan ried De hear Pot (WD): Hij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken vanuit College nr. 7 Tekst Omroeper m.b.t. informatie Gemeentelijke herindeling: Nieuwe belastingsoorten en tarieven 2018. Ondernemers gaan meer belasting betalen. Er is een voorstel in de gemeenteraad van Leeuwarden voor een compensatieregeling van 1 jaar. De WD Leeuwarderadeel heeft de WD-fractie in Leeuwarden geadviseerd om dit te steunen. Men zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. De hear Pot (WD): Hij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken vanuit College nr. 8 Memo Overdracht gebiedsteam naar Amaryllis. De WD vindt het een juist besluit om het gebiedsteam per 1 juli over te dragen aan Amaryllis te Leeuwarden. Men wacht eerst de BOT-sessie af voor er dieper op in te gaan. Zie voor de beantwoording door college onder agendapunt 4. De hear Tuininga (FNP): Hij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken vanuit College nr. 8 Memo Overdracht gebiedsteam naar Amaryllis. Zie voor de beantwoording door college onder agendapunt 4. De hear De Kroon (PvdA): Hij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken vanuit College nr. 8 Memo Overdracht gebiedsteam naar Amaryllis. Onderwerp: Het belang van de medewerkers en de klanten van het Gebiedsteam. Hy tinkt dat it in wiis beslüt is fan it kolleezje om mei yngong fan 1 july oer te gean nei Amaryllis. Men moat each hawwe foar it belang fan de kliïnten, mar ek foar de meiwurkers. De aide wurkwize fan it gebietsteam moat men spitigernöch feriitte en de PvdA snapt dan ek de argewaasje by de meiwurkers. Dêr moat sa gau mooglik in oplossing foar socht wurde. Dêr hat men op dizze wize mear tiid foar. Zie voor de beantwoording door college onder agendapunt 4. 8. Meidielings fan it kolleezje fan B&W oan ried Wethalder Visser: Zij geeft een update met betrekking tot Steenslan, Er gaat 1 juni 2017 een website de lucht in. Men wil 8 kavels per jaar verkopen. Men heeft al 6 kavels (met de oppervlakte van 8 kavels) verkocht en men ligt dus goed op koers. Opiniearjend underdiel hammerstikken üt opiniearjend ünderdiel 9. Jierrekken 2016 De hear Brouwer (CDA): De jierrekken lit in tige posityf resultaat sjen. Der bart hiel wat, lykas by it sosjaal domein. De plus komt benammen troch de ferkeap fan oandielen fan Ennexis en ferkeap fan boukavels. Der is in protte jild oer by it sosjaal domein. Der komme amper klachten binnen oer sosjale saken en dat is wol in komplimint wurdich. Yn dit léste jier dat men as ried de jierrekken beoardiele kin, wol er graach de balans opmeitsje fan de kolleezjeperioade. Yn it kolleezjeprogramma stiet ü.o. dat it kolleezje gjin coffeeshops en legaiisearre wietbou hawwe woe en dat is gelokkich ek net bard. Der is ek in twadde wykagint kommen. Alle lof dêrfoar. Men hat 6

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 9