3 CM IGEMEENTE ft Leeuwarderadeel Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 22 juny 2017 om 19.30 oere yn It gemeentehüs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen H. de Kroon (PvdA), P. van der Werff (PvdA), A. Spijksma (CDA), K. Tigchelaar (CDA), J.W. Tuininga (FNP), L. Tilma (CDA), J. Pot (WD), D. van Diggelen (WD), F. D. Dijkstra (FNP), W.F. Ekas (GBL), S. Klaver (GBL) en M. de Haan (GBL) Ut it kolleezje fan B W: de hear J.R.A. Boertjens (boargemaster), mefrou G. Visser (wethalder), de hear C. Vos (wethalder) en mefrou R. van der Meulen (wethalder) Foarsitter ried: de hear J.R.A. Boertjens Griffier: mefrou G. J. Olthof Mei kundskip öfwêzich: de hear S. Brouwer (CDA) 1. lepening en meidielings foarsitter De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, ook de radioluisteraars, welkom. De heren Van Diggelen (WD) en Brouwer (CDA) zullen waarschijnlijk wat later komen (later blijkt dat de heer Brouwer niet meer komt). 2. Fêststellen wurklist De foarsitter: Hij stelt voor om in verband met de insprekers de agendapunten 11 en 14 na agendapunt 8 te behandelen. De raad stemt hiermee in. De raad stemt er bovendien mee in dat de onderstaande moties aan de agenda toegevoegd worden. Agendapunt 17 Motie Vreemd aan de Agenda: Motie CDA betreffende onderzoek naar armoedebeleid in de gemeente Leeuwarderadeel. Agendapunt 18 Motie Vreemd aan de Agenda: Motie FNP betreffende Harmonisatie Subsidies Culturele Sector in de gemeente Leeuwarden na 1 januari 2018. Agendapunt 19 Motie Vreemd aan de Agenda: Motie PvdA betreffende Versterking positie de Skalm 3. Ynsprekrjocht boargers Mefrou N. Slagter-Adelaar namens Dorpsbelang Hijum sprekt yn op agindapunt 11: Het dorp Hijum staat alom bekend als een dorp met een rijk verenigingsleven. Het dorpje zelfheeft circa 350 inwoners. Leefbaarheid in de kleine dorpen is belangrijk. Het woonplezier wordt mede bepaald door de voorzieningen die aanwezig zijn. Sport en recreatie vervullen daarbij een belangrijke rol. Het bevordert de synergie in de gemeenschap. Door een rijk verenigingsleven blijft krimp in de kleine leefgemeenschappen beperkt. Jeugd blijft mede door de sport en faciliteiten behouden voor het dorp, er ontstaat binding. In dit project zijn meerdere vereniging betrokken en daarmee in principe alle inwoners van het dorp, want iedereen is wel lid van één of meerdere verenigingen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 1