fit Leeuwarderadeel 3 f I «GEMEENTEB 9 Stiens, 19 september 2017 Raadsvergadering: 28 september 2017 Voorstelnummer: 2017/30 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: G. Stam E-mail: g.stam@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.058-2576659 Onderwerp: Jaarstukken 2016 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslan Te nemen besluit: Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslan Korte inhoud: Eerder deze maand zijn de jaarstukken 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan ontvangen. Het betreft de jaarrekening en het jaarverslag over dat jaar. Inleiding: Op grond van art. 24 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de jaarrekening ter kennisname toegestuurd nadat deze is vastgesteld door het Bestuur. In het Bestuur is onze gemeente vertegen woordigd. Argumenten: De raad dient kennis te nemen van de jaarrekening en het resultaat over het desbetreffende jaar. Aan de hand van de toelichting kan de raad beoordelen of het gevoerde beleid tot het beoogde resultaat heeft geleid. Kanttekening(en): De accountant heeft geen oordeel kunnen geven over de getrouwheid van de cijfers en de rechtmatigheid van de totstandkoming van de baten en lasten. De oorzaak hiervan is te vinden in de onzekerheden in de verantwoordingsinformatie van derden, zoals de Sociale Verzekeringsbank, zorgaanbieders en Sociaal Domein Fryslan. Dit is al sinds de decentralisaties van 2015 een heikel punt. De twijfel van de accountant spitst zich toe op de vraag of voor de gedane uitgaven kan worden aangetoond dan wel aannemelijk gemaakt dat daadwerkelijk de afgesproken zorg is geleverd. Op dit moment wordt door alle zorgaanbieders gewerkt aan systemen en procedures die moeten bevestigen dat het geld rechtmatig en correct is besteed. Het is de vraag of dat voor 2017 al voldoende is geïmplementeerd. Financiële toelichting:

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 12