fm Leeuwarderadeel 3 f IGEMEENTEI 9 0 Nr. 2017/30 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 19 september 2017; BESLUIT: Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016 van de Dienst Sociale Zaken Noard-west Fryslan. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 28 september 2017, de voorzitt d rs.rfcfWCBoertje ns mw./mr. G.J. Olthof

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 14