tm Leeuwarderadeel J[ (GEMEENTE! 10 Stiens, 12 september 2017 Raadsvergadering: 28 september 2017 Voorstelnummer: 2017/31 Portefeuillehouder: R. van der Meulen Behandelend ambtenaar: Mireille Kassels E-mail: m.kassels@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. 058-2576682 Onderwerp: Werkplan Kulturele Haadstêd 2018 yn Ljouwerteradiel, de weg van verbinden en samenwerken Te nemen besluit: 1. In te stemmen met het werkplan Kulturele Haadstêd 2018 yn Ljouwerteradiel, de weg van verbinden en samenwerken. 2. Een uitvoeringsbudget van totaal 80.900 beschikbaar te stellen. 3. Het uitvoeringsbudget dekken door inzet van: Een bijdrage van 14.000 uit de bestemmingsreserve Culturele Activiteiten Een bijdrage van 66.900 uit de Algemene Reserve. 4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Korte inhoud: Op initiatief van het college van B&W heeft een werkgroep zich beziggehouden met de ontwikkeling van een programma voor Kulturele Haadstêd 2018 in Leeuwarderadeel. In 2018 worden er activiteiten georganiseerd vanuit de mienskip, door verenigingen en organisaties in de dorpen. Inleiding: Aan het begin van het jaar is onder voorzitterschap van de portefeuillehouder Cultuur een werkgroep van vrijwilligers geformeerd die aan de slag is gegaan met het bedenken en ontwikkelen van plannen voor het programma in het kader van Leeuwarden-Fryslan 2018. Deze werkgroep heeft bijgevoegd werkplan gemaakt met de titel Kulturele Haadstêd 2018 yn Ljouwerteradiel, de weg van verbinden en samenwerken. In dit werkplan zijn de werkwijze, organisatie en de communicatie van het programma uitgewerkt. Nadrukkelijk willen we dat er een programma wordt samengesteld dat voortkomt én bijdraagt aan de mienskip: de evenementen, voorstellingen, etc. worden georganiseerd door en voor de inwoners en de verenigingen in de dorpen. In de tweede plaats willen we ook de bezoekers die naar Leeuwarden of de provincie komen voor activiteiten in het kader van Leeuwarden-Fryslan 2018 interesseren om onze dorpen te bezoeken. Argumenten: Het college van B&W heeft zich ervoor ingezet dat Leeuwarderadeel deelneemt in het mienskip- programma van Leeuwarden-Fryslan 2018. In de door de gemeenteraad vastgestelde notitie Leeuwarderadeel Over en Uit en de Route naar de Kulturele Haadstêd 2018 zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de aanpak van het programma voor Kulturele Haadstêd in Leeuwarderadeel in 2018. Het bijgaande werkplan beantwoordt aan de uitgangspunten van de eerder door u vastgestelde notitie. Omdat de gemeente Leeuwarderadeel in 2018 samengaat met de gemeente Leeuwarden hebben we voor de volgende constructie gekozen: een deel van het budget dat wij aan de gemeenteraad vragen

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 15