de op te heffen gemeenten. Dit instrumentarium geeft de provincie Frysian de bevoegdheid om voor gemeenten die zijn betrokken bij een herindeling financiële besluiten aan te wijzen, die goedkeuring van de provincie behoeven. In de werkafspraken ten aanzien van de uitvoering van het Ahri-toezicht is afgesproken dat de raadsbesluiten met financiële gevolgen eerst worden voorgelegd aan de colleges van de gemeenten Littenseradiel en Leeuwarden. Vervolgens worden deze raadsbesluiten voorgelegd aan de provincie, incl. de standpunten ten aanzien van de genomen raadsbesluiten van de gemeenten Littenseradiel en Leeuwarden. Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling: n.v.t. Bijlagen: Werkplan Kulturele Haadstêd 2018 yn Ljouwerteradiel, de weg van verbinden en samenwerken B&W advies Werkplan Kulturele Haadstêd B&W advies: Verzelfstandiging Kultuerried Begrotingswijziging Ter inzage gelegde stukken: geen Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester WIM EPPINGA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 17