ff I Leeuwarderadeel 5 GEMEENTE Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 7 septimber 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehüs fan Stiens. Oanwêzich: mefrou C.G. Bijsterbosch (PvdA) en de hearen H. de Kroon (PvdA), P. van der Werff (PvdA), A. Spijksma (CDA), S. Brouwer (CDA), K. Tigchelaar (CDA), J.W. Tuininga (FNP), L. Tilma (CDA), J. Pot (WD), D. van Diggelen (WD), F. D. Dijkstra (FNP), W.F. Ekas (GBL), S. Klaver (GBL) en M. de Haan (GBL). Ut it kolleezje fan B W: de hear J.R.A. Boertjens (boargemaster), mefrou G. Visser (wethalder), de hear C. Vos (wethalder) en mefrou R. van der Meulen (wethalder). Foarsitter ried: de hear J.R.A. Boertjens Griffier: mefrou G. J. Olthof Mei kundskip öfwêzich: mefrou U.C. de Voogd (PvdA). 1. lepening en meidielings foarsitter De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, ook de radioluisteraars, welkom. 2. Fêststellen wurklist De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ynsprekrjocht boargers Der binne gjin ynsprekkers. 4. Fragehealoere riedsleden De hear Ekas (GBL): Naar aanleiding van vragen, gesteld door belanghebbenden (c.q. O bezwaarmakers) wonende aan of langs het nieuwe fiets/wandelpad tussen Jelsum en Stiens, en bezien in samenhang met de uitspraak van de rechtbank Groningen (afdeling bestuursrecht) d.d. 01 november 2016 aangaande de aan u verleende omgevingsvergunning m.b.t. de brug over de Stienserfeart heb ik de volgende vraag aan de wethouder. Op basis van welke argumentatie en of technische onderbouwing (berekening) bent u tot de conclusie gekomen dat u zich kunt beroepen op het argument dat de brug over de Stienserfeart valt binnen de criteria zoals gesteld in artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 2 met aanroeping van Bijlage II, artikel 4, lid 3 van het Bor? M.a.w. waaruit blijkt dat u van mening bent dat de brug kleiner is dan 50 vierkante meter? Wethalder Visser: De bedoelde uitspraak betreft de voorlopige voorziening. Het gebrek voor wat betreft het vergunnen van de brug kan in beslissing op bezwaar hersteld worden middels de door de heer Ekas genoemde procedure. In het besluit op bezwaar is dan ook toepassing gegeven aan deze procedure. De voorwaarden daarvoor zijn: a. niet hoger dan 10 meter en b. de oppervlakte niet meer dan 50 vierkante meter. De brug heeft een breedte 2,5 meter en een lengte van 7,4 meter. De oppervlakte van de brug is daarmee 18,5 vierkante meter. Deze afmetingen worden bevestigd in het rapport van de leverancier. Men blijft dus ruimschoots binnen de 50 vierkante meter. l

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 1