worden genomen vanwege het herindelingsproces. Hierboven wezen wij al op de brief van het college van B&W van Leeuwarden. Dat het standpunt van de gemeente Leeuwarden in dezen van belang is, volgt onder meer uit de schade van 350.000,- die Fier en Radius stellen te lijden, wanneer de fusie wordt uitgesteld (of afgesteld). Het is niet ondenkbeeldig dat Fier en Radius die schade op de gemeente trachten te verhalen, mocht dit besluit op enig moment onrechtmatig blijken te zijn. Voor zover dit aan de orde mocht zijn, zal dit zeer waarschijnlijk pas gaan spelen na de herindeling. Hoewel wij vanzelfsprekend van oordeel zijn dat wij tot een rechtmatig besluit adviseren, kan niet worden uitgesloten dat de gemeente Leeuwarden hier financieel nadeel van ondervindt, mocht de bestuursrechter dit oordeel op enig moment niet delen. Voor wat betreft een nadere beschouwing van de door Fier en Radius gestelde schade, verwijzen wij naar ons raadsvoorstel van 30 mei 2017, dat aanleiding is geweest voor het raadsbesluit van 22 juni 2017. Overigens heeft ook een voor Fier en Radius positief luidend besluit financiële gevolgen, gelet op de bekostiging van het openbaar onderwijs. Indachtig het besluit van gedeputeerde staten van Fryslan van 18 november 2015, waarin op grond van artikel 21, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling categorieën besluiten zijn aangewezen die aan goedkeuring onderhevig zijn, is onderlinge afstemming met het gemeentebestuur van Leeuwarden vereist. Daarom hebben wij dit raadsvoorstel en conceptbesluit aan het college van B&W van Leeuwarden toegezonden, die bij brief van 13 september jl. heeft laten weten met dit besluit in te stemmen. Goedkeuring door gedeputeerde staten van Fryslan is in dit geval niet vereist, afstemming met het college van B&W van Leeuwarden volstaat. Argumenten: 1. Gevolgen herindeling voor opheffingsnormen onduidelijk Het nemen van een besluit op 28 september 2017 betekent dat de resultaten van het regionale onderzoek naar de consequenties van de gemeentelijke herindelingen voor het onderwijs niet kunnen worden afgewacht. Dit betreft dan met name de gevolgen voor de opheffingsnormen en in het bijzonder de gevolgen voor de school in Hijum. Het ontbreken van die informatie is op zichzelf al voldoende reden om niet in te stemmen met de voorgelegde statuten. Zoals hiervoor omschreven betreft de beslissing op het verzoek van Fier en Radius een besluit op grond van artikel 17, eerste lid, van de Wpo, waartoe u beleidsvrijheid hebt en een belangenafweging dient te maken. In het kader van de grondwettelijke zorgplicht tot het binnen de gemeente bieden van voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs, staat het de gemeenteraad aldus vrij het verzoek van Fier en Radius af te wijzen, vanwege een gebrek aan informatie over de gevolgen van de fusie voor de school in Hijum na de herindeling. Dat belang mag de gemeenteraad zwaarder laten wegen dan de door Fier en Radius gestelde belangen bij een fusie op deze korte termijn. Fier en Radius kunnen een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van de gemeenteraad om niet in te stemmen met de statuten. In het kader van de te maken volledige heroverweging in bezwaar kan de dan beschikbare informatie uit het regionale onderzoek, worden meegewogen bij de totstandkoming van de beslissing op het bezwaarschrift Van Fier en Radius. De kans is groot dat die beslissing op het bezwaarschrift uiteindelijk wordt genomen na 1 januari 2018, zodat de gemeenteraad van Leeuwarden daarin het laatste woord heeft. 2. Ontoereikend toezichtkader Daarnaast heeft het college van B&W van Leeuwarden bij brief van 24 mei 2017, verzonden 2 juni 2017, laten dat hij uitsluitend op grond van zijn eigen toezichtkader toezicht wil houden op scholen binnen de gemeente Leeuwarden. Fier en Radius beogen met de voorgelegde statuten te bewerk stelligen dat de gemeente Leeuwarden toezicht moet houden op de wijze die Fier en Radius voorstellen. Fier en Radius menen dat de gemeente Leeuwarden geen enkele rol mag spelen in het besluit dat de gemeenteraad van de Gemeente nog moet nemen op het verzoek van Fier en Radius, omdat het nog geen 1 januari 2018 is. Dat standpunt is onhoudbaar, gezien de korte termijn van drie maanden die rest tot de herindeling, na het door de gemeenteraad te nemen besluit. Onze

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 22