laten brengen voor een of meer leden uit het algemeen bestuur tot lid van het dagelijks bestuur. Dit betekent dat wij c.q. de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden dan mogelijk geen enkele of beperkte invloed heeft op die benoeming. Uit de conceptstatuten blijkt immers niet hoe het 'toezichthoudende deel' van het algemeen bestuur wordt gevormd. Hiernaast stellen Fier en Radius dat de wijze van voordracht en benoemingen van de nieuwe besturen verder is uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Dat huishoudelijk reglement is ons niet bekend en bevat dus mogelijk bepalingen over de benoeming van het 'toezichthoudende deel' van het algemeen bestuur. Overigens wordt ook het huishoudelijk reglement niet genoemd in de statuten. Op punt 2 uit de brief van 24 mei 2017 van het college van B&W van Leeuwarden reageren Fier en Radius niet. Dat betreft de opmerking dat voor een besluit tot ontbinding van de Stichting voor Openbaar Onderwijs, naar het oordeel van de gemeente Leeuwarden, de goedkeuring van de gemeenteraad nodig is. De conceptstatuten van Fier en Radius voorzien daar niet in. Hetzelfde geldt voor punt 3 uit de brief van 24 mei 2017 inzake een besluit tot fusie dan wel splitsing van de Stichting voor Openbaar Onderwijs. Evenmin reageren Fier en Radius op het standpunt van B&W van Leeuwarden dat hij (dan wel de gemeenteraad van Leeuwarden) voorafgaand aan de oprichting van de fusieorganisatie de beoogde bestuursleden wenst te kunnen benoemen, omdat anders bij voorbaat in strijd wordt gehandeld met artikel 7, aanhef en onder c, onderdeel 1, van de conceptstatuten, waarin staat dat de gemeenteraad de leden van het algemeen bestuur benoemt. Fier en Radius kunnen een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van de gemeenteraad om niet in te stemmen met de statuten. In het kader van de te maken volledige heroverweging in bezwaar kan door Fier en Radius verstrekte aanvullende en verduidelijkende informatie worden meegewogen bij de totstandkoming van de beslissing op het bezwaarschrift van Fier en Radius. De kans is groot dat die beslissing op het bezwaarschrift uiteindelijk wordt genomen na 1 januari 2018, zodat de gemeenteraad van Leeuwarden daarin het laatste woord heeft. Kanttekeningen: 1. Fier en Radius kunnen na dit raadsbesluit juridische stappen nemen en een schadeclaim indienen, nu zij stellen 350.000.- per jaar aan schade te lijden wanneer de fusie niet door zou gaan Juist vanwege de dreiging van een schadeclaim is dit conceptbesluit voorgelegd aan het college van B&W van Leeuwarden, omdat de gemeente Leeuwarden vanaf 1 januari 2018 rechtsopvolger is van de gemeente Leeuwarderadeel. Het is dus de gemeente Leeuwarden die dit risico loopt. Het college van B&W van Leeuwarden acht dit risico echter aanvaardbaar, gezien haar brief van 13 september 2017. De schadeclaim van Fier en Radius zal overigens pas slagen, wanneer komt vast te staan dat de gemeenteraad een onrechtmatig besluit heeft genomen. Bij de beoordeling van die vraag wordt gekeken naar de stand van zaken ten tijde van dit besluit. Wanneer er op een later moment (bijvoorbeeld na het doorlopen van de bezwarenprocedure) dus toch nog een ander besluit wordt genomen dan het nu voorgestelde besluit, wijzen wij op het volgende. Indien een gewijzigd besluit het gevolg is van bijvoorbeeld de uitkomst van het Jellumer beraad, de aanpassing van de conceptstatuten overeenkomstig het Leeuwarder toezichtmodel of de verduidelijking van de conceptstatuten naar aanleiding van de gestelde vragen, dan hoeft een op die gronden gewijzigd besluit nog niet onrechtmatig te zijn. De feiten en omstandigheden verschillen dan immers. 2. Er bestaat verschil van inzicht over de wettelijke basis Fier en Radius lijken het er in eerste instantie mee eens te zijn dat er sprake is van nieuwe statuten

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 24