ft i Leeuwarderadeel gfM IGEMEENTEI 11 Nr. 2017/32 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 12 september 2017; BESLUIT: Onder verwijzing naar en overname van de tekst van het raadsvoorstel, niet in te stemmen met de door onderwijsgroep Fier en Stichting Radius voorgelegde conceptstatuten ten behoeve van de oprichting van een nieuwe stichting, dan wel het wijzigen van de statuten van Fier, met het oog op de voorgenomen fusie tussen Fier en Radius. Onder verwijzing naar en overname van de tekst van het raadsvoorstel het verzoek tot overdracht van openbare en bijzondere scholen aan de nieuwe stichting, dan wel de overname van de scholen van Radius door Fier, af te wijzen. Aldus beslopen door de raad voornoemd in zijn ope/bare vergadering van 28 september 2017 de griffierr, drs. J.R.A. Boertjens mw./rir. G.J. Olthof

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 26