niet is getekend) moet de eigenaar het pand in een zodanige staat houden dat het gebruikt kan worden voor het doel waarvoor het is bestemd. Dat betekent dat onderhoud, herstel en vernieuwing van elementen van het gebouw of de daartoe behorende installaties tijdig moet plaatsvinden. lb. Tijdig onderhoud verhoogt de 'gevoelswaarde' van het gebouw. Zoals hierboven vermeld is De Skalm een belangrijke voorziening in het dorp. Veel instellingen en organisaties hebben daar hun vaste plek en het trekt dagelijks een groot aantal bezoekers. De afgelopen tijd heeft de gemeenteraad voldoende laten blijken serieus te willen omgaan met de skalm. Er zijn plannen gemaakt en uitgevoerd om de bestuurlijke continuïteit te borgen en er is geld beschikbaar gesteld om het nieuw aangetreden bestuur een goede start te laten maken. Regelmatig onderhoud zorgt dat het gebouw de uitstraling heeft die het verdient. lc. Een aantal elementen komt voor rekening van de huurder. Uit de inventarisatie blijkt dat de gevel en de buitenzonwering eveneens aandacht behoeven. Deze zijn echter niet voor de eigenaar, maar voor de huurder van het gebouw. Dit is vastgelegd in artikel 11 van de 'algemene bepalingen' bij het concept huurcontract waarover met het stichtingbestuur wordt overlegd. Het mooiste is hierin qua planning gelijk op te trekken. 2. Jaarlijks is een onderhoudsbudget beschikbaar. Jaarlijks wordt een bedrag van 17.000 in een onderhoudsvoorziening gestort. Dat bedrag is niet meer in overeenstemming met de kosten die jaarlijks gemaakt moeten worden. Na een aantal jaren van bezuinigingen (die creatief zijn opgevangen) is het verstandig uit te gaan van de daadwerkelijke onderhoudsuitgaven zoals blijkend uit een door derden opgesteld onderhoudsplan. 3. De installaties en bekabeling voldoen niet meer. In de loop der jaren zijn diverse aanpassingen gedaan en zaken bijgebouwd waarvan de functionaliteit en beheersbaarheid inmiddels niet meer bij de tijd zijn. Zo kan de verwarming niet optimaal worden ingeregeld, is de verlichting niet duurzaam uitgevoerd en moet de (brand)veiligheid in overeenstemming worden gebracht met de huidige eisen. 4. Alle kosten via een onderhoudsvoorziening laten lopen heeft de voorkeur. Een structurele verhoging van het onderhoudsbudget plus de lasten van een investering hebben invloed op de financiële positie van Leeuwarden. In een overleg hierover is gebleken dat het beter past in het financieel beleid van de nieuwe gemeente wanneer de kosten in één keer worden genomen en ten laste van de algemene reserve worden gedekt. Daardoor hoeft Leeuwarden niet zijn financieel kader aan te passen. Kanttekening(en): 1. Door de bestuurlijke mutaties van de afgelopen tijd is gewacht met het uitvoeren van het onderhoudsplan. Het beheer van De Skalm is overgegaan van de SWM naar een 'eigen' stichting. Nu het stichtingbestuur zijn draai heeft gevonden wordt gezamenlijk bekeken waar de prioriteiten moeten liggen. 2. De onderhoudsvoorziening is te laag. De afgelopen jaren heeft het gebouwonderhoud naar rato meegedeeld in de noodzakelijke bezuinigingen. Een aantal werkzaamheden duldt echter nauwelijks meer uitstel. Door het op niveau brengen van de onderhoudsvoorziening kan het gebouw voorlopig netjes worden onderhouden. Een jaarlijks budget van 55.000 zou voldoende moeten zijn om de onderhoudskosten gelijkmatig te spreiden over de komende tienjaars periode.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 28