3. Het verbeteren en vernieuwen van de installaties heeft voorrang. De aanpassingen aan de installaties hebben prioriteit. Zowel vanuit het oogpunt van veiligheid (een recente inspectie van de Veiligheidsregio leverde een aantal kritische punten op) als van duurzaamheid (terugdringen energieverbruik en daarmee verminderen van de bijdrage aan de C02- uitstoot) moet worden geïnvesteerd. Ook uit het oogpunt van gebruikersvriendelijkheid moet iets worden gedaan aan het binnenklimaat. Gedachte is om verlichting, verwarming en klimaatbeheersing met de nodige urgentie integraal aan te pakken en daar zo mogelijk nog dit jaar de eerste vruchten van te kunnen plukken. Financiële toelichting: Blijkens een door derden opgesteld onderhoudsplan zou over een periode van 10 jaar gemiddeld 60.000 per jaar aan onderhoud nodig zijn, met daarnaast een investering in de installaties. Door het totaal aan nu voorziene kosten in een voorziening onder te brengen is er de beste garantie dat De Skalm structureel in goede staat kan worden gehouden. Om die reden wordt voorgesteld het totaalbedrag in 2017 in een voorziening 'onderhoud multifunctioneel centrum De Skalm' te storten en die eenmalige storting te dekken vanuit de algemene reserve. Het gaat dan in totaal om (lOx 38.000 plus 90.000) 470.000. Zoals bekend wordt de begrotingswijziging voorgelegd aan de provincie en de herindelingspartners. Gezien de financiële consequenties is vooroverleg gepleegd met Leeuwarden en (ambtelijk) instemming verkregen over deze lijn. Uitvoering afhandeling Wanneer de raad heeft besloten conform dit voorstel zal in overleg met het bestuur van de stichting worden bezien hoe en wanneer de werkzaamheden worden gestart. Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling: n.v.t. Bijlagen: -geen Ter inzage gelegde stukken: -B&W advies Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester WIM EPPINGA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 29