De hear Ekas (GBL): Is het niet zo dat de totale constructie, zoals de bruggenhoofden en de U- vormige muren eronder, deel uitmaakt van de oppervlakte? Als je die onderdelen optelt dan komt men op ruim 70 vierkante meter. Hij vindt dat de burgers, die hierover vragen gesteld hebben, recht hebben op de waarheid. De hear De Kroon (PvdA): Wat is de bedoeling van die burgers? De hear Ekas (GBL): Er zijn bij derden vragen aanwezig. Men wil doen aan waarheidsvinding. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en zich houden aan de regels. Als men fout zit dan zal men dat moeten erkennen. Hij weet niet wat de mogelijke consequenties daarvan zijn. De hear Dijkstra (FNP): Hy hat de stikken neisjoen. De 50 kante meter is arbitrêr. Hy hat ek foarbyldbrieven sjoen dy't foar de beswiermakkers bestimd wienen. Der hat lykwols gjinien berjocht han fan it kolleezje. De hear Ekas (GBL): De wethouder zegt dus dat het per definitie goed uitgevoerd is. En dat er geen misverstand mogelijk is en dat er dus ook geen andere interpretaties mogelijk zijn? Klopt dat? Wethalder Visser: Dat antwoord is niet gegeven. Zij heeft een antwoord op de vraag gegeven betreffende de oppervlakte van de brug. De oppervlakte van de brug is ruim 18 vierkante meter. Zij denkt dat de heer Ekas fout zit met zijn redenering. Zij zal een en ander nog eens nakijken en voor de duidelijkheid het op papier zetten en de raad daarover berichten. 5. Fêststeilen ferslach fan 22 juny 2017 De hear Dijkstra (FNP): Op side 13 healwei de bledside stiet: De hear Dijkstra (FNP): Hy wiist op de oanpak mei gerskeien lykas by de Brédyk. Dit moat fansels Skrédyk wêze. De foarsitter: Het verslag wordt met de wijziging goedgekeurd en vastgesteld. Ynformearjend ünderdiel 6. Ynkommen stikken Geen vragen of opmerkingen. 7. Ynkommen stikken üt it kolleezje fan B&W oan 'e ried De hear Brouwer (CDA): Hij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken vanuit College nr. 6 MEMO Harmonisatie beleid op het gebied van kunst, cultuur en sport. -Wat is de mening van het college over de tarieven aangaande de binnensport? -Wat gaat het college doen om de belangen van onze verenigingen te blijven behartigen Wethalder Van der Meulen: De tarieven in Leeuwarden zijn voor de binnensport inderdaad hoger dan in Leeuwarderadeel. Hogere tarieven gaan per 2018 ook voor Leeuwarderadeel gelden. De gemeente Leeuwarden wil in 2018 met de BV Sport kijken naar de tarieven voor de binnensport, omdat de tarieven boven het landelijk gemiddelde zitten. De nieuwe raad zal daarover beslissen. De BV Sport wil de tariefsverhoging in drie jaar getrapt invoeren. Het college zal zeker de ontwikkelingen in de gaten houden en erop toezien dat de getrapte verhoging er komt. De hear Brouwer (CDA): Kin de munlinge taljochting fan de BV Sport skriftlik nei it kolleezje en yn

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 2