lm Leeuwarderadeel 3 m (GEMEENTE! 12 Nr. 2017/27 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel; BESLUIT: 1. Noodzakelijk onderhoud aan De Skalm te laten uitvoeren. 2. Op basis van het tienjarig onderhoudsplan de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening te verhogen met 38.000 tot 55.000. 3. Voor de verbetering en vernieuwing van de installaties en bekabeling een eenmalig budget beschikbaar te stellen van 90.000. 4. Het totaal hiervan (lOx 38.000 plus 90.000 470.000) in één keer in een voorziening 'onderhoud multifunctioneel centrum De Skalm' te storten en deze storting te dekken uit de algemene reserve. 5. De desbetreffende begrotingswijziging vast te stellen. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 28 september 2017, de griffier mw. rtir. G^. Olthof drs. J.R.A. Boertjens

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 30