öfskrift nei de ried komme? Wethalder Van der Meulen: Zij stelt vast dat er inderdaad in een memo een toezegging is van BV Sport over de getrapte verhoging. De hear Brouwer (CDA): Mei dy tasizzing kin er foarearst tefreden wêze. De hear Tuininga (FNP): Hij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken vanuit College nr. 14 MEMO Situatie Kaatsveld en IJsbaan Stiens. It blykt no üteinlik better te wêzen dat it by de gemeente bliuwt. Der binne dochs noch fragen fan de ferienings en dy sille dizze wike nei it kolleezje gean. It soe handich wêze as der in soart kontrakt komt ü.o. oer de betsjinning fan de pompen. De Ijochtmêsten binne bygelyks ek fan de feriening. Set soks der yn. Is it kolleezje dêr ree ta? Wethalder Van der Meulen: Men heeft een gesprek gehad met de ijs- en kaatsclub. Men wacht de nieuwe reacties nog af. Het college wil de BV Sport er ook bij betrekken met betrekking tot de tarieven. Het college gaat dus nog met de clubs in gesprek. Men kan misschien bepaalde zaken vastleggen in een contract. De hear Tuininga (FNP): Us it dus fêst yn in kontrakt sadat der wissichheid is foar de ferienings oangeande de takomst is. 8. Meidielings fan it kolleezje fan B81W oan 'e ried Wethalder Visser: Zij deelt mee dat de start van de verkoop van de kavels van de tweede fase Steenslan 22 september a.s. plaatsvindt. Er is veel belangstelling. Wethalder Van der Meulen: Zij wijst erop dat de raadsleden ondertussen de fietsroute Kening fan de Greide gekregen hebben. Tacostu is wereldkampioen marsparade geworden. Komende zaterdag wordt de band gehuldigd, ledereen is welkom. De afrekening van de spoordijk is iets vertraagd vanwege nog wat werkzaamheden met het weghalen van de rails. De accountant is uitgenodigd om de controle uit te voeren. Het ziet ernaar uit dat men binnen het budget blijft. Opiniearjend underdiel hammerstikken üt opiniearjend underdiel 9. Sintrumregeling Sosjaal Domein Fryslan 2018 De hear Tigchelaar (CDA): Hy tinkt dat it goed is dat de namme feroare wurdt. Der binne fierder in pear oare feroaringen op in goede wize ferwurke. It is akkoart foar it CDA. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel en besluit besloten. 10. Ünderhald De Skalm De hear Spijksma (CDA): It CDA is wiis mei it foarstel. De Skalm is wichtich foar de boarger. By de finansjele taljochting lést men dat in tredde in ünderhaldsplan opmakke hat en dat it sa'n 60.000 it jier euro kostet. Yn it foarstel stiet 55.000 euro it jier. Hoe sit dat mei it ferskil fan sa'n 5.000 euro? De hear De Kroon (PvdA): De PvdA fynt dat it kolleezje it léste healjier de saak goed oppakt hat. Dêrfoar de kompliminten. Der wurdt in foarsjenning ütsteld fan 470.000 euro. Alle partijen hawwe de

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 3