bedoeling dat foar 10 jier dy 470.000 euro foar de Skalm beskikber is. It soe goed wêze om dat fêst te lizzen. Yn in amendemint. dat ek de ynstimming hat fan de oare partijen, stelt de PvdA, dat foar. Der stiet ü.o. yn dat der 10 jier 17.000 euro üt de begrutting komt foar it underhald fan de Skalm en dat dy 470.000 euro de kommende 10 jier yn parten beskikber is foar de Skalm. Dan kin de nije ried der net mear oan komme. Onderwerp: Aanvulling Besluit 2017/27 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in vergadering bijeen op 7 september 2017 Ondergetekenden stellen het voleende amendement voor: Aan het besluit 2017/27 een punt 6 toe te voegen luidende: 6. Door de gemeente Leeuwarderadeel een schriftelijke overeenkomst te laten sluiten met het bestuur van de Skalm waarin 1. het bestuur van de Skalm zich verplicht de sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten uit te voer en of te laten uitvoeren die door de gemeente en het bestuur van De Skalm in een huuroverenkomst nad er worden vastgelegd. 2. de gemeente zich verplicht jaarlijks gedurende 10 jaar minimaal 17.000 per jaar uit de begroting "on derhoudsvoorziening" beschikbaar te stellen voor het onderhoud van De Skalm en de in 2017 ingestelde voorziening van 470.000 "onderhoud multifunctioneel centrum De Skalm" in de loop van die 10 jaar te besteden aan aanpassing en onderhoud van De Skalm. Toelichting: Het is de bedoeling van de raad dat voor het onderhoud van De Skalm in de komende 10 jaar in totaal gemiddeld gezien 64.000 per jaar beschikbaar is (jaarlijks 17.000 uit de begroting en verspreid over die 10 jaar de 470.000 uit de ingestelde voorziening "onderhoud multifunctioneel centrum De Skalm") Dit stelt het bestuur van De Skalm in de gelegenheid de haar door de gemeente opgedragen taak naar behoren uit te voeren. Het bestuur van de Skalm stelt zich ook garant voor de huisvesting van de bibliotheek onder de voorwaarden zoals gemeente en bibliotheek zijn overeengekomen. Die voorwaarden, inclusief de huurprijs, liggen vast gedurende 10 jaar. Het bestuur van De Skalm kan de bibliotheek alleen maar onder die voorwaarden huisvesten als het onderhoud gedurende die 10 jaar adequaat wordt uitgevoerd. De door de gemeente en het bestuur van De Skalm af te sluiten schriftelijke overeenkomst geeft het bestuur van de Skalm die zekerheid. Zonder deze schriftelijke overeenkomst staat het de nieuwe raad van de gemeente Leeuwarden vanaf 1 januari 2018 vrij om het jaarlijkse bedrag voor onderhoud en het bedrag van de ingestelde voorziening te verlagen en dat is niet de bedoeling. Ondertekend op 7 september 2017 door de fracties van De hear Pot (VVD): Het stuk spreekt de WD erg aan. En dat geldt ook voor het amendement. Is er al een standpunt ingenomen over het eigendom? De hear Ekas (GBL): GBL is blij dat het multifunctioneel centrum behouden blijft. Er zijn in het verleden veel onderzoeken geweest en die hebben eigenlijk weinig opgeleverd. Een paar ondernemers hebben in schril contrast daarmee nu heel wat gepresteerd. GBL staat achter het amendement. PvdA CDA GBL FNP WD H. de Kroon S. Brouwer W. F. Ekas F. D. Dijkstra J. A.M. Pot C.G. Bijsterbosch L. Tilma S. Klaver J. W. Tuininga D. van Diggelen P. van der Werff K Tigchelaar M. de Haan A. Spijksma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 4