De hear Tuininga (FNP): Der hat yn it ferline hiel wat te dwaan west mei de Skalm. It moat no wol goed komme mei de Skalm, ek as dy iene post op 60.000 euro ütkomt. De FNP kin har goed fine yn it amendemint. De hear Dijkstra (FNP): It 'doarpshüs' de Skalm krijt no in garansje fan 10 jier. Dat soe eins ek foar de oare doarpshuzen jilde moatte. De foarsitter: Hij schorst de vergadering. De foarsitter: Hij heropent de vergadering. Boargemaster Boertjens: Het heeft inderdaad lang geduurd. Het college is blij dat men nu een actief en enthousiast bestuur heeft. Hij heeft daarvoor veel waardering. In de beantwoording van de vragen wordt het bestuur bijgestaan door Doarpswurk. Binnenkort krijgt het college nog antwoord op een aantal vragen. Informeel wil het bestuur het gebouw niet in eigendom. Dat zal echter nog formeel door het bestuur bevestigd moeten worden. Het voorstel is, zowel ambtelijk als bestuurlijk, heel goed besproken met Leeuwarden en daar was men akkoord. De financiën zijn heel goed doorgerekend. Een aantal onderhoudszaken wordt volgens hem naar voren gehaald en daardoor wordt er een bezuiniging bewerkstelligd van zo'n 5.000 euro. Het college heeft zich op het amendement beraden. Men is het met de strekking grotendeels eens. Als men het amendement aanneemt, moet men wel overleg plegen met Leeuwarden. Men moet niet iets doen waardoor Leeuwarden zich anders zou gaan opstellen. Voor een overeenkomst met de stichting de Skalm heb je twee partijen nodig. Dan zou het college eerst in overleg moeten gaan met de stichting. Het college adviseert om het voorstel aan te nemen en dat de raad een reactie van het college afwacht, nadat er eerst overleg is geweest met het bestuur van de Skalm en Leeuwarden. Het college zou met een voorstel kunnen komen. Maar de raad kan op de volgende raadsvergadering ook met een initiatiefvoorstel komen. Dat kan uitgevoerd worden als men daar met elkaar over eens is. De hear Dijkstra (FNP): Dan kin de foarsitter it belang fan de oare 4 doarpshuzen ek moai meinimme yn it petear mei Ljouwert. Boargemaster Boertjens: Dat liket him net goed. Men moat it net te bot optügje. De keppeling moat it net te yngewikkeld meitsje. Twadde termvn De hear De Kroon (PvdA): De PvdA is bliid dat it kolleezje it mei de strekking fan it amendemint iens is. Hy wiist derop dat Ljouwert it dermei iens wie dat de 470.000 euro apart set wurdt foar 10 jier. Hy fynt dat men it stik no opinearjend behannele moat. It bestjoer moat wol wis wêze oft men it gebou ünderhalde moat. Dêrom moat der ek düdlikheid wêze oer keap of hier. Men soe de stichting ek in breidskat fan 470.000 euro meijaan kinne. De PvdA fynt ek dat it te yngewikkeld wurdt as men de oare doarpshuzen deryn behellet. De Bining en Britsenburgh steane der tige goed by. De finansjele posysje fan de doarpshuzen sjocht der goed üt. De Skalm hat men lykwols wat fersuterje litten. De hear Pot (VVD): Hij is het volledig met de heer De Kroon eens. Behandel het dus nu opiniërend. Men is wel afhankelijk van de opstelling van Leeuwarden. De hear Tuininga (FNP): Der stiet yn it beslüt dat der 10 jier lang in bepaald bedrach stoarte wurdt. It soe nuver wêze dat de nije ried dat beslüt weromdraait. As men dizze jün net in beslüt nimt dan soe it wolris in oare kant opgean kinne. Wat moat der de kommende 10 jier barre by de oare doarpshuzen? De FNP wol dus dy oare

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 5