Minsken witte lykwols net altyd hoe't soks wurket en soenen wat stipe hawwe moatte. Der binne sjenwizen ynbrocht. Formeel is alles wol op oarder. Mar miskien kin men saken wat ferdüdlikje. Help de minsken mei it ferminderjen fan it gefoel dat har wat öfpakt wurdt. Gean mei elkoar yn oerlis. Feitlik is de PvdA it lykwols iens mei it foarstel. De hear Klaver (GBL): GBL heeft er ook weer naar gekeken. Formeel klopt het. De mensen voelen zich echter niet serieus gehoord. Burgerparticipatie heeft de coalitie hoog in het vaandel. Als de drie partijen van tevoren met elkaar om tafel hadden gezeten dan was het al lang geregeld. Houd het voorstel aan en ga met de mensen en Lidl in een driehoeksverband aan tafel. De hear Tilma (CDA): Hy slüt him oan by de hear Van der Werff. Formeel kloppet it, mar is dat genöch? Wethalder Visser: Men heeft conform de regelgeving gehandeld. Het gaat niet om bezwaren, maar om zienswijzen. Deze procedure wordt al jaren gevolgd. De indieners van de zienswijze kunnen eventueel nog in beroep gaan tegen het nu te nemen raadsbesluit. Voor burgers geven veranderingen vaker problemen maar niemand heeft recht op uitzicht. Ten aanzien van burgerparticipatie, er is wel een inloopbijeenkomst geweest. Een vertegenwoordiger van de Lidl en een ambtenaar van de gemeente hebben daar de plannen toegelicht. De indieners van de zienswijzen waren er met hun advocaten en er is ook met hen gesproken. Op 22 juni is het bestemmingsplan in de raad opiniërend aan de orde geweest. In principe dient een bestemmingsplan binnen 12 weken vastgesteld te worden na de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Die eindigde op 26 april en het is nu september en de ondernemer wacht op een besluit van de raad dat men eigenlijk op 19 juli al had moeten nemen. Houd het dus niet aan. Twadde termvn De hear Tuininga (FNP): As de ferstanhalding tusken de ferskillende partijen der troch it oanhalden fan it foarstel better troch wurdt dan soe dat net ferkeard wêze. Eardere wethalders pakten soks minskliker oan. De Lidl woe doedestiids it winkeloerflak ferdübelje. Dêr hat de FNP yn de ried twa kear nei frege. De üntwikkelers hawwe ek de buert lans west. Doe is der ünrêst üntstien, mar de wethalder woe der neat fan witte. It parkearterrein stiet nea fol en hy kin him de üngerêstens fan de minsken dus hiel goed foarstelle. De üntwikkeler hat de FNP de plannen doedestiids düdlik ütlein. Brük de trije wike om der mei elkoar better üt te kommen. De hear Van der Werff (PvdA): Yn de kommisje romtlike plannen hat it wiidweidich oan de oarder west. It seach der neffens de kommisje goed üt. Achteróf komt de FNP der wer op werom. Dêr kin hy him perfoarst net yn fine. Nim no it beslüt en gean mei de minsken yn petear oer it stikje grien. De hear Ekas (GBL): De commissie ruimtelijke ordening heeft het besproken en formeel was het juist. Maar als hij toen als voorzitter van de commissie over de kennis had beschikt van dit moment dan had hij zich anders opgesteld. Breng alles met enig overleg tot een goed einde. De hear Dijkstra (FNP): Hy hat doedestiids yn de kommisje romtelike oardering sein dat elkenien it rjocht hat op it parkearen op syn eigen hiem. Mar syn fraksjegenoat mei bést oare saken ynbringe. De FNP hat gjin kadaverdissipline. De hear Klaver (GBL): GBL wil graag dat er nog eens met de betrokken mensen wordt gesproken. Wethalder Visser: Zij begrijpt het signaal, maar zij wil graag deze avond een besluit. Een gesprek bij een kopje koffie kan voor haar altijd. Zij wijst er nog eens op dat men de termijnen al ruimschoots overschreden heeft.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 7