Ondertekend op 7 september 2017 door: GBL-fractie I/V. F. Ekas 5. Klaver M. de Haan FNP-fractie F.D. Dykstra J-W. Tuininga De hear Pot (WD): Hij is er langs geweest en had geen enkel probleem met betrekking tot de veiligheid. De hear Dijkstra (FNP): De minsken moatte inoar passeare kinne en hawwe gjin fertrouwen yn de feilichheid. De hear Klaver (GBL): Het pad zou op een goedkope manier breder gemaakt moeten kunnen worden. Het verbredingsplan zou volgens het college echter gevaarlijke situaties opleveren en 9 ton kosten. Volgens een deskundige (de heer Dijkstra) zou het echter best goedkoper uitgevoerd kunnen worden. Volgens zijn eigen berekening kan het voor zo'n anderhalve ton (beton met granulaatondergrond). De hear Tilma (CDA): It CDA wol graach mei it kolleezje meitinke oft it net mei it grut ünderhald oppakt wurde kin. It paad soe ek oer in koartere öfstan oanpakt wurde kinne en foar minder as de troch it kolleezje opfierde 8 ton. Nim de advizen fan dizze jun mei nei de kommende ünderhaldsfaze. De hear Van der Werff (PvdA): It is fansels net ferkeard om it fytspaad te ferbreedzjen. Lit de hear Dijkstra mar ris ündersyk dwaan. Mar hoe stiet de gemeente Ljouwert deründer? En de provinsje? Hy tinkt net dat dy deselde prioriteit deroan jouwe as Ljouwerteradiel. Hy soe earst witte wolle hoe't Ljouwert derfoaroer stiet. It giet dan wol om it stik dat de hear Dijkstra oanjout. De hear Dijkstra (FNP): Wat haldt eins grut ünderhald yn? Hy hat dêr gjin antwurd op krige. Yn gearhing mei dy kosten foar grut ünderhald kin men mei in pear sinten in fatsoenlik paad krije. De hear Pot (WD): Volgens hem is Leeuwarden er helemaal niet in geïnteresseerd. Het is een recreatief pad. Men kan volgens hem elkaar gemakkelijk passeren. De foarsitter: Hij schorst de vergadering. De foarsitter: Hij heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Visser. Wethalder Visser: Het fietspad is meerdere keren in de raad aan de orde geweest. Het amendement is in 2016 aan de orde geweest en de opdracht is door het college uitgevoerd. Volgens de heer Dijkstra heeft het college het amendement te ruim geïnterpreteerd, maar dan had de omschrijving in het amendement dan ook duidelijker moeten zijn. Het college ontraadt het nieuwe amendement en zij verwijst daarbij naar de discussies in november 2016 en in juni 2017. En naar de memo die men in het kader van het fietspad gekregen heeft. Daarin worden de vragen door het college beantwoord, ook wat betreft het groot onderhoud. Dat zou in 2017 nooit door Leeuwarden uitgevoerd kunnen worden. Twadde termvn De hear Dijkstra (FNP): It kolleezje hat neffens him gjin ynfolling jün oan it eardere amendemint. Doe't it fytspaad oer de spoardyk oanlein wurde moast, is it rapport fan Trino van der Geest derby helle en dêr is dit fytspaad ek by neamd. It soe goed yn it fytspadeplan fan Ljouwert passé. Jou opnij 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 9