J f «GEMEENTE i Leeuwarderadeel 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 19 oktober 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehus fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen H. de Kroon (PvdA), P. van der Werff (PvdA), L. Tilma (CDA), A. Spijksma (CDA), S. Brouwer (CDA), K. Tigchelaar (CDA), J.W. Tuininga (FNP), J. Pot (WD), D. van Diggelen (WD), F. D. Dijkstra (FNP), W.F. Ekas (GBL), S. Klaver (GBL) en M. de Haan (GBL). Ut it kolleezje fan B W: de hear J.R.A. Boertjens (boargemaster), de hear C. Vos (wethalder) en mefrou R. van der Meulen (wethalder). Foarsitter ried: de hear J.R.A. Boertjens Griffier: mefrou G. J. Olthof Mei kundskip öfwêzich: mefrou G. Visser (wethalder). 1. lepening en meidielings foarsitter De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, ook de radioluisteraars, welkom. Hij wenst wethouder mevrouw Visser van harte beterschap. 2. Fêststellen wurklist Er zijn een vijftal moties Vreemd aan de agenda bij de voorzitter van de raad aangekondigd. De raad wordt voorgesteld deze als volgt toe te voegen aan de agenda: Agendapunt 12(nr. 1): Motie GBL en FNP met betrekking tot Dorpshuizen. Agendapunt 12(nr. 2): Motie WD met betrekking tot Dorpshuizen. Agendapunt 13: Motie CDA met betrekking tot lantaarnpalen. Agendapunt 14: Motie FNP met betrekking tot verruiming winkeltijden. Agendapunt 15: Motie PvdA met betrekking tot Culturele Hoofdstad €1,-- per inw. De raad stemt in met het voorgestelde. 3. Ynsprekrjocht boargers Der binne gjin ynsprekkers. 4. Fragehealoere riedsleden De hear Tilma (CDA): De fraksje fan it CDA soe fan it kolleezje graach witte wolle wêr't de öfrekken fan it nije fytspaad bliuwt. It is de ried al faak tasein en de tiid ferstrykt. De kosten fan dat paad is foar de ried in swier stik en dêrom graach in oersjoch fan de kosten oant no ta. De öfrekken fan de PLUS-ünderdielen fan it paad sjogge we letter wol. Graach ütlis oer dit Onderwerp. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 1