Jf «GEMEENTE ft i Leeuwarderadeel 5 1 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 16 novimber 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehüs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen H. de Kroon (PvdA), P. van der Werff (PvdA), L. Tilma (CDA), A. Spijksma (CDA), S. Brouwer (CDA), K. Tigchelaar (CDA), J.W. Tuininga (FNP), J. Pot (WD), D. van Diggelen (WD), F.D. Dijkstra (FNP), W.F. Ekas (GBL), S. Klaver (GBL) en M. de Haan (GBL). Ut it kolleezje fan B W: de hear J.R.A. Boertjens (boargemaster), de hear C. Vos (wethalder), mefrou G. Visser (wethalder) en mefrou R. van der Meulen (wethalder). Foarsitter ried: de hear J.R.A. Boertjens Griffier: mefrou G. J. Olthof 1. lepening en meidielings foarsitter De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, ook de radioluisteraars, welkom. De heer Tilma zal wat later komen. 2. Fêststellen wurklist De foarsitter: Hij stelt voor om agendapunt 13 in verband met de aanwezigen op de publieke tribune voor agendapunt 9 behandelen. Verder stelt hij na instemming van de raad het volgende vast: De motie van de FNP met betrekking tot de verruiming winkeltijden wordt als agendapunt 16 toegevoegd. De motie van de FNP en GBL met betrekking tot Fanfarekorps Studio wordt als agendapunt 17 toegevoegd. Beide moties zullen ook voor agendapunt 9 behandeld worden. 3. Ynsprekrjocht boargers De hear Broekens sprekt yn namens OVL op agindapunt 13: Het winkelcentrum van Stiens, met name de Langebourren, maar ook de omringende winkelgebieden, zijn van essentieel belang voor ondernemend Stiens. Vele Retail ondernemers zijn hier actief, en versterken met elkaar de centrum functie die Stiens de laatste jaren ook op dit gebied ontwikkeld heeft. Niet alleen belangrijk voor de betreffende ondernemers, maar in algemene zin voor het dorp zelf. Als voorbeelden zijn hiervoor te noemen, aantrekkelijkheid qua wonen, werkgelegenheid, groei van het toerisme enz. Als OVL proberen we al jaren dit belang te onderstrepen, en aan te geven dat verdere ontwikkeling hierin belangrijk is, stilstand is achteruit gang. Gelukkig hebben we hierin gehoor gekregen bij de gemeente Leeuwarderadeel, hierin gesteund door onze buur Leeuwarden. Als resultaat hiervan hebben we gezamenlijk met een grote groep betrokken ondernemers en de gemeente onze Centrumvisie opgesteld, die we afgelopen zomer gepresenteerd hebben. Een mooie, breed gedragen leidraad waar we komende jaren mee aan de gang kunnen Groot was dan ook onze verbazing toen diezelfde gemeente hun plannen presenteerde voor de ontwikkeling van het gemeentehuis, de plannen om een IKC in het gemeentehuis te vestgen. Een plan dat, zonder nu alle

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 1