gm «GEMEENTE! lm Leeuwarderadeel 2 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 7 desimber 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehus fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen H. de Kroon (PvdA), P. van der Werff (PvdA), L. Tilma (CDA), A. Spijksma (CDA), S. Brouwer (CDA), K. Tigchelaar (CDA), J.W. Tuininga (FNP), J. Pot (WD), D. van Diggelen (WD), F. D.Dijkstra (FNP), W.F. Ekas (GBL), S. Klaver (GBL) en M. de Haan (GBL). Ut it kolleezje fan B W: de hear J.R.A. Boertjens (boargemaster), de hear C. Vos (wethalder), mefrou G. Visser (wethalder) en mefrou R. van der Meulen (wethêlder). Foarsitter ried: de hear J.R.A. Boertjens Griffier: mefrou G. J. Olthof 1. lepening en meidielings foarsitter De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, ook de radioluisteraars, op de laatste reguliere raadsvergadering welkom. Het is de bedoeling dat de neergelegde stropdassen over twee weken bij de laatste raadsbijeenkomst (op vrijwillige basis) gedragen worden. 2. Fêststellen wurklist De hear Brouwer (CDA): It CDA wol graach in moasje oer de beammekrans fan de St. Vitustsjerke oan de agenda tafoegje. De foarsitter: Hij stelt voor om de motie vreemd aan de agenda van het CDA omtrent Bomenkrans St. Vituskerk als agendapunt 16 toe te voegen. De raad stemt hiermee in. De hear Tuininga (FNP): De FNP soe de agindapunten 15 en 12 nei foaren helje wolle (foar agindapunt 9) yn ferban mei de belangstellenden op de tribune. De foarsitter: Hij stelt vast dat de raad hiermee instemt. 3. Ynsprekrjocht boargers Mefrou Louwsma sprekt namens de vier dorpshuizen yn op agindapunt 15 (Memo Motie van de gemeenteraad over de Dorpshuizen): Geachte voorzitter, burgemeester, raadsleden, wethouders en andere aanwezigen. Ik wil gebruik maken van het inspreekrecht naar aanleiding van agendapunt 15, MEMO Motie van de gemeenteraad over de Dorpshuizen 2017/44. Ik spreek in namens het BOCH, maar had dit natuurlijks als voorzitter van de stichting Britsenburgh te Britsum moeten doen. Wij hebben namelijk zoals gevraagd individuele dorpshuisplannen ingeleverd. Om te voorkomen dat u hier viermaal hetzelfde verhaal aan moet horen kiezen wij ervoor eenmaal in te spreken. De motivatie geldt dus voor Britsum, Oude Leije, Cornjum en Hijum als individueel dorpshuis. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 1