34 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag 7 Nov: 1865. de commissie raet 5000 verhoogd en alzoo op 216,000 ge- bragt, en raet eene hefting tot op 50 opc. bereikt men nagenoeg dat bedrag. Hij heeft er niet tegen dat de omslag worde ver hoogd, want men kan zich dan beter bewegen, doch volgens de berekeningen van de commissie zou men de verhooging ook achterwege kunnen laten. De heer Bloembergen verklaart gelijke denkwijze ten deze te hebben als de hoer van Assen, want men zal toch, bij het wegvallen der verbruiksbelastingen, spoedig tot de verhooging moeten overgaanbovendien de ondervinding heeft geleerd, dat het bepalen van een hooger bedrag dan aanvankelijk noodig is, zeer zijne nuttige zijde heeft. De som, door de commissie voor- zigtiglieidshalve bij de raming der uitgaven gevoegd, kan eigen lijk geen voorzigtigheids-fonds meer worden genoemd, want die f 5000 zal zeer te stade komen, en nu de opc. op het personeel zijn verlaagd, is verhooging van den omslag nuttig en noodig. De heer van Assen beroept zich op het vroeger gesprokene omtrent het bedrag van den omslagSpr. zou niet gaarne aan die zaak willen tornen, ware hij niet volkomen overtuigd dat verhoogiog noodig zal zijn. Het is thans de geschiktste ure om daartoe over te gaan ook dat maximum moet men niet te laag stellen. Spr. stelt daarom voorte lezen in plaat3 van „tot een maximum van 100,000—110,000". Dit amendement wordt ondersteund. De heer Meursinge geeft te kennen, dat, nu men besloten hetóft de belastingszaak te regelen, met hefting van 50 ope. op het personeel en men zich tegen het principe van afschaffing heeft verklaard, hij als amendement voorstelt, uit de toevoeging der commissie sub no. 5 tot een maximum van ƒ100,000, de woor den „tot een maximum" te doen vervallen en daarvoor te lezen „tot een minimum." Ook dit is ondersteund. De heer Duparc wenscht terug te komen op het gesprokene door den heer van Assen, waarbij op de berekeningen van de commissie van rapporteurs werd gewezen. Spr. kan de verzeke ring geven dat de commissie die berekening ruim heeft genomen. De heer Meursinge dient in 't oog te houden dat men, bij aan neming van zijn amendement, in ieder geval 100,000 zal moeten heffen, terwijl voor 1866 waarschijnlijk niet meer dan ƒ80,000 vereischt zal worden, zoodat men geheel on noodig de ingezetenen zou bezwaren. De heer Meursinge bestrijdt het aangevoerde van den heer Duparc, en betoogt dat men een minimum stellende, volstrekt niet in strijd zou handelen met de bepaling van art. 217, dit komt hier niet te pas, want ƒ100,000 als omslag heffende, druiseht dit geenszins tegen de wettelijke bepaling in. De heer Duparc wenscht den heer Meursinge op te merken, dat hij bij zijn gevoelen persisteert en dat men, volgens het amen dement heffende, werkelijk de wetsbepaling niet betracht. De heer de Haan verklaart zich tegen het amendement. De heer Jongsma geeft te kennen dat hij, consequent blijvende aan zijn voorgestaan gevoelen, omtrent de buitengewone werken en de middelen ter bestrijding daarvan aan te wenden, tegen het voorstel zal stemmer. Het amendement van den heer van Assen wordt alsnu in om vraag gebragt en aangenomen met 11 tegen 8 stemmen, (die van de hh. Zeper, Gorter, Bolten, Brunger, Jongsma, Attema, Verwijs en Rengers. De Voorzitter zegt, dat door het aannemen van dit amende ment, dat van den heer Meursinge alsnu als vervallen kan wor den beschouwd. De heer Meur8inge geeft hierop te kennen het dan beter ware geweest zijn amendement aan dat van den heer v. Assen te laten voorafgaan. Nu de accijnsen zijn blijven bestaan, hecht hij nog al eenige waarde aan zijn amendement en wenscht dat de ver gadering daarover beslissc. De heer Bruinsma merkt den heer Meursinge op, dat de ac cijnsen der gemeente zijn of zullen worden afgeschaft, de laatsten met ultu April 1866 en dat alleen sommige verbruikstniddclen als gedistilleerd, zout, zecj), bieren enz. nog van wegc liet Rijk zijn belast. Spr. verklaart zich tegen het stellen van een minimum, aangezien, dit aangenomen wordende, de Raad verpligt zoude zijn altijd bet bedrag van dat minimum te heffen, hetzij men het noodig oordeelde of niet. Ilct amendement van den heer Meursinge wordt hierop in rondvraag gebragt en verworpen met 17 tegen 2 stemmen. Vóór stemden de heeren Brunger en Meursinge. De Voorzitter stelt nu voor, om overeenkomstig het voor stel van de commissie van rapporteurs, onveranderd aan te nemen no. 6 der punten van de conclusie van B. en W. en al- zoo te besluiten „Ecne Raadscommissie te benoemen ten einde den Raad te dienen van berigt en raad omtrent de, aan het be sluit tot heffing dier belasting en aan de verordening tot invorde ring van deze, aan te brengen wijziging, onder aanbieding van de noodige voorstellen daartoe." l)e heer Wierdsma Schik vraagt aan de commissie van rap porteurs of zich die wijziging enkel zal bepalen tot het bedrag der belasting of zich verder zal uitstrekken. Dc heer Attema geeft in antwoord daarop te kennen, dat eene aandachtige lezing van het voorstel geen twijfel daaromtrent laat. Eene integrale verbetering, het wegnemen vau de bestaande leemten en gebreken, is de bedoeling. Wel was er in de 3e sectie sprake van de opdragt aan B. en W., doch men is alge meen van opinie geweest dat eene zelfstandige Raadscommissie verkieslijker was. De heer Plantenga geeft te kennen zich voor de opdragt aan B. en W. te hebben verklaard't kwam hem voor dat genoemd Collcgie als geheel met deze materie bekend, beter dan eene commissie kan oordeclen. Hij is nog steeds van dat gevoelen. Dc heer Wierdsma Schik voegt zich bij het voorstel van de commissie. De Voorzitter vraagt of de heer Plantenga dienaangaande een voorstel heeft te doen. De lieer Plantenga geeft te kennen dit niet te begeren, hij zal zich bepalen tot tegenstemmen. Daarop is bovenvermeld voorstel in rondvraag gebragt en aangenomen met 18 tegen éénc stem (die van den heer Plantenga). Op voorstel van den Voor zitter wordt besloten de vergadering \oort te zetten, niettegen staande het voor de sluiting bestemde uur verstreken is. De Voorzitter stelt vervolgens voor om, conform het voor stel van de commissie van rapporteurs, onveranderd aan te ne men het no. 7 der punten van de conclusie van B. en W. en mitsdien te besluiten Geen aanspraak te maken, ten einde deze gemeente begrepen worde onder de zoodangien, voor welke vol gens art. 10 der wet van 7 Julij 1.1. (Staatsblad no. 79) afwij king der in art. 241 en 254 le lid, gestelde regels zal kunnen worden toegestaan. Niemand der leden zich hier tegen verkla rende is dien overeenkomstig besloten. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Dingsdag 7 Nov. 1865. Eindelijk stelt dc Voorzitter voor, om overeenkomstig het voorstel der commissie van rapporteurs, aan liet besluit nog toe tc voegen het volgende no. 8. In beginsel aan te nemen, dat er zal worden geheven eene belasting op de houden, met uitnoo- diging aan B. en W. om de daartoe betrekkelijke voorstellen met gepasten spoed ter tafel van den Raad tc brengen. De Voorzitter opent over dit punt de beraadslagingen. Dc heer Gorter. Herhaalde malen is deze zaak in den Raad besproken. Vroeger heeft hij zich steeds oen tegenstander dezer belasting getoond, doch het groot getal honden alhier in aan merking genomen, zal hij zich nu met het voorstel kunnen vereenigen. De heer Wierdsma Schik is eigenlijk nog tegen eeDe der gelijke belasting, omdat hij er geen groot nut in ziet, doch hij zal er zich nu bij neerleggen. De heer Bruinsma. Ilct schijnt dat de commissie van rap porteurs het voorstel heeft gedaan uit een finantieel oogpunt. Spr. ziet er geen groot nut ïu, ook als politie-maatregel acht hij het niet noodzakelijk; het getal der honden indezogemeente is niet gering, doch ook niet overmatig groot. Er zijn nog al moeijelijkheden aan de uitvoering van zoodanige belasting ver knocht; het toezigt over onbeheerde honden aan de politie over te laten, komt hem in meer dan een opzigt bezwaarlijk voor. Wat de hondsdolheid aangaat, die men door dezen maatregel welligt zoude keeren, merkt hij op, dat in groote steden, minder honds dolheid wordt aangetroffen dan op het platteland; dat te Kon- stantinopel, alwaar wel de meeste vagebonderende honden wor den gevonden, de hondsdolheid weinig voorkomt. Het getal hoeden, die als 't ware ten koste van hot algemeen leven en niet door hunne eigenaren worden gevoed, acht hij zeer ge ring, bovendien het genot voor den minderen stand een hond tc houden, dient men op het oog te houdendat genot moge bij ecne oppervlakkige beschouwing gering of wel ongegrond worden beschouwd, het bestaat daadwerkelijk en dat wel in die mate, dat men hem, die de belasting voor zijn hond niet kan betalen, om reden hij zelf behoeftig is, oneindig veel ont neemt. De arme hecht er zich aan als aan zijneu vriend. De heer Jongsma verklaart zich voor de belasting; de on dervinding heeft geleerd, dat zij als politie-maatregel doorgaande goed werkt. De heer de Haan erkentdat het waarschijnlijk provenu dezer belasting niet hoog is, maar dit is evenzeer het geval met de belasting op de tooncelvertooningen die nog geene 700 af werpt. De inning ondervindt elders gecno moeijelijkheden en de politie is daar om de zoogenaamde vagebonderende honden tc verwijderen. De lieer Duparc kan na het door de beide vorige heeren ge sprokene, kort zijn. De commissie kon en moest geen hoog cij fer ramendit zal echter stellig wel bereikt worden, in ieder geval zal men door den maatregel het getal honden in de ge meente, dat zeer groot is en den ingezetenen tot overlast verstrekt, verminderenhet getal honden is groot en de last daarvan evenzeer. De heer Attema. Bij dc commissie is de vraag gerezen, uit welk oogpunt men deze belasting had te beschouwen en dan was het vooral uit een finantieel oogpunt, dat men eene zoodanige belasting voorstelde. Immers elk middel moest worden aange grepen waaruit eenige opkomst voor de gemeente kan voort vloeienbovendien in vele gemeenten bestaat zulk eene belas ting en werkt over het geheel goed. De heer Brunger verklaart zich eveneens voor deze belasting, vooral ook om het talrykc yan het hondenras. De heer Bloembergen verklaart dat, bij aldien deze belasting uit een finantieel oogpunt beschouwd, in het belang der gemeente inogt worden geacht, hij zich dan tegen den maatregel zou ver klaren. Deze belasting zal nog al eenige kosten van inning vorderen, want eene permanente surveillance wordt vereischt zelfs de kosten van beschrijving moet men hooger ramen dan de commissie ze voordragt. Naar het oordeel van Spr. kan de po litie niet met de surveillance worden belast. Er zullen zich bovendien moeijelijkheden voordoen omtrent honden die van elders inkomen, doch hij wil de zaak niet vooruitloopen en zal zich bij het voorstel, mits de belasting als politie-maatregel beschou wende, neerleggen. Do heer Bruinsma zegt nog, dat elke belasting als impopulair kan worden beschouwd, maar dat eene belasting op de honden, de ervaring heeft het elders geleerd, dit wel degelijk, zoo al niet. het meest impopulair is en ais zoodanig ook elders aange merkt wordt. Het boven omschreven voorstel is daarop in rondvraag ge bragt en aangenomen met 16 tegen 3 stemmen. Tegen stemden de heeren Bruinsma, Bolten en Rengers. De gcheele zaak der regeling van het belastingstelsel in haar geheel ter goedkeuring en vaststelling voorgesteld zijnde is daartoe eenstemmig besloten, met opdragt aan B. en W. de vercischte wijziging in de memoriën van toelichting meergenoemd aan tc brengenterwijl tevens besloten is, aan de genomen besluiten voor de resumtie der notulen uitvoering te geven. 3o. Op voorstel van den Voorzitter is eenstemmig besloten tot eene volgende vergadering aan te houden de behandeling dei- op den oproepingsbrief sub nos. 4 en 5 beschreven punten. 4o. Is ter tafel gebragt en gelezen a. een adres van den heer H. van Noord, commies tcr secretarie, het verzoek bevattende om met 1 Jan. 1866 als zoodanig, onder toekenning van pen sioen, eervol te mogen worden ontslagen, en b. een voorstel van B. en W., dc strekking hebbende het gevraagd ontslag toe te staan en aan den adressaut een pensioen van f 600 te verleenen. Beslotenin eene volgende vergadering af te doen en die stuk ken inmiddels tcr visie te leggen. 5o. Is tcr tafel gebragt en gelezen een voorstel van B. en W. tot benoeming van een tijdelijken wethouder, in de plaats van den heer D. Zeper, tijdelijk met het burgemeesterschap be last. Ter visie, om in eene volgende vergadering tc worden afgedaan. 6o. Mede is ter tafel gebragt en gelezen een adres van Douwe van der Sluis, onder-architect alhier, het verzoek bevattende om eenige tractements verhooging. lu handen van B. en W. om berigt en voorstel. Hierna sluit dc Voorzitter deze vergadering. VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad van Leeuwarden, gehouden op Donderdag deu 9 Novem ber 1865. Aanvankelijk 18 later 20 leden tegenwoordig. Afwezig de heer P. T. Plantenga. Voorzitter dc heer D. Zeper, die op het gestelde tijdstip de vergadering opent. 1. Zijn gelezen en onveranderd vastgesteld de notulen van dc laatst gehouden vergadering dd. 7 November 1865. De heer Bloembergen stelt, naar aanleiding van het in die Bijvoegsel tot dr Provinciale Priesciie Courant. 1<>

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1865 | | pagina 1