GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Zaturdag 11 Nov. 1865. aan die opdragt zijn verknocht en daarom zou hij gaarne gebruik willen maken van den termijn van beraad, waartoe de Gemeente wet de bevoegdheid geeft. De Voorzitter merkt hierop aan, dat het aangenamer zoude zijn, wanneer de heer Attema zich nu reeds kou verklaren. Hij vleit zich echter, dat gezegd beraad gunstigen uitslag moge opleveren. 5. Aan de orde is de benoeming eener Raadscommissie, ten einde te dienen van berigt en raad omtrent de, aan het besluit tot heffing der plaatselijke directe belasting of hoofdelijken omslag, en aan de verordening tot invordering van deze aan te brengen wijziging, onder aanbieding van de noodige voorstellen daartoe. De Voorzitter geeft in overweging, om, aangezien het hier geldt de zamenstelling van een belangrijk commissoriaal, daarin vijf, in stede van drie leden te benoemen. De heer Wiersma verschilt in die opinie, drie leden zijn in dezen even goed als vijf. Men ondervindt steeds raoeijelijkheid eene commissie bij elkaar te krijgen, en dit bezwaar bestaat vooral bij eene talrijke commissie. Bovendien het geldt hier slechts revi sie eener bestaande verordening; ook zou hij vreezen, dat eene talrijke commissie van invloed zou kunnen zijn, bij de behande ling der zaak in den Raad. De heer Meursinge ondersteunt het voorstel van drie, de heer Jongsma dat van 5 leden. De Voorzitter stelt nu voor te besluiten, die commissie uit vijf leden te doen bestaan. Dit voorstel wordt met 12 tegen 4 stemmen verworpen. Vóór stemden de hecren Zeper, Oosterhoff, Jongsma en Wierdsma Schik. Er is du3 besloten in gezegde commissie drie leden te benoemen. De Voorzitter stelt voor, tot die benoeming, overeenkomstig art. 46, 2e lid van het reglement van orde over te gaan. Daar toe wordt besloten. Het resultaat der stemming was als volgt de heeren Bloembergen en Wiersma 11, Jongsma 6, Oosterholf 5, de Haan 3, Du pare, Rengers, Bruinsma en Tiglcr Wijbrandi elk 2, en Attema, Meursinge, Zeper en Hommes elk eene stem, zoodat de heeren Bloembergen, Wiersma en Jongsma tot leden der voormelde commissie zijn benoemd. 6. Op voorstel van den Voorzitter wordt eenstemmig besloten, de vergadering voort te zetten, niettegenstaande het voor de slui ting daarvan bestemde uur is verstreken. 7. Is ter talel gebragt en gelezen, een voorstel van B. en W., betrekkelijk een adres van Clara Tjisses Koldijk, wed. P. A. Algera, het verzoek bevattende, om een gedeelte der sloot, nevens den stads buitencingcl en het daarbij aangewezen, door haar gesticht gebouw, te mogen doen dempen. Omtrent welk voorstel is besloten, het ter visie van de leden te leggen om in eene volgende vergadering tot de afdoening er van over te gaan. 8o. Eveneens zijn ter tafel gebragt en gelezen twee voorstel len van B. en W. betrekkelijk de ingekomen adressen van Wil lem de Jong en Daniel Tiggelaar van Westendorp, beide het verzoek bevattende, om een gedeelte der sloot, voorlangs hunne erven aan den stads buitencingel, te mogen doen dempen. Is besloten, deze voorstellen in eene volgende vergadering in be handeling te nemen en ze inmiddels met de betrekkelijke stuk ken voor de leden ter inzage te leggen. 9. Is ter tafel gebragt eene missive van de commissie van toezigt over het Stads werkhuis te Leeuwarden, d.d. 28 Oct. 1865, no. 172, bevattende eene aanbeveling ter benoeming van twee leden der commissie, in de plaats van de, met 1 Januarij e. k. periodiek af te treden leden, de heeren S. ter Horst en J. Eeenstra Rz. Aanbevolen zijn voor de le vacature de heeren S. ter Horst en II. Beekkerk voor dc 2e de heeren J. Eeenstra Rz. en P. II. v. d. Meulen. 10. Als boven, eene missive van heeren voogden der Stads Armekamer d.d. 30 Oct. j.l. no. 5103/7, behelzende aanbeveling ter benoeming vaD twee leden van het Collegie van Voogden in stede van de heeren E. Wijbrandi en II. II. Menalda, als zoodanig op 1 Jan. e. k. aftredende. Aanbevolen zijn: voor de le vacature de heeren J. van Leeuwen, Mr. J. L. v. Sloterdijck en G. J. Mispelblom Beijer; voor de 2e vacature de heeren Mr. P. D. Kijmmell, J. van Mesdag en Mr. L. W. van Kleflens. 11. Als boven, eene missive van de commissie van adminis tratie der Stads bank van leening, gedagteekend 25 Oct.. j.l. no. 663, houdende aanbeveling ter benoeming van een lid dier commissie, ter voorziening in de vacature die met het ciude de zes jaars in de commissie zal ontstaan, door de aftreding van den heer Mr. D. J. A. Baron van Ilarinxma thoe Slooten, die om overwegende redenen heeft verzocht voor eene herbenoeming niet in aanmerking te komen. Aanbevolen zijn de heeren Mr. E. de Wendt en Mr. J. Zeper. 12. Als boven, eene missive van de plaatselijke schoolcom missie, d.d. 26 Oct. 1865, no. 2691, bevattende aanbeveling ter benoeming van een lid dier commissie, ter voorziening in de vacature, door de gewone aftreding van den heer E. J. Bruinsiua op 1 Jan. e. k. ontstaande. Aanbevolen zijn de heeren E. J. Biuinsma, Mr. E. Jongsma en G. W. Mctz. Is besloten de sub 912 vermelde aanbevelingen voor de leden ter visie te leggen, om in eene volgende vergadering tot dc benoemingen over te gaan. 13. Is ter tafel gebragt en gelezen een adres van R. J. Dijk stra, tegenwoordige huurder van de herberg de klandcrij, het verzoek bevattende, om den huur-termijn dier herberg, eindigende met Mei 1866, onderhands en tegen denzelfden huurprijs als thans wordt betaald, met hem te verlengen. Is, op voorstel van den Voorzitter besloten, gezegd adres te stellen in handen van B. en W. ter fine van berigt en voorstel. 14. De Voorzitter brengt namens B. en W. ter tafel eene door hun Collegie in overleg met den districts-schoolopziener op gemaakte voordragt, ter benoeming van een hulponderwijzer op eene der openbare lagere scholen der gemeente, tegen eene be zoldiging van ƒ300; op welke vooidragt zijn geplaatst: Hen drik Voordewind, hulponderwijzer te Stiens, Jacob Sprongsma, idem te Leeuwarden en Anne Mulder id. alhier. Ter visie om in eene volgende vergadering tot de benoeming over te gaan. 15. De Voorzitter deelt der vergadering mede, dat op den 1 Nov. j.l. heeft plaats gehad de publieke aanbesteding der le vering van het benoodigde drukwerk ten behoeve der gemeente, en dat daarvan aannemer is geworden L. Schierbeek alhier, tegen 27% beneden het bestaande tarief. Aangenomen voor notificatie. 16. Door de betrokken Raads-commissie is verslag uitgebragt omtrent haar onderzoek der begrooting van kosten ten behoeve der Stads Teekenschool, voor het dienstjaar 1866. Is besloten, dit rapport in eene volgende vergadering te behandelen er. het inmiddels voor de leden ter inzage te leggen, met bijvoeging van de betrekkelijke stukken. 17. Door de betrokken Raadscommissie is rapport uitgebragt omtrent het haar opgedragen onderzoek van de rekening en ver antwoording der dienstdoende schutterij alhier, over het jaar 1864. Ter visie met dc betrekkelijke stukken, om in eene vol gende vergadering te worden afgedaan. 18. De Voorzitter brengt, met voorstel tot dadelijke behan GEMEENTKRAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Zaturdag 11 Nov. 1865. 61 deling, ter tafel een, in-de vergadering van 9 dezer, door de heeren Meursinge, Verwijs en dc Haan, ingediend voorstel: om ecnè commissie uit den Raad te benoemen, tot onderzoek naar de middelen die zullen kunnen leiden tot opbeuring van het stedelijk gijmnasium. De heer Wierdsma Schik acht het verkieslijker de behande ling van dit voorstel tot eene volgende vergadering aan te houden. De heer Jongsma merkt aan, dat het getal aanwezige leden genoegzaam is om dit punt nu reeds te behandelen. Het voor stel van den heer Schik wordt ondersteund. De lieer Bloembergen zal, acht gevende op het gering aantal leden thans aanwezig, voor de aanhouding tot eene volgende vergadering stemmen, vooral ook omdat het voorstel onder de punten van beschrijving voor deze vergadering niet voorkomt. In stemming gebragt, is het voorstel van den heer Wierdsma Schik bovenvermeld, met 11 tegen 2 stemmen (die van de hee ren Jongsma en Attema, aangenomen. 19. Dc heer Wiersma het woord gevraagd en bekomen heb bende, acht het wenschelijk aan B. en W. in overweging te geven om de verpachtingen, waartoe in de vergadering van den 9 No vember j.l. is besloten, zoo mogelijk vóór 1 Jan. aanstaande te doen plaais vinden en om, in de betrekkelijke aankondiging in de nieuwspapieren, tevens melding te maken van de opbrengst bij gaardering verkregen en dat, voor zooveel do bruggen be treft, daaraan tevens is verbonden het genot van vrije woning. De Voorzitter geeft hierop te kennen dat het Collegie op het geuit verlangen acht zal geven. Dc Voorzitter sluit hierop deze buitengewone vergadering. VERSLAG van liet verhandelde ter vergadering van den den Gemeenteraad te Leeuwarden gehouden op Donderdag den 23 November 1865. Aanvankelijk 17, later IS leden tegenwoordig. Afwezig de heeren: K. Tiglcr Wijbrandi, A. van Assen en Mr. P. Wierdsma Schik. Voorzitter de heer D. Zeper, die, na opening der vergadering, medcdeeling doet lo. dat van den heer Mr. E. Attema, ter vergadering van den 11 November jl. be noemd tot tijdelijken Wethouder, berigt is ingekomen, dat hij die betrekking aanneemt, en 2o. dat do heer A. van Assen schrif telijk heeft berigt door afwezigheid buiten de gemeente, niet in staat ie zijn de vergadering bij te wonen. 1. Zijn gelezen cn onveranderd vastgesteld de notulen van 9 Nov. jl. en die van dien dag (avondzitting), terwijl in de no tulen van den 11 Nov. d. av., op aanmerking van den heer Wiersma, in het laatste der genotuleerde punten nog is opge nomen, dat hij aan B. en W. aanbeveelt, om de verpachting der daarbij bedoelde bruggen enz. zoo mogelijk vóór 1 Jan. e.k. te doen plaats hebben waarna ook die notulen, aldus gewijzigd, worden vastgesteld. 2. Aan de orde is de benoeming van een hulponderwijzer op een der openbare scholen in deze gemeente, op eene bezoldiging van f 300. De stemming heeft het volgend resultaat opgeleverd II. Voordewind 17 stemmen, Zoodat deze met algemeene stem men is benoemd. De voordragt vindt men in 't vorig verslag onder punt 14. 3. Benoeming van twee leden der commissie van t.oezigt over het Stads Werkhuis alhier, in de plaats van de heeren Sierk Ter Horst en Jan Eeenstra Rz., die als zoodanig op 1 Jan. e.k. moeten aftreden. De aanbevelingslijst ter vervulling der vacatures, door de commis sie van toezigt over het Stads Werkhuis ingezonden, bestaat, a. voor dele vacature uit de heeren: Sierk Ter Horst en Ilaije Beekkerk, en b. voor dc 2e vacature uit de heerenJan Eeenstra Rz. en Pieter Hajonides van der Meulen, welke lijst, ingevolge art. 5 van het reglement op het bestuur van het Stads Werkhuis, door B. en W. is vermeerderd wat de le vacature betreft met heeren Jan Romein Jr. en Ansko Koopmans, en wat de 2e vacature aangaat met dc heeren Rinse Willem Hugo Suringar en Alle Beintema. Dc uitslag der stemming is geweesta. voor 'le eerste vacature de heeren S. Ter Horst 16 stemmen en J. Romein Jr. 1 stem; b. voor de tweede vacature de heer J. Eeenstra Rz. 17 stemmen. De heeren Sierk Ter Horst en Jan Eeenstra Rz. de volstrekte meerderheid van stemmen erlangd hebbende, zijn alzoo tot leden der gemelde commissie herbenoemd. 4. Benoeming van twee voogden der Stads Armekamer, ter vervanging van de heeren E. Wijbrandi en H. H. Menalda, die als zoodanig op 1 Jan. e. k. aftreden. De aanbevelingslijst ter vervulling dier vacature, door hh voog den van de Stads Armekamer alhier bij missive van 30 Oct. jl. no. 5103/7 ingegezonden bestaat: a. voor de le vacature uit de hecrcn Jacob van Leeuwen, Mr. Jan Leonardus van Slo terdijck en Gerrit Jan Mispelblom Beijer; b. voor de 2c vacuture uit dc hoeren Mr. Pieter Dirk Kijmmell, Jacob van Mesdag en Mr. Lambertus W. van Klclfens. De stemming voor de ver vulling van de le vacature, leverde liet volgende resultaat op: de heeren J. van Leeuwen 14 stemmen, Mispelblom Beijer 3 sl. cn J. L. van Sloterdijck 1 stem, zoodat de heer Jacob van Leeu wen de vcreischtc meerderheid van stemmen op zich vcreenigd heelt. De stemming voor de vervulling der 2e vacature le verde de volgende uitkomst op: de heeren Kijmmell 7, J. van Mesdag G cn L. W. van Kleffens 5 stemmen. Niemand alzoo de volstrekte meerderheid erlangd hebbendewordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan, die de volgende uitkomst opleverde dc heeren Kijmmell 9, van Mesdag 5 cn van Klef fens 4 stemmen. Ook nu door geen dezer heeren de volstrekte meerderheid verkregen zijnde, vindt eene herstemming tnsschen de hecrea Kijmmell en van Mesdag, die de meeste stemmen er langden, plaats. De uitstlag dezer horstemming was, dat op de heeren Kijmmell 11 en van Mesdag 6 stemmen waren uit gebragt, terwijl een briefje in blanco was gelaten. De heer Mr. P. D. Kijmmell de volstrekte meerderheid erlangd hebbende, is alzoo verkozen, weshalve tot leden van het collegie van voog den der Stads Armekamer alhier zijn benoemd geworden, do heeren Jacob van Leeuwen en Mr. Pieter Dirk Kijmmell. 5. Benoeming van een lid der commissie van administratie der Stads bank van lc.ening te Leeuwarden, ter voorziening in de vacature, die met het einde dezes jaars in die commissie floor expiratie van den diensttijd van Mr. D. J. A baron van Harinxma thoe Slooten, die om overwegende reden heeft ver zocht daartoe niet weder in aanmerking te komen, zal ontstaan. Dc aanbeveling ter vervulling dier vacature, door de commissie van drainistratie der Stads bank van leening, bij hare missive van den 25 October no. 663 ingediend, bestaat uit de heeren: Mr. Keo de Wendt cn Mr. Jacobus Zeper. Welke aanbeveling, ingevolge hel bepaalde bij art. 1 van het reglement voor ge- noemdo commissie, door B. en W. is vermeerderd met het vol gend tweetal: de hh. Age Theodorus Haagsma cn Zijtse Sijbouts. L)e uitslag der plaats gehad hebbende stemming isgeweestdë heeren E. de Wendt 11, Jacobus Zeper 4, Z. Sijbouts 2 en E. J. Bruinsma 1 stem. Zoodat de heer Mr. Eco de Wendt, d*

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1865 | | pagina 1