GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Zaturdag 2 Dcc. 1865. resumtie der notulen van de vergadering, dd. 23 November jl., aan te houden tot de volgende gewone vergadering. 2. Aan de orde is de behandeling van het voorstel van B. en W. vervnt in hun besluit van 14- Nov. 1865, no. aan gaande een ingekomen verzoek van het Nederlandseh Israëlitisch Armbestuur alhier, tot het bekomen van magtiging tot af- en overschrijving van sommige daarbij genoemde artikelen zijner begrooting, dienst 186 4. Is, buiten beraadslaging en stemming, conform gezegd voorstel besloten Aan het Nederlandseh Israë litisch Armbestuur alhier, magtiging te verleenen, om op de begrooting der inkomsten en uitgaven zijner administratie, dienst 1864, hoofdst. I, afd. III, art. 12 der uitgaven af te s hrijven, eene som van f43.09s en uit dat bedrag te ver-terken de vol gende artikelen hoofdst. I, afd. 111, artt. 13, 16 en 17 mits gaders hoofdst. V, art. 1. 3. De Voorzitter brengt namens B. en W. ter tafel het, door hun Cellegie voorloopig vastgesteld: le. Suppletoir kohier dei- plaatselijke directe belasting of hoofdelijken omslag, met voor stel het in behandeling te nemen. De Voorzitter, het noodig keurende dat de deuren, tot het houden eener beslotene vergadering, voor een oogenblik worden gesloten, heft de openbare vergadering tijdelijk op. Na den af loop der beslotene vergadering, de openbare weder heropend zijnde, is op voorstel van den Voorzitter eenstemmig besloten liet door B. cn W. voorloopig opgemaakte le suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting of hoofdelijken omslag voor dezen jare, onveranderd vast te stellen in belastbaar kapitaal ter somma van 47,424.50 en in totaal van den aanslag tot een bedrag van 1143.20. 4. De Voorzitter doet namens B. en IV. mcdedeeling, dat op 29 November j.l. heeft plaats gehad de aanbesteding van het afbreken van 11 woningen in het Zaailand en het bouwen van een lokaal ingerigt tot eene rijks hoogere burgerschool met vijf jarigen cursus, waarvan aannemers zijn geworden Wie be Arend van Bloemen, aannemer van publieke werken te Marssum en Gerben Johs. Petersen, aannemer van publieke werken te Berli- kum voor f 62547 dat voor dien post primitief bij de begrooting is aangebragt ƒ60000, dat door den architect, na opgemaakt be stek, de kosten waren geraamd op 66000, zoo als bereids aan den Raad bij het behandelen van het bestek is medegedeeld en dat B. en W. dan ook geen bezwaar hebben gemaakt het werk aan de voorschreven personen te gunnen dat zij echter vermeenen thans de goedkeuring te behoeven van den Raad cn diensvolgens voorstellen te besluiten Goed te keuren de gun ning van het werk tot de aannemingssom van 62547 en B. en W. uit te nooiligen de vcreischte voorstellen te doen tot ver sterking van het artikel der begrooting. De vergadering zich hiermede voreenigende is daartoe besloten, 5. Voorts doet de Voorzitter medcdeeling, dat op dien dag mede is aanbesteed de levering van 50 koperen gaslantaarns ten behoeve der straatverlichting, waarvan aannemer is geworden Petrus .Tans Nieuwhof, wonende te Sneek, voor ƒ442. 6. Is ter tafel gebragt en gelezen een schrijven van den heer J. van Leeuwen, houdende berigt, dat hij de op hem uitgebragtc benoeming tot Voogd van de Armekamer alhier, niet kan aanne men. Op voorstel van den Voorzitter is besloten dit schrijven te stellen in handen van heeren Voogden van de Stads Armeka mer, en dit te doen voor de resumtie der notulen. 7. Is ter tafel gebragt en gelezen eene missive van hccren Curatoren van het stedelijk gijmnasium te Leeuwarden, d.d. 29 Nov. 1865 no. 510, houdende inzending eener nieuwe voordragt ter benoeming van een curator der genoemde inrigting, waarbij worden voorgedragen de heeren: Mr. Eeo de Wendt, Militair Auditeur alhier en Mr. Eilard Attcma, Advocaat alhier. Is be sloten, deze voordragt voor de leden ter visie te leggen en in eene volgende vergadering tot de benoeming over te gaan. 8. Zijn ter tafel gebragt en voor notificatie aangenomen de volgende ingekomen stukken; a. een schrijven van den heer Mr. E. de Wendt, het berigt bevattende dat hij (le benoeming tot Commissaris der Stads Bank van Leening aanneemt; b. als bo ven van den heer Mr. P. 1). Kymmell, het berigt behelzende dat hij de benoeming tot Voogd der Stads Armekamer aanneemt c. als boven, van den heer II. van Noord, Commies ter Secre tarie, houdende dankbetuiging aan den Raad voor de zoo gun stige beschikking op zijn verzoek tot ontslag onder toekenning van pensioen, genomen. De Voorzitter sluit hierna de/.c buitengewone vergadering. VERSLAG van het verhandelde ter vergadering van den Gemeenteraad van Leeuwarden, ge- honden op Donderdag den 14 Decem ber 1865. Tegenwoordig 18 leden. Alwezig de heeren Z. S. de liaan en Dr. E. Verwijs, die schriftelijk hebben berigt, door ambtsbe zigheden verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen, als mede de heer J. Oosterhotf Wz., die ter oorzake van ongesteld heid niet tegenwoordig kan zijn. Voorzitter de heer D. Zeper, die op het bepaalde tijdstip de vergadering opent. 1. Zijn gelezen en onveranderd vastgesteld de notulen der laatst gehoudene vergaderingen dd. 23 November en 2 December. 2. Aan de orde is het rapport der Raadscommissie omtrent de begrooting van administratiekosten voor de stads Bank van Leening te Leeuwarden over het dienstjaar 1866, bij welk rap port wordt voorgesteld die begroot,ing goed te keuren. De ver gadering zich met die conclusie vercenigeude, is daartoe buiten rondvraag eenstemmig besloten. 3. Voorstel van 15. en W. vervat in hun besluit van den 18 November 1865, no. iu/>, om aan den on'er-Architect dezer gemeente, Dotnve van der Sluis, naar aanleiding van het door hem gedane verzoek ora eenige verhooging van bezoldiging, toe te kennen eene traktements-verhooging van 100, en zijne jaar wedde mitsdien te brengen op 850. De heer Wierdsma Schik geeft zijne bevreemding te kennen, dat eene aanvraag tot verhooging van de bczolding van dezen ambtenaar, van tijd tot tijd wordt gedaantelkens wordt de ondcrwerpelijke wedde verhoogd en dit kan zoo niet, er moet eens een einde aan komen cn daarom zal hij tegen het voor stel stemmen. De heer Duparc zegt niet te weten, dat eene verhooging in dezen zoo dikwijls zou zijn toegepast, maar, al ware dit het geval, dan zou het voor hem het bewijs zijn, dat de bewuste jaarwedde primitief te laag is gesteld. Wanneer hij nu ziet dat B. en W. genoegzame aanleiding hebben, om verhooging aan te vragen, dan zal hij gaarne willen medewerken om de beoogde verbetering tot stand te brengen, te meer, daar het hier iemand geldt,, die hij meer dan een3 mogt hooren noemen, een der ijverigste en trouwste gemeente-ambtenaren te zijn. De heer Plantenga merkt op, dat het. traktement niet zoo dik wijls is verhoogd als door den heer Schik wordt beweerd, want alleen in de jaren 1858 en 1863, is vorhooging toegepast. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting \an Donderdag 14 Dec. 1865. 69 De heer Bolten wenscht eenige inlichtingen te verstrekken. De bedoelde ambtenaar was vroeger opzigter bij den provincialen waterstaat, en was als zoodanig in functie bij den bouw van de gevangenis te Sneek. Later heeft hij die betrekking verwisseld met die van onder-Architect, waaraan lagere bezoldiging verbon den was, maar waaraan hij toen de voorkeur gaf, enkel uit het motief dat er dan voor hem uitzigt bestond om pensioen te kun nen erlangen, wanneer hij, na langdurige trouwe dienst, ontslag mogt verzoeken. Spr. kan met volle ruimte het voorstel van B. en W. ondersteunen, vooral, nu de llaad de bezoldiging van den Architect zoo aanzienlijk heeft verhoogdhet betreft hier een goed ambtenaar, dien hij gaarne als opzigter zou terug wenschen. De heer Meursinge ondersteunt het voorstel, want het komt hem voor, dat eene bezoldiging ad 850 niet te hoog is; men kan hem, wat de bezoldiging betreft, gelijk stellen met de adjunct- commiesen ter Secretarie, hij is adjunct-bouwmeester. De heer Schik merkt aan, dat het volstrekt niet in zijne be doeling heeft gelegen, de verdiensten van dezen ambtenaar in iets hoegenaamd te verkorten, alleen het gaande weg hooger worden van de traktementen, was de reden van zijn bezwaar. De heer Bruinsoia wenscht er de aandacht op te vestigen, dat de tegenwoordige wijze van leven, de meerdere kosten van huis houden, eene verhooging der traktementen vorderen en dit zoo zijnde, bestaat er bij hom geen bezwaar, de voorgestelde verhoo ging toe te staan, 't Is waar, die vei hooging zal op de gemeente drukken, doch dit is niet anders. De Voorzitter wenscht den heer Schik op te merken, dat de vroeger toegekende verhoogingen geenszins belangrijk wareneeti3 werd zijn traoteraent met 100, later met 50 verhoogd. Zijn voorganger had 500 plus vrije woning, die op 200 kon wor den berekend; deze genoot du9ƒ 700, in een tijd van belangrijk mindere duurte en bezwaar voor een huisvader. Spr. acht zich verpligt tot deze verbetering van het lot van dezen ambtenaar, die hij in zijne betrekking gunstig heeft leereu kennen, mede te werken. Het voorstel tot verhooging met 100 is daarop in rondvraag gebragt en met. 17 tegen céue stem, die van den lieer Wierdsma Sehik, aangenomen. De heer Wiersma vraagt of die verhooging met 1 Jan. a. st. aanvangt, waarop door den Voorzitter een toestemmend ant woord wordt gegeven. 3. Alsnu is aan de orde een voorstel van B. en W. om, in verband met het volgend punt van den oproepingsbrief, te weten, de ontwerp-verordeuiug, regelende het getal en de bezoldiging van de ambtenaren ter Secretarie, aan den adjunct-commies ter Secretarie J. Wijnants, eene tijdelijke toelage toe te kennen. De heer van Assen geeft den wensch te kennen om, zoowel dit voorstel als de betrekkelijke ontwerp-verordening, vermeld sub no. 5 op den oDroepingsbrief, in eene beslotene vergadering te behandelen, alvorens die behandeling in het openbaar te doen plaats vinden. l)it gevoelen door nog andere leden ondersteund zijnde, wordt overgegaan tot het houden eener beslotene zitting. Na den afloop van deze, de openbare vergadering heropend zijnde, wordt overeenkomstig het voorstel van de» Voorzitter eenstemmig besloten, de behandeling der punten sub nos. 4 en 5 van den oproepingsbrief uit te stellen tot eene volgende vergadering. 4. Voorstel van B. en W. vervat in hun besluit van den 9 Dec. jl. no. Vlo*, strekkende om goed te keuren en te bekrach tigen cïer namens den Raad gedane aankoop ten behoeve van de gemeente van het koffïjhuis genaamd Bellevue. Na gedane lec ture van dit voorstel, hetwelk met dc overige stukkon. voor de leden ter visie heeft gelegen, is overeenkomstig hetzelve genomen het volgend besluit: lo. Goed te keuren cn te bekrachtigen den door 15. en W. ten behoeve der gemeente Leeuwarden geda- nen aankoop van het koffijliuis genaamd Bellevue, met woonhuis, erf en tuin, staande en gelegen aan den cingel bij het spoorweg station aldaar, kadastraal bekend gcm. Leeuwarden, seetie G no. 1039 ter grootte van II roede 50 cl, voor eene som vanƒ 6989. 2o. B. en W. uit te noodigen, aan den llaad ter bekwamer tijd voorstellen te doen, tot aanwijzing der noodigc fondsen op de gemeente-begrooting, dienst 1866, waaruit de sub lo. genoemde koopprijs, zoomede de verdere op dc daar bedoelden aankoop vallende kosten kunnen worden bestreden. 3o. dit besluit onver wijld ter goedkeuring aan heeren Gcd. Staten van Friesland toe te zenden. 5. Aan de orde is dc benoeming van een Curator over het stedelijk Gymnasium te Leeuwarden, ter vervulling van de, door het bedanken van den heer Jhr. Mr. W. E. Engelen, voor zijne onlangs plaats gehad hebbende benoeming als zoodanig, alsnog voortdurende vacature. Overgegaan zijnde tot die benoeming, blijkt het dat de eerste stemming het volgende resultaat heeft opge leverd: de heer Mr. Eco de Wendt 12, en de heer Mr. Eilard Attema 6 stemmen, zoodat de heer Mr. E. de Wendt, de vol strekte meerderheid van stemmen erlangd hebbende, tot Curator over gemelde inrigting is benoemd. Op voorstel van den Voor zitter is besloten vóór dc resumtie der notulen aan dit besluit uitvoering te geven. 6. Voorstel van B. en W. vervat in hun besluit van den 21 Nov. jl. no. */15, aangaande eene resolutie van heeren Ged. Sta ten van Friesland, betrekkelijk het Raadsbesluit tot invoering Yan het Gymnastikaal onderwijs. In rondvraag gebragt is met 15 tegen 2 stemmen (die van de heeren Meursinge cn Duparc) over eenkomstig bedoeld voorstel beslotenB. en W. te magtigen aan heeren Ged. Staten van Friesland, ter voldoening aan het verzoek, vervat in het 2e lid van hunne resolutie dd. 13 Nov. jl. no. 46, te kennen te geven, dat de Raad, na kennisneming van het schrijven van den heer Inspecteur van het lager onder wijs in Friesland, dd. 3 Nov. bevorens, no. 511, niet is overtuigd geworden, dat zijn besluit van den 13 Oct. 1864, no l4/J3. tot verbinding van het Gymnastisch onderwijs, als leervak n aan het bestaand onderwijs van de daarbij genoemde openbare scholen, is in strijd met de bepalingen der Wet op het lager onderwijs van den 13> Augustus 1857 (S. B. no 103), en mitsdien van oordeel is, dat het niet in den door dien ambtenaar aangegeven zin be hoeft gewijzigd te worden-. Wordt opgemerkt, dat de heer Jong- sma op het oogenblik der bovenvermelde stemming over dit punt, afwezig was. 7. Nader voorstel van de leden Meursinge, Verwijs en de Haan, dat de Raad besluite zich te wenden tot heeren Curatoren van het stedelijk Gymnasium, met de vraagwelke zijn de raid- delen, die kunnen leiden tot opbeuring van het stedelijk Gymnasium De Voorzitter geeft te kennen, dat het Collegie van B. en W. zich reeds e< ragen tijd geleden met heeren Curatoren, inzake de aangelegenheid van het Gymnasium, in betrekking heeft gesteld, en of bet nu niet gepast zou zijn om, ter bereiking van het doel der geachte voorstellers en om te geraken tot een goed einde, het onderwerpelijk voorstel te stellen in handen van B-. en W.r ten einde slechts van cénen kant de bedoelde pogingen bij Cura toren in het werk te stellen. Hij geeft dit aan den heer Mearsisrge, de eenige der voorstellers ter vergadering aanwezig, in feetJenkiag, De heer Meursinge verklaart, dat hij voor zich tZaatriu g;csu

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1865 | | pagina 1