-JIT" --• •*■9 4t GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag 12 April 1360. gcndc vergadering tot de benoeming over te gaan en de aanbe veling inmiddels ter visie te leggen. 11. De Voorzitter doet mcdedceling, dat sedert de vorige vergadering voor den Raad zijn ingekomen de volgende resolu tion van liccren Ged. Staten, als: a. die van 26 Maart jl. no. 11, houdende goedkeuring van het Raadsbesluit, waarbij is vast gesteld het bedrag tot hetwelk de plaatselijke directe belasting over 1866 zal worden geheven, en b. die van den 4 April 1S66, no. 12, houdende goedkeuring van de Raadsbesluiten tot het onderhands verhuren van gemeente-eigendommen aan VA. Janssen, W. Tjepkema, de wed. C. Becker en R. J. Dijkstra. Aangenomen voor notificatie. 12. De Voorzitter deelt voorts mede, dat door B. en W. tot klerk ter Secretarie dezer gemeente op eene jaarwedde van 3 50 is benoemd, J. F. Mijlius 2e klerk ter griffie van de Arr. Regt- bank alhier. Voor notificatie aangenomen. 13. De Voorzitter brengt ter tafel en legt ter inzage van de leden het proces-verbaal van verificatie der kas van den Gemeente- Ontvanger, wegens zijn beheer over het le kwartaal van 1866. 14. De Voorzitter doet mededeeling, dat op den 31 Maarten 1 1 April de volgende openbare verpachtingen hebben plaats gehad, als van a. de opkomsten van het tolhek op Ritsumazijl, gepacht door Klaas Tjommes Kingma voor 3 jaren, 's jaars voor 350, welke pacht, ter oorzake van onvoldoende borgstelling, nog niet is gegundb idem van het tolhek op Kingmatille aan Tjecrd Buwalda 's jaars voor 800; c idem van het tolhek op Koetille aan Hette Hoekstra voor 356; d het grasgewas bij den vijver, op de stedelijke begraafplaats, aan de stadswallen enz. aan onder scheidene personen voor 440e. de visscherij in de stadsgracht aan Jane van Slooten Zclle, voor 3 jaren, 's jaars voor ƒ32.50; idem in het Vliet aan Willem Romkes, 's jaars voor 4.50; (j idem in de Potmarge aan Bauke Gerrits de Vries, 's jaars voor 5.00; h idem, bij de voormalige Verwersbrug of in de Ee, aan Onne Blok, 's jaars voor 3.50; i een perceel greidland aan den stadscingel, groot 1 bunder 34 roeden aan Iledzer Bouwes Schaap voor 1 jaar voor 252.25; k. een perceel dito aldaar, groot 1 bunder 62 roeden cn 20 ellen aan J. P. Brada voor f 270: en L het kofiijhuis genaamd Bellevue met woonhuis en tuin aan den eingel, waarvoor tot huur geboden isƒ 17 5 doch nog niet gegund. Aangenomen voor notificatie. 15. Is ter tafel gebragt de, bij missive van 9Apriljl.no. 17, door het Ned. Isr. Armbestuur alhier ingezondene gewijzigde begrooting hunner administratie over het loopend dienstjaar. Is, op voorstel van den Voorzitter besloten, deze begrooting ten tine van onderzoek en rapport te stellen in handen van de Raads commissie ad hoe. 16. Namens de betrokken Raadscommissie, wordt bij monde van den heer Oosterhoff, rapport uitgebragt omtrent het onder zoek der rekening en verantwoording van hei Nieuwe Stads Wees huis, over het dienstjaar 1865. Besloten, gezegd rapport met de betrekkelijke stukken voor de leden ter ir.zage te leggen, om in eene volgende vergadering in behandeling te worden genomen. 17. Mede wordt bij monde van den heer Oosterhoff uitgebragt het rapport der betrokken Raadscommissie omtrent het onderzoek van de rekening en verantwoording van de commissie van admi nistratie der Stads Bank van Leening alhier, over het jaar 1865. Besloten als voren. 18. De heer Wiersma brengt ter tafel het bereids door hem aan de leden dezer vergadering in druk medegedeelde voorstel, om in beginsel vast te stellen, dat in de openbare straatverlich ting door gas alhier, zoomede in de levering van gas aan parti culieren van af 1 Oct. 1S66 zal worden voorzien door openbare aanbesteding. Luidende dit voorstel overigens als volgt De ondergeteekende Mr. Corriclis Wiersma, lid van den Gemeen teraad te Leeuwarden. Gezien een voorstel van Burgemeester en Wethouders van Leeu warden, uitgebragt den 2(5 Maart 1866, in zake de uitbreiding van de gemeentelijke gasfabriek. Overwegende dat noch de aard, noch het belang van eene ge meente medebrengt, dat zij zich begeve op industrieel terrein, en zich blootstelle aan de gevaren en risico's, welke daar zijn te vinden. O. dat daarbij de noodwendig grootcrc omslag van beheer, de beperkte vrijheid van handelen, en de kapitalen, welke wor den vercischt, en veelal niet anders dan door leening kunnen worden gevonden, als om strijd beletten, dat eene gemeente die voordeden van de exploitatie eener fabriek kan verwachten, welke de particuliere nijverheid daarvan weet te verkrijgen, derwijze, dat de winst, die een particulier op rekening mag stellen, cn welke eene gemeente niet behoeft, zoo al, dan voorzeker een uiterst gering bezwaar oplevert. O. dat, ondanks alle deze bezwaren, welke vele belangrijke nadeelen aanwijzen, waar tegenover bijna geen voordcel staat, de Gemeenteraad alhier met eene kleine meerderheid heeft beslo ten de hier bestaande gasfabriek voor rekening der gemeente te drijven, maar dat op dit besluit welligt invloed kunnen hebben gehad, de langdurigheid der behandeling van de gaszaak bij den Raad, en de veelvuldige incidenten, waartoe dezelve aanleiding had gegeven. O. dat het beter is, om, indien het gemeentelijk belang wer kelijk blijkt daardoor te worden bevorderd, alsnog terug te keer ren, dan op den ingeslagen weg voort te gaan, cn dat vooral eene herhaalde grondige overweging, wat in dezen moet worden gedaan, allezins aanbeveling verdient, nu op nieuw anderhalve ton gouds wordt aangevraagd om de gasfabriek uit te breiden cn te vergrooten. O. dat bij de aanwending van een zoo groot kapitaal als, in verband met deze aanvrage, zal worden besteed, de gasprijs, of zoo als men thans zeer oneigenaardig genoodzaakt is te zeggen, het gasregt, gedurende eenen geruimen tijd, met een jaarlijkschen rentenlast van p. m. ƒ15,000 en eene afschrijving op het kapi taal van minstens 5,000 zal worden belast, en alzoo veel hooger zal moeten gesteld blijven, dan, gelijk is gebleken, door de parti culiere nijverheid is gevraagd en nog zal worden gevorderd. O. dat ook de eventueele meerdere consumtie van gas niet in staat zal zijn dit bezwaar geheel weg te nemen, daar de onder vinding heeft geleerd, dat het verbruik van gas met eenen prijs of een regt van 12 centen en daarboven per cub. el, ook in plaatsen waar dit verbruik zeer algemeen is, niet hooger kan en moet gesteld worden, dan van 20 kub. el jaarlijks per inwoner, zoo dat, ook indien de bevolking van Leeuwarden door vermeer dering en uitbreiding van het bebouwd gedeelte, eens tot 30,000 klom, het verbruik van gas niet boven 600,000 kub. ellen zoude klimmen, en een verbruik van 900,000 kub. ellen alzoo tot de illu sion behoort, die in deze eeuw wel illusien zullen moeten blijven. O. dat de ondergeteekende grond heeft om te vertrouwen, dat, wanneer de tegenwoordige fabriek, in den stand waarin zij zich thans bevindt, eu voor den prijs, waarvoor zij door de ge-. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag 12 April 1866. 45 meente van de vroeger haar exploiterende maatschappij is over genomen, hetzij tegen dadelijke betaling, of tegen rente met allos- sing, ter overname werd aangebodon aan dengenen, die zich voor een tijdvak van 20 jaren bij openbare aanbesteding met de leve ring van gas. zoo voor de straatverlichting, als aan particulieren in deze gemeente zoude willen belasten, de prijs van het gas voor particulieren niet hooger dan 12 a 13 cents zoude zijn, en voor de straatverlichting nog daar beneden, een en ander onder voorwaarden soortgelijk aan die, welke vervat waren in het laatste ontwerp, waarover met de vorige maatschappij is onderhandeld. Zoo neemt de ondergeteekende de vrijheid aan den Raad voor te stellen lo. Met wijziging van het Raadsbesluit van den 22 Julij 1863, waarbij is besloten de bestaande gasfabriek voor rekening der gemeente te exploiteren, in beginsel vast te stellen, dat in de openbare straatverlichting door gas alhier, zoomede in de levering van gas aan particulieren, van af 1 October 1S66 zal worden voorzien door middel van openbare aanbesteding. 2o. Burgemeester eu Wethouders uit te rioodigen zoodra moge lijk aan den Raad ter goedkeuring aan te bicden een ontwerp der voorwaarden, waarop de bij het vorig punt bedoelde openbare aanbesteding zal kunnen geschieden. Leeuwarden, den 12 April 1866. C. Wiersma. Is besloten, dit voorstel in eene volgende vergadering, tege lijk met het voorstel van B. en W. omtrent de uitbreiding der gasfabrijk in behandeling te nemen. 19. I)c heer de Haan het woord bekomen hebbende geeft te kennendat de indertijd benoemde Raadscommissie, om na te gaan het wenschclijkc der oprigting eener Stads Apotheek, door het genomen ontslag cn vertrek van den heer Meursinge, niet meer voltallig is en aanvulling behoeft om naar behooren aan de verstrekte opdragt te voldoen dat daarom door de bestaande leden (de heer Bruinsma en hem Spr.) aan den heer Meursinge is voorgesteld namens hem, aan den Raad te verzoeken hem van dit commissoriaal ontslagen te achten, opdat een ander lid in zijne plaats zoude kunnen worden benoemddat indien hij daarom geen berigt inzond, hij geacht zoude worden daarin te berusten, dat geen berigt is ingekomen en dat de heer Bruin sma en Spr. derhalve de vrijheid nemen voor te stellen in eene volgende vergadering tot de benoeming van een derde lid over te gaan. De Voorzitter zegt zich niet bepaald tegen het voorgestelde te verklaren, maar toch in overweging te moeten geven met de beoogde aanvulling te wachten tot dat de verkiezing van een nieuw lid dezer vergadering, ter vervanging van den heer Meur singe zal zijn afgeloopen. De heer Bruinsma verklaart zich niet tegen het door den Voorzitter beter geachte uitstel. De heer de Haan heeft daartegen dan ook geen ander be zwaar als dat de Commissie daardoor in de uitvoering van het haar opgedragen mandaat belemmering ondervindt. Op voorstel van den Voorzitter wordt alsnu besloten, met de aanvulling der bewuste Commissie te. wachten tot dat het lid dat de heer Meursinge zal vervangen, zitting heeft genomen, en de bedoelde Commissie intusschen ter zake de uitvoering van het opgedragen commissoriaal, te houden voor diligent, De Voorzitter sluit hierop de vergadering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1866 | | pagina 2