GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN Zitting van Woensdag 18 April 1866. 47 VERSLAG van het verhandelde ter buitengewone ver gadering van den Gemeenteraad van Leeuwarden, gehouden op Woensdag den 18 April 1866. Tegenwoordig 13, later 16 leden. Afwezig de hh. Tigler Wijbrandi, OosterholF, Meursinge, Du pare en Mr. Wierdsma Schik. \oorzitter de heer D. Zeper, die, na opening van de vergadering, mcdedeeling doet dat de hh. Tigler Wijbrandi, Oosterhoü' en Duparc, ter oorzake van afwezigheid buiten dc gemeente en Mr. Wierdsma Schik door ongesteldheid, verhinderd zijn deze ver gadering bij te wonen. 1. Gelezen en vastgesteld het genotuleerde wegens de op 12 April jl. gehoudene vergadering. 2. A oorstel van den hoer Mr. C. Wiersma, lid dezer verga dering, omlo. met wijziging van het Raadsbesluit van den 22 •luiij 1863, waarbij is besloten de bestaande Gasfabrijk voor reke ning der gemeente te exploiteren, in beginsel vast te stellen, dat in dc openbare straatverlichting door gas alhier, zoomede in de levering van gas aan particulieren, van af 1 Oct. 1866 zal wor den voorzien, door raiddel van openbare aanbesteding; 2o. B. en W. uittenoodigen, zoodra mogelijk aan den Raad ter goedkeuring aantcbicdcn een ontwerp der voorwaarden, waarop dc bij het vorig punt bedoelde openbare aanbesteding zal kunnen geschieden. De Voorzitter dit punt in behandeling brengende, noodigt den heer Wiersma uit om, dit noodig achtende, zijn voorstel toetelichten. Dc heer Wiersma zegt daarop geene grootc tijdruimte te be hoeven om dat voorstel toe te lichten; de gaskwestie toch werd bij herhaling in den Raad behandeld en heeft buiten deze ver gadering dan ook zoodanige bekendheid crlangdT dat hij het on- noodig acht aan zijn tegenwoordig voorstel veel ter opheldering toe te voegeneen ieder is genoegzaam met de zaak bekend en hebbe slechts te overwegen wat iu dezen in het belang der ge meente het meest geraden is te beschouwen. Een enkel woord wenseht hij evenwel in het midden te brengen over het tijdige of min-tijdige van zijn voorstel, waar over hij heeft hooren gewagen. Ilct onderwcrpelijk voorstel was reeds siuts lang beraamd, want hij heeft het steeds betreurd, dat de gemeente is gewikkeld geworden in de uitvoering ccuer zaak van industrie, die naar zijn oordeel enkel iu handen van den particulier moet berusten; doch nu daartoe eens was besloten, nu de exploitatie door de gemeente zelf was ondernomen en uit voering heeft erlangd, nu had hij gemeend zijn voorstel te moe ten achterhouden en aftewachten de plannen van de Commissie ad hoe omtrent de voorgenomene, dringend noodzakelijk geachte uitbreiding der bestaande fabrijk; ware nu het voorstel van be doelde Commissie van dien aard geweest dat een kleiner kapitaal benoodigd en daardoor het uitzigt geopend zoude zijn dat men even gemakkelijk te eeniger tijd die exploitatie aan de particu liere industie kon overlaten, Spr. zou zijn voorstel hebben laten rusten om, ook na de beoogde uitbreiding te zien welke resul taten men van een en ander had verkregen; hij had gehoopt dat de Commissie niet verder ware gegaan dan de behoefte nood zakelijk maakte, en verwacht dat men zieh had bepaald tot het geven eener voldoende capaciteit aan de fabrijk, genoegzaam voor de eerstvolgende 25 jaren; men had dan kunnen afwachten wat er, in zake zoodanige fabrijken, op het gebied der wetenschap ware voorgevallen en welke verbeteringen in de verlichting waren aangebragt waarmede men zijn voordeel zou kunnen doen. Had men een voorstel gedaan volgens ook bij deze vergadering be kende plannen, gewijzigd in verband met den tegenwoordigen toestand, dan ware de fabrijk voor ƒ200,000 tot stand gekomen, dan had er kans bestaan om de fabrijk aan particuliere onder nemers over te dragen, voor het geval de eigen exploitatie niet meer mogt bevallen. Nu evenwel zal het kapitaal voor de fabrijk tot ƒ300,000 stijgen, en wanneer men daarbij in aanmerking neemt (aangenomen dat het vermeerderd gasverbruik door de Commissie in de toekomst gezien, geene illusie is) dat dan ook de gasleiding, de kanalisatie niet meer voldoende is te achten en verbetering behoeft, dan zal het evcngemeldc cijfer nog eene be langrijke verhooging moeten ondergaanwel zal de geheele ka nalisatie niet behoeven vervangen te worden door eene van meer dere capaciteit, wel zal men van de bestaande buizen kunnen benuttigen, doch die, dan noodzakelijke maatregel, zal minstens 25 mille kosten naar zieh sleepen en het kapitaal tot op/325,000 brengen. En aan zulk een onderneming zal zich wel geen par ticulier industrieel wagen de fabrijk van de gemeente over te nemen en de exploitatie voor zijne rekening te aanvaarden. Vermits het nu uit het voorstel van B. en W. blijkt dat de toestand der fabrijk de bestendiging van de exploitatie door de gemeente zelve, medebrengt en de genomen proef moet worden voortgezet, nu heeft Spr. gemeend zijn vroeger voornemen ten uitvoer te moeten brengen en het voorstel in te dienen. Hij voor zich is volkomen overtuigd dat het wenschclijk voor de gemeente is om de exploitatie der fabrijk aan de particuliere industrie over te laten, en beschouwt zijn daartoe gedaan voorstel dan ook niet te laathet voorstel van het Collegie van Dagelijksch Bestuur strekt immers niet verder d*.n in beginsel tot de beoogde uitbreiding te besluiten, alles moet nog voorbereid, geprojecteerd en aan het oordeel en de vaststelling dezer vergadering worden onderworpen; daarom is het nog tijd om te overwegen of het inderdaad niet beter ware de exploitatie aan de particuliere industrie over te laten. Het tijdvak daarvoor is evenmin te kort; de aannemer zal in den volgenden winter meer gas kunnen leveren, indien men althans niet meer van een aannemer vordert dan de gemeente zelf kan doen. De voorwaarden waarop de aanbe steding zal kunnen plaats vinden zijn gereed, ze behoeven slechts herzieningdaarbij komt nog dat een industrieel minder werk heeft om de fabrijk de vcreischte capaciteit te geven, dan de gemeente. Elk aannemer toch, zal wel niet aan alle, maar toch even goed als de gemeente, aan de meeste aanvragen tot levering van gas tegen het wintersaisoerf kunnen voldoen immers de ge meente kan evenmin tijdig gereed komen, want alles moet nog worden gedaan de uitbreiding moet nog ontworpen, aanbesteed en uitgevoerd worden en daarvoor is in ieder geval de tijd zeer beperkt, ook daarin zal de gemeente evenzeer te kort moeten schieten voor beide gevallen staat de kans van ten uitvoer-legging volkomen gelijk. Dc conditiën waarnaar zal worden aanbesteed, zijn be reids door den Raad overwogen wijzigingen moeten daarin, ook met oog op het lokale der fabrijk, natuurlijk worden aangebragt, doch dit is slechts revisie. Daarbij komt nog dat men het voordeel zal hebben dat de woning van den Architect, zoomede de timmerwerf behouden kunnen blijven, want de industrieel zal zich niet over te beperkte ruimte hebben te beklagen, wanneer het terrein der fabrijk, door benuttiging van de aangekochte woning en stal van den heer Haverschmidt, uitbreiding erlangt, en daar mede zou men ontheven zijn van de zorg voor eene andere wo ning voor den Architect en dc vestiging der Stadswcrf op ander terrein. Spr. zegt voorts in dc gelegenheid te zijn geweest om gezet na te gaan langs welken weg de gemeente voor de eerst volgende twintig jaren, van eene genoegzame hoeveelheid gas zou kunnen worden voorzien hij heeft zich daaromtrent op de Bijvoegsel tot de Provinciale Eriesciie Courant. 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1866 | | pagina 1