126 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Donderdag 9 Augustus 1866. houdende aanvraag tot het erlangen van des Raads magtiging, tot het doen van eenige af- en overschrijvingen op de begrooting hunner administratie, dicDst 1865 en b. eene missive van gezegd armbestuur, dd. 31 Jul ij 1866, no. 53, bevattende inzending van de Tekening en verantwoording dier administratie dienst 1865. ls op voorstel van den Voorzitter besloten, bovenvermelde aan vraag tot magtiging en de rekening, ten fine van onderzoek en rap port te stellen in handen van de Commissie uit den Raad, in der tijd belast geweest met het onderzoek der betrekkelijke begroo ting, welke was zamengcsteld uit de beeren J. J. Brunger, Z. S. de Haan en Mr. L. R. Salverda, voor welk laatstgemeld afgetre den Raadslid, de heer Mr. C. Wiersma, ter vervanging is aangewezen. 15. Is ter tafel gebragt eene missive van de Commissie van Bestuur over het Stads Ziekenhuis alhier, dd. 30 Julij 1866, no. 1080, houdende inzending van de begrooting der inkomsten en uitgaven van het Stads Ziekenhuis over het dienstjaar 1867. Is op voorstel van den Voorzitter besloten, deze begrotingsstuk ken ten fine van onderzoek en rapport te stellen in handen eener Commissie uit den Raad, tot leden van welke Commissie de Voor zitter, daartoe uitgenoodigd, benoemt de hceren Mr. J. Minnema de With, G. T. N. Suringar en J. Oosterhoff, Wz. 16. De Voorzitter brengt ter tafel, de door den heer Commis saris des Konings in deze provincie,- ten fine van berigt, conside ration en advies, in banden van den Raad gestelde, bij beeren Ged. Staten ingekomen reclames tegen aanslagen op het door den Raad vastgesteld kohier van den lioofdelijken omslag voor dezen jare, zoomede het desbetreflend door B. en W. bereids opge maakte concept-advies. Ter visie om zoo mogelijk in eene bui tengewone vergadering behandeld te worden. 17. Is ter tafel gebragt een schrijven van dc plaatselijke Schoolcommissie alhier, dd. 26 Julij 1866 no. 2833, houdende mededeeling, dat het gewoon jaarlijksch examen en de prijsuit- deeling voor de armen-bewaarschool en de armcn-scholen zal plaats vinden op 13, 20 en 27 Aug. en 3 Sept. aanstaande. Is besloten daarvan mededecling te doen aan de onlangs benoemde Raads-commissic ter bijwoning van dc examina op de openbare scholen in deze gemeente. 18. De Voorzitter deelt ter Vergadering mede, dat de vol gende aanbestedingen hebben plaats gehad, als: a. die van de vernieuwing van de zinkbekleeding op het dak van het Zieken huis; waarvan aannemer is geworden Jan Vonk c. s. voor /400 b. de herbesteding van het doen van afbraak-, graaf- en metzel- werken aan de gemeentelijke Gasfabrijk, waarvan aannemers zijn geworden, L. Kniepstra en A. J. Fcddema, voor ƒ2491 en c. de volgende verfwerken.- lo. het Gemeentehuis aan A. S. Coltof, voor ƒ510; 2o. de Waag aan M. Dwinger, voor 45 3o. het Armenhuis aan G. B. Wolda, voor 954o. de burgerschool voor jongens aan II. Oltraans, voor 495o. de Armenschool voor meisjes aan P. Kiestra, voor 43; 6o. het huis 1. no. 35 aan T. Vening, voor 207o. het huis I no. 2 aan T. Taconis, voor 55; 8o. het huis 1 no. 3 aan G. B. Wolda, voor f 76; 9o. de oude manége met bijbehoorende stal aan P. Kiestra, voor 59; 10. de brugwaehterswoning bij de Noorderbrug aan G. B. Wolda, voor ƒ156; llo. idem die bij de Vrouwenpooitsbrug aan denzelfden, voor ƒ134; 12o. het tolhuis aan den straatweg naar de Bontekoe, voor ƒ79; en 13o. het huis lett. N no. 19a aan H. Oltmans, voor ƒ21. Aangenomen voor notificatie. 19. Ts ter tafel gebragt en gelezen een schrijven van Dr. U. J. Iluber, gedagteekend 7 Aug. 1866, behelzende mededceling dat hij, ofschoon vereerd door de benoeming tot curator van het Stedelijk gijmnasium alhier, echter na rijpe overweging heeft moe ten besluiten voor die betrekking te bedanken. Op voorstel des Voorzitters is besloten heeren Curatoren van dit schrijven mededeeling te doen en hen uittenoodigen eene nieuwe voordragt in te zenden. 20. Is gelezen een schrijven van den Archivarius der gemeente, gedagteekend 20 Julij 1866, waarbij, onder te kennengeving van het een en ander ter zake betrekkelijk, mededceling wordt gedaan dat door den lieer Jhr. J. A. Lijeklaraa a Nijeholt, tc Bcctstcr- zwaag, ten behoeve van de gemeente Leeuwarden ten geschenke en ter duurzame bewaring wordt aangeboden het portret van den te Leeuwarden in 1806 geboren kunstschilder Tjccrd Andringa, door zich zelf vervaardigd. Is op voorstel van den Voorzitter besloten van des Raads dankbetuiging aan Jhr. J. A. Lijeklama a Nijeholt-, schriftelijk tc doen blijken, en het bereids ontvangen portret in het archief op te nemen. 21. De Voorzitter het noodig keurende dat de deuren tot het houden eener beslotenc zitting, voor een oogenblik worden gesloten, is daartoe overgegaan en dc openbare vergadering tijde lijk gesehorst. Na het eindigen der bcslotene vergadering is de openbare heropend en voortgezet. 22. Is ter tafel gebragt, gelezen en ten fine van berigt en raad te zijner tijd, in handen van B. cn W. gesteld een adres van de hecrcn Dr. N. Lobrij de Bruijn en Dr. A. Drielsma, be vattende aanbeveling van een aantal punten, waardoor de open bare en algemeene gezondheidstoestand in deze gemeente, naar hun oordeel, zou worden bevorderd. 23. Naar aanleiding eener door den heer Oosterhoff ge maakte opmerking omtrent de behandeling der rekening over 1865 van het Nederl. Israëlitisch Armbestuur, is nog op voorstel des Voorzitters besloten aan het bewuste Commissoriaal vóór de resumtie der notulen dc vereischte toezending van stukken te doen plaats vinden. 24. Dc heer PlanteDga wcnscht op het zoo even genomen besluit, omtrent het adres van l)r. de Bruijn c.s. terug te komen cn te besluiten dat adres ter griffie te deponeeren. De Voorzitter geeft hierop te kennen, dat zijn voorstel, om het in handen van B. en W. te stellen, vooral aan dc meening was ontleend, dat het adres in behandeling van het Collegie zijnde, gereede aanleiding zou geven, om daarop bestendig het oog gevestigd te houden, en, zoo ten nutte van de jeugd als an derzins, des geraden zoodanige maatregelen te beramen cn voor te stellen als dienstig zullen geacht worden. De heer Plantenga wenscht na deze toelichting, niet op het genomen besluit terug te komen. 25. Bij monde van den heer Jongsma, wordt door dc betrok ken Raads-eominissic rapport uitgebragt nopens het plaats ge vonden onderzoek van de rekening en verantwoording van het Stads Werkhuis te Leeuwarden over 1865. Ter visie om in eene volgende vergadering tc worden afgedaan. De Voorzitter sluit hierop dc vergadering. t&6é f GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. wegens de ONTVANGSTEN EN UITGAVEN van de gemeente Leeuwarden voor de dienst van 1865. ONVANGSTEN. Hoofdstuk 1. Ontvangsten wegens vroegere diensten. Art. 1. Batig slot der door den Gemeenteraad geslotene rekening over het dienstjaar 1863, zoo ver de Gemeenteraad daaraan niet reeds eene bepaalde bestemming heeft gegeven 23,492,785. Totaal van het le Hoofdstuk ƒ23,492,785. Hoofdstuk II. Opbrengst van plaatselijke belastingen. Afd. 1. Opc. op de hoofdsom der grondbelasting. Art. 1. 15 opc. op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigend. 7,390. 10 opc. op de hoofdsom der belasting op de ongebouwde eigendommen 955. Totaal der le Afd. J 8,356.21. Afd. II. Opc. op de hoofdsom der personele belasting. Art. 1. 525 opc. op de hoofdsom der pers. belasting, ger. ƒ16,085, ontvangen ƒ16,724.875. Totaal der 2e afd. ƒ16,724,873. Afd. III. Opc. op de hoofdsom van de in het 4e lid van art. 240 der Gemeentewet bedoelde daar voor vatbare rijks belastingen, direct naar het vermogen of inko men geheven, met uitzondering van het patentregt. Nihil. Afd. IV. Hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke dir. belastingen. Art. 1. Plaatselijke dir. belasting ger. ƒ65,000, af voor oninbare posten ƒ1,950, blijft ƒ63,050. Er moest ontvangen worden f 66,112.31, er is ontvangen ƒ63,917.145, voor 2,146.37 is afschrijving verleend, als oninbaar blijft te verhalen 48.795. Afd. V. Belasting op voorwerpen van verbruik. Art. 1. Be lasting op binnen- cn buitenl. gedist. cn likeuren, a. 60 cn 40 opc. op den rijks accijns ger. ƒ72,700; b. eigen belasting bij invoer ger. 5,000, tezamen ƒ77,700, is ontvangen f 7 6,7 91.305. Art. 2. Eigen belasting op den wijn ger. ƒ12,700; ontvangen 4,748.12. Art. 3. Belasting op het geslagt. et. 75 opc. op den rijks accijns ger. ƒ10,830 b. eigen belasting bij invoer van rund- en kalfsvleesch, ger. ƒ315, te zamen ƒ11,145, ontvangen ƒ21,430.303. Art. 4. Belasting op den turf, ger. ƒ17,125, ontv. 18,024.68. Art. 5. Idem op (1c steenkolen, ger. 620, ontv. ƒ1,828.99 Totaal van de 5e afd. ƒ122,823.40. Afd. VI. Be lasting op de honden Nihil. Afd. VII. Belasting op tooncel- vertooningen en openbare vermakelijkheden. Art. 1. Opbrengst van de belasting op tooneelvertooningen enz., ger. 720, ontv. 567.79. Afd. VUL Rcgten en loonen en andere gelden, be doeld in artt. 104 en 238 der Gemeentewet. Art. 1. Opbrengst van leges ter secretarie geheven en van de restitutiën wegens verschoteno zegelgelden, gedrukte stukken enz., ger. ƒ640, ontv. J 632.65. Art. 2. Opbrengst van den tol op den weg van Leeuwarden naar Hijum bij verpachting, le jaar, 675.25. ontv. ƒ744.233. Art. 3. Opbrengst van bruggen: a. Van dc Verwcrsbrug bij verpachting 3c jaar 41. Ten gevolge var. 't amoveren dezer brug is slechts een half jaar pacht ont vangen b. de Vlietster- cn Boomsbruggen bij verpacht., 2c jaar 220; c. de ijzeren ophaalbrug op 't Vliet, bij verp. le jaar ƒ140; d. de Poppebrug bij verp., 3e jaar 5 e. de Blaauwe brug bij verp., le jaar ƒ57; de ijzeren brug bij de Potmargewal, bij verp. 2c jaar, 709 g. over de Harlinger vaart, bij gaardering 1,050 h. idem bij de voorm. Vrouwenpoort bij gaard, 335 i. id. bij Camstraburen, bij gaard. 435, te zamen ger. 2,992, moest ontv. worden 3,184.10, ontv. ƒ3,163.60. Art. 4. Opbrengst van veergelden a. Van de pont tot overvaart van de gracht tusschen dc Oosterkade en den Grachtswalbij verp. le jaar, ƒ143; b. van die bij het Rekening der Ontvangsten en Uitgaven. 127 Ziekenhuis, bij verp. le jaar, ƒ200 c. van die bij de Har linger vaartsbrug, bij verp. Nihil, te zamen ger. 343, ontv. ƒ433. Art. 5. Opbrengst van de Stads Waag a. Van het weegloon, bij gaardering ƒ2,400 b. van het werkloon der waagwerkers ƒ2,450, te zamen ger. ƒ4,850, ontv. ƒ4,864.83. Art. 6. Op brengst van (le marktgelden a. Wegens staanplaatsen voor het uitstallen en uitventen van waren, zoomede ten dienste van open bare vermakelijkheden, bij verp. 3e jaar, ƒ3,007 b. van dc veeraarktgclden, bij verp. voor één jaar, ƒ1,281, te zamen ger. /"4.28S, ontv. 4,523. Art. 6a. Opbrengst van de vischmarkt, bij gaardering, ger. 620, ontv. ƒ808,665. Art. 7. Opbrengst dei- kaai- en walgelden, bij gaard. ger. 3,430, ontv. 3,005.93s. Art. 8. Opbrengst der begraafplaats: a. Verkoop, verhuur en onderhoud van graven 900 b. begravenis- en grafgelden 3,700, tezamen ger. ƒ4,600, ontv. ƒ4,197.48. Art. 9. Opbrengst van school gelden a. Stedelijk gymnasium ƒ1,600; b. Fransche kostschool voor jongens 2,912 c. id. voor meisjes 3,744 d. burger school voor jongens ƒ2,360 e. id. voor meisjes ƒ2,400 tus- schenschool le kl. ƒ2,088 g. le dito 2c kl. ƒ1,365 h. 2e dito 2e kl. 366 i. 3e dito 2e kl. ƒ486; k. bewaarschool voor minvermogenden ƒ609, te zamen ger. 17,930, ontv. 19,077.85. Art. 10. Opbrengst van gedane werken voor particulieren u. werken aan do straten, riolen enz. ƒ300 b. id. van verschillen den aard ƒ88, te zamen ger. ƒ388, ontv. ƒ168.645. Art. 11. Opbrengst van de stedelijke Gasfabriek, memorie, ger. blijkens gewijzigde begrooting a. Opbrengst van geleverd gas aan par ticulieren en ten behoeve van gemeentelijke inrigtingen, 4e kw. ƒ10,850 b. wegens openbare straatverlichting, als boven ƒ2,820 c. diverse andere ontvangsten, als boven ƒ2,080, te zamen ƒ15,750, ontv. ƒ18,597.485. Totaal der 8ste afd.: er moest ontv. worden 60,237.873, ontv. ƒ60,217.375. Totaal van het 2e hoofdstuk: Er moest ontv. worden ƒ274,822.46 er is ontv. ƒ272,606.793, afgeschreven als oninbaar 2,166,87, blijft nog te verhalen ƒ48.795. Hoofdstuk III. Baten en opkomsten, spruitende uit voorwer pen aan de gemeente in eigendom behoorende. Aft. 1. Huui- of pacht van land en landgoederen a. Zathe en landen, de magere weide, in gebruik bij F. G. Dorhout, 8c jaar, 2,451 b. dito achter Cambuur, in gebruik bij S. IJ. de Boer, le jaar, 1,706; c. dito aldaar in gebruik bij R. G. Wartena, 8e jaar, ƒ2,107; d. dito op Wilaardsterburcn in gebruik bij B. M. Stienstra, le jaar, ƒ2,000 e. twee stukken weid- land onder Lekkura, 2e jaar, 229; een dito aldaar, 2e jaar, 83g. een moestuin bij het Tolhuis onder Lekkum 5e jaar, ƒ15; h. een stuk weidland aldaar, 2e jaar, ƒ203 i. 5/t bunder dito, aan den Zwarten weg 275 Je. het oud exercitieveld, 2e jaar, ƒ455; l. een plek gronds bij Ton- nenburg, 7e jaar, ƒ1.50; m. een dito bij Dronrijp ƒ6; n. een dito bij de Posthoorn ƒ1.50 o. een dito, door dc gemeente aangekocht, in gebruik bij de wed. Soeting, 3c jaar, 7 p. een dito bij H. Pater ƒ5; q. onderscheidene bleekjes en derge lijke gemeente-gronden 22 r. een plek gronds sectie D 367/ 5 s. voor het gebruik van een gedeelte van den Harlinger trekweg, 3e jaar, door T. R. fcijUtra te Dronrijp 6 t. een plek gronds in den aanleg achter het Zaailand ƒ1 n. een dito bij" de Harlingervaartsbrug, memorie, te zamen geraamd 9,579, ontv. ƒ10,438.165. Onder de werkelijke ontvangsten zijn mede begrepen de huur vanger. 2 b. 14 r. 60 e. tot 5 Maart 1869, voor ƒ288, onder kortlög van 4'/? pet., alzooƒ 275.04 b. 1 b. 60 r. 70 e. tot 5 Maart 1869, voor ƒ360 c. 1 b. 62 r. 20 e. 1 jaar ad ƒ360. Art. 2. HuuOtan huizen a. de herberg de Klanderij, lett. L no. 276, 6 e jaar,Wgcbruik bij Jonker 1,157; b. het Bijvoegsel tot de Provinciale Fbiesche Courant. 37

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1866 | | pagina 10