128 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening der Ontvangsten cn Uitgaven. huis in de Doelestraat F 129, kantoor van waarborg, 3e jaar ƒ300; c. idem zuidelijk gedeelte, 3e 5 jaar, ƒ125; d. de stal in de Doelestraat, 3e jaar 80; e. het huis in de Hoogstraat H 121, voorste gedeelte, 3e jaar, ƒ150; e2. het achterhuis (de voorin, soepkokerij) memoriede woning in de Yvobrouwersteeg, E 166 ƒ78; g. twee woningen in de Haniasteeg E 138, nihil; h. diverse woningen gekwot. A 23 tot cn met 29 en N 19 i, ƒ300; i. de potkast B 7, nihil; k. de woning op den hoek van den Grachtswal L 55, 2 e jaar, ƒ156; l. het huis op de Korenmarkt, 3e jaar, f 500; m. de voorm. infir merie in de kleine Kerkstraat, 65; n. het locaal boven de hulpbeurs, le jaar, ƒ104; o. idem van het kan- tongeregt 300p. de manége in de Groote Kerkstraat, memo rie; q. de helling op het Vliet, 4e jaar, ƒ175; r. hot huis op den hoek van den Eewal, I 36, le jaar, ƒ220; s. idem op de Korenmarkt I 2 2c jaar500 t. de voorm. Israël. Armenschool2e jaar80u. het huis op den Eewal, I 35, voor 1 jaar en 3 maand, ƒ220; Totaal ger. 4,510, moest ontvangen zijn ƒ5,084; ontvangen ƒ4,506.10; te min 578.50 zijnde l/2 jaar huur van de Klanderij. Art. 3. Huur van den Stads- of Prinsentuin 5e jaar, 1050. Art. 4. Pacht van het grasgewas der plantsoenen van den Stads- of Prinsentuin en der begraafplaats, ger. ƒ485; ontv. 635.50. Art. 5. Opbrengst van den houthak, a. kaphout ƒ20; b. boomen ƒ50; te zamen ger. ƒ70; ontv. 246. Art. 6. Opbrengst van visscherij a. Vliet- sterbrug en Vliet 3e jaar, ƒ8; b. Potmargcbrug en Potmar- ge 3e jaar 7c. Dockumer Ee d. Stadsgracht3e jaar, 9.50te zamen ger. ƒ24.50 ontv. 25. Art. 7. Op brengst van krachtens privaatregt genoten wordende tollen, a. Van de vijf bevaren trekwegstollen bij verp. ƒ63; b. Van het tolhek te Koetille, als boven, 3e jaar 389c. id. te Rit- zumazijl, 3e jaar, ƒ175; d. Id. te Kingmatillc3e jaar, ƒ219.50; te zamen ger. ƒ846.50; ontv. 726,56'. Art. 8. Op brengst van krachtens privaatregt genoten wordende sluisgclden, a. van de Irnsumerzijl bij verp. en gaard, 2,500b. van de Nesterzijl, 7e jaar bij verp. 450; te zamen ger. 2,950; ontv. 3,453.84. Art. 9. Opbrengst van grondpachten en eeu wige renten, a. grondpachten 412.78' b. eeuwige renten (na af trek van J/5) 81.28; te zamen 494.06'. Art. 10. Intressen van uitgezette kapitalen, a. Intressen van inschrijvingen op het Grootboek der Ned. W. Schuld, ten name van de gemeente a. 2 V2 groot 153,600; nom. verschijnende 1 Julij en 1 Jan. ƒ3,840; b. Als boven a. 3°/0 groot 18,300 nom. verschijnende 1 Maart en 1 Sept. ƒ549; c. Renten van de Stads-bank van leening ƒ480; te zamen ƒ4,869, zijnde bij de primitieve be grooting, bij gewijzigde begrooting van 3 Mei 1865 is dit art. verminderd als volgt: a. Intressen van inschrijvingen enz. a. 2'/a 523.33' b. als boven a. 3% 366 te zamen 889.33' alzoo te stellen 3,979.66'. ontv. 4,606.29'. Totaal van het 3e Hoofdstuker moest ontvangen worden ƒ26,760; er is ontv. 26,181.53dus minder ƒ578.50. Hoofdstuk IV. Ontvangsten van verschillenden aard en toe vallige baten. Art. 1. Opbrengst van de haardasch en vuilnis, bij verpacht, le jaar ger. ƒ3000, ontv. 2505. Art. 2. Opbrengst van puin ger. ƒ235, ontv. 645.07'. Art. 3. Terug gave van het Rijk wegens huisvesting, voeding en reisgeld van lotelingen en verlofgangers der militie ger. 100, ontv. 125.10. Art. 4. Boeten van politie ger. ƒ300, cjptv. 316.14. Art. 5 Boeten wegens overtredingen in zake van plaatselijke belastingen en verbeurdverklaringen ger. 12, ontv. ƒ57.03. Art. 6. Resti tution van transport-kosten van veroordeelde bedelaars, ger. 345, ƒ785. Art. 7. Id. van veïplegiugs- en verdere kosten van bedelaars enz. in 's Rijks gestichten, ger. ƒ106, ontv. 65.12. Art. 8. Id. van zegelgelden ter zake de plaatselijke dir. belas tingen, ger. ƒ250, ontv. 259.14. Art. 9. Id. der belasting op voorwerpen van verbruik, ger. 240, ontv. 229.53. Art. 10. Korting op de tractementen van onderwijzers cn onderwijzeressen ten behoeve van het pensioenfonds, ger. ƒ424, ontv. 386.10'. Art. 11. Vergoeding wegens slatting der Noorder-gracht, 5664.24. Art. 12. Bijdrage van het Rijk in de kosten van daarstelling van een schoolgebouw voor middelbaar onderwijs; primitieve begroo ting, memorie, bij gewijzigde begrooting van 3 Mei 1865 gesteld op 12.000. Art. 13. Alle andere ontvangsten niet tot de vo renstaande behoorende ger. memorie; er moest ontvangen worden ƒ1373.85, ontv. 1309.48, oninbaar 55.97, nog te verhalen 8.40. Totaal van het 4e hoofdstukEr moest ontvangen wor den 12,411.33, ontv. ƒ12,346.96, oninbaar 55.97 nog te verh. f 8.40. Blijkens de rekening van 1864 moest verhaald worden a. Restanten van den hoofd, omslag over 1863 18.53, b. id.vari 1864 79.94, te zamen ƒ98.47. Er moest bovendien ontvan gen worden a. wegens te veel geheven registratieregt op de over- dragt der gasgebouwen 149.59'; b. id. door den pachter dei- haard asch verbeurde boeten 100c. id. overname van gastoestel- len f 369.95'; d. id. onteigening voor den spoorweg Arnhem- Leeuwarden 26.50; e. id. diverse ontvangsten bij den architect ƒ628.91; id. zegelgelden 0.42 te zamen 1275.38 Er is op den hoofd, omslag afgeschreven 55.97, er blijft te verhalen f 8.40, te zamen f 64.37, werkelijk ontvangen ƒ1309.48. Hoofdstuk V. Buitengewone ontvangsten. Afd. 1. Opbrengst van geldleeningen. Art. 1. Wegens te doeue geldleening; pri mitieve begrooting 96,000, bij gewyzigde begrooting van 3 Mei 1865, gesteld op ƒ117,000, ontv. ƒ60.000. Art/2. Geldlee ning ter bestrijding der kosten van overname en uitbreiding van de gasfabriek, prim, begrooting memoriebij gewijzigde begroo ting van 10 Aug. 1865 gesteld op 160,000 ontvangen 120,000. Totaal der 1ste 180,000. Afd. II. Opbrengst van den verkoop van eigendommen, toebehoorende aan de ge meente. Art. 1. Verkoop van gebouwde en ongebouwde eigen dommen ƒ560. Art. 2. Afkoop van grondpachten en eeuwige renten, memorie. Art. 3. Verkoop eener inschrijv. enz. groot f 18,100, nom. 2>/2 pet. ƒ10,860 Nihil; prim, begrooting 10.860bij gewijz. begrooting van 3 Mei 1865 gesteld op Nihil. Art. 4. Verkoop van inschrijving op het grootboek a. Van een nom. be drag ad ƒ31.400 a 2'/, Nat. Werk. Schuld ƒ19,232.50; b. Van 18,300 nom. 3 Nat. Schuld 13,221.75, te zamen ger. 32,454.25, ontv. 32,672.27'. Bij gewijzigde begrooting van 3 Mei 1865 gesteld op f 32,454.25. Totaal der 2e Afd. 33,232.27'. Totaal van het 5e hoofdstuk: er moest ontv. wor den ƒ213.232,27', ontv. ƒ213,232.27'. Totaal der inkomstenEr moest ontvangen worden 550.718,88, afgeschreven ah oninbaar 2222,84, blijft nog te verhalen ƒ635.69', ontvangen ƒ547.860.34'. UITGAVEN. Hoofdstuk I. Jaarwedden en presentiegelden. Afd. 1. Jaarwed den. Art. 1. Jaarwedde van den burgemeester 1800. Art. 2. id. van de drie wethouders geraamd ƒ1500; werkelijk uitgege ven ƒ1147.70'; overschot 352.29'. Art. 3. id. van den se cretaris 1800. Art. 4. id. van den gemeente-ontvanger 1800. Art. 5. id. van den commissaris van politie, a. vaste bezoldiging ƒ1200; b. wegens het openbaar ministerie bij 't kantongeregt ƒ250; te zamen /1450. Art. 6. id. van den archivarius 500. Art. 7. id. van den bouwkundige en van de opzigters der ge bouwen, wegen en dergelijke, a. van den architect ƒ1300; b. onder-architect 750; c. hovenier ƒ400; d. opper-toeziener op GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN Rekening der Ontvangsten cn Uitgaven. 129 de tijd regeling ƒ50; te zamen ƒ2500. Art.. 8. Jaarwedde van de ambtenaren der plaatselijke secretarie (het bureau van den burg. stand, en dat der bevolkings-registcrs daaronder niet begrepen) ƒ3130; b. id. van 2 bodeu ƒ1000; c. id. van den kamerbe waarder ƒ300; te zamen ƒ4430. Art. 9. Jaarwedde van den omroeper en aanplakker /"50. Art 10. id. van den marktmees ter ƒ200. Totaal der 1ste afd. geraamd 16,030, werkelijk uit gegeven ƒ15,667.70», overschot 352.29'. Afd. 2. Presentie gelden van de leden van den Raad. Art. 1. presentiegeld van de leden van den Raad, met uitzondering van den burgemeester 550. Totaal van hoofdstuk 1 geraamd 16,580, werkelijk uit gegeven 16,227.70»overschot ƒ352.29'. Hoofdst. II. Kosten van bestuur. Afd. 1. Kosten van licht, brand en bureau-behoeften, benoodigd voor het gemeente-bestuur. Art. 1. Voor licht en brandstoffen, daaronder begrepen die voor het bureau van den burg. stand a. licht ger. 400 b. brandstoffen ger. 730; te zamen ger. 1,130werkelijk uitgegeven J 1,277.30krachtens raadsbesluit dd. 14 Junij 1866, is dit art. uit het fonds van on voorziene uitgaven versterkt met 147.30. Art. 2. schrijf- en kantoorbehoeften ger. 250versterkt met ƒ60, werkelijk uitge geven 306.88 overschot 312. Art. 3. bindwerk ger. 70 werkelijk uitgegeven ƒ69.62», overschot 0.37'. Art. 4. voor briefport, expres-loon en andere kleine uitgaven, briefporten en expres-looncn 25, b. kosten van verteeriug van het collegie van dagelijksch bestuur cn der ambtenaren ter secretarie f 350, c. voor het bezorgen van turf en de onderscheidene vertrekken van het gemeentehuis e. a. ƒ30; ger. te zamen op ƒ405; versterkt met f 11.52, werk. uitgeg. 416.52. Totaal der le afd. geraamd 1855na af- en overschrijving 2073.82; werk. uitgegeven ƒ2070.32», overschot 3.49». Afd. II. kosten der stukken die ten behoeve der gemeente geschreven of gedrukt worden. Art. 1. a. bezoldiging van buitengewone klerken ger. ƒ300; b. schrijfloonen van rapporten van commission uit den Raad, zoo verre niet ter secretarie geschreven ger. 50; te zamen ger. 350; versterkt met ƒ53.10», werkcl. uitgeg. 403.10». Art. 2. drukkosten zoo van het jaarl. verslag, de verordeningen, als van de verdere stuk ken die algemeen verkrijgbaar worden gesteld, ger. f 400 ver sterkt met 1.73® werkel. uitgeg. 401.73». Art. 3. andere druk kosten ten behoeve der secretarie ger. ƒ460versterkt met 38.51», werk. uitgeg. ƒ498.51». Art. 4. buitengewone drukkosten ten behoeve van het archief, ger. J 400; krachtens raadsbesluit van .14 Junij 1866 is tot versterking van het fonds voor onvoorziene uitgaven van dit art. afgeschreven f 400. Totaal der 2e afd. ger. ƒ1,610, werk. uitgeg. 1,303.35». Afd. III. kosten van het onderhoud, schoonhouden en meubeleren van het gebouw of vertrek voor de vergadering van den Raad en van burgemees ter en wethouders, mitsgaders voor den secretaris der gemeente bestemd. Art. 1. voor het onderhoud van het gemeentehuis en de daaraan verbonden localen (de hoofdwacht); a. gewoon onder houd van het gemeentehuis ger. ƒ200; b. idem van de hoofd wacht ger. 60, te zamen geraamd ƒ260, werk. uitgeg. 197.13», overschot ƒ62.86». Art. 2. voor vernieuwing en herstelling van meubelen in die gebouwen ger. ƒ200, versterkt met 154.68», werk. uitgeg. 354.68». art. 3. voor schoonhouden van die gebou wen en meubelen ger. 625, werk. uitgeg. 610.48, overschot 14.52. Totaal der 3e afd. geraamd 1085, na af- en over schrijving 1239.68», werk. uitgeg. ƒ1162.30. overschot ƒ77.38®. Afd. IV. huur van het gebouw of vertrek voor de vergadering van den Raad en van B. en W. mitsgaders voor de secretarie der gemeente bestemd, waar het geen gemeente-eigendom is. Nihil. Afd. V. kosten van het aanleggen en bijhouden van de registers voor den burg. stand. Art. 1. zegels voor de registers en verdere stukken ger. ƒ600, werk uitgeg. 552, overschot ƒ48. Art. 2. druk- en bindwerken ger. ƒ100, werk. uitgeg. ƒ99.25, overschot ƒ0,75. Art. 3. bezoldiging van den beambte op dat bureau werkzaam ƒ700. Totaal der 5e afd. geraamd ƒ1400, werk. uitgeg. ƒ1351.25, overschot 48.75. Afd. VI. Kosten van het aanleggen en bijhouden van dubbelen der leggers en plans van het kadaster. Art. 1. voor de bijboeking van de leggers en het bijwerken van de plans alsmede voor benoodigd materiëel ger. ƒ70, werk. uitgeg. ƒ66.63, overschot 3.37. Afd. VIL Kosten van het aanleggen en bijhouden van het bevolkings register. Art. 1. Materiëel voor het bevolkings-register ger. 70 werk. uitgeg. 22.72», overschot 47.27». Art. 2. bezoldiging van den beambte voor het bijhouden van dat register 550. Art. 2. Kosten vallende op liet aanleggen en bijhouden van de wijkregisters en op de verdere uitvoering van het wijkreglement. a. Materiëel enz. ger. ƒ170, b. bezoldiging der wijkboden ger. 780, te zamen ƒ950, werk. uitgeg. ƒ832.12», overschot 117.87®. Totaal der 7c afd. ger. 1570, werk. uitgeg. 1404.85, over schot ƒ165.15. Afd. VIII. Kosten van het aanleggen en bijhou den der kiezerslijsten en van het uitoefenen der kiesverrigting. Art. 1. Voor drukkosten en andere benoodigdheden ger. ƒ65, versterkt met ƒ165.68», werk. uitgeg. 230.685. Art. 2. Voor onkosten vallende op de verkiezingen ger. 175, versterkt met 132.07, werk. uitgeg. 307.37. Totaal der 8ste afd. ger. ƒ240, na af- en overschrijving 537.75», werk. uitgeg. 537.75». Afd. IX. Kosten van abonnement op het Staatsblad, Provinciaal blad en aankoop van andere noodzakelijke drukwerken. Art. 1. Voor abonnement op het Staatsblad en het register daarop 4. Art. 2 id. op het Prov. blad metregist^ 12. Art. 3. voor aankoop van andere noodzakelijke drukwerken, a. Ten behoeve van het gemeente-archief ƒ200, b. idem van het Gemeentebestuur ƒ150, te zamen ƒ350. werkelijk uitgegeven ƒ311.87, overschot ƒ38.13. Totaal der 9e afd. geraamd 366, werkelijk uitgegeven ƒ327.87, overschot ƒ38.13. Afd. X. Diverse uitgaven. Art. 1. Zegels van registers, rekeningen, enz. ger. 820, versterkt met 59.46, werk. uitgeg. ƒ879.46. Art. 2. Reis- en verblijfkosten ger. ƒ60, werk uitgeg. ƒ25.06, overschot 34.94. Uitgaven ten behoeve van onderschei dene Coramissiën, de sectie-vergaderingen, enz. ger. 300, ver sterkt met 67.75, werk. uitgeg. 367.75. Art. 4. Advertentie- kosten ger. ƒ250, werk. uitgeg. ƒ221.25, overschot 28.75. Art. 5. Bureau-behoeften van den sted. Architect ger. ƒ70, ver sterkt met 55.75', werk. uitgeg. 125.75». Art. 6. Wegens schrijfloon voor het bijhouden der boeken en regist. op dat bureau ger. ƒ380, versterkt met ƒ13.58, werk. uitgeg. 393.58. Art. 7. Brandstof voor turfwerkerskorenmeters, waagwerkers en dergelijke beambten in hunne wachthuizen, ger. ƒ150, afgeschre ven ƒ140, werk. uitgeg. 3.35, overschot 6.65. Art. 8. Kosten vallende op de verstrekking van statistieke opgaven ter zake den landbouw, de veeteelt, de marktprodueten enz. voor het jaarl. verslag, 95. Totaal der 10e afd. ger. 2125, na af- en over- schrijv. ƒ2181,54», werk. uitgeg. 2111.20», overschot 70.34. Totaal van het 2c hoofdstuk ger. 10.321, na af- en overschrij ving 10,742.16, werk. uitgeg. 10,335.54, overschot 406.62. Hoofdstuk III. Afd. 1. Kosten van de zorg voor de plaatse lijke wegen, straten, pleinen, vaarten en andere plaatselijke wer ken, in den omvang bij art. 179/i der Gemeentewet aangeduid. Art. 1. Onderhoud van wegen, straten, enz. a. Puin- en schil- wegen ger. ƒ500; b. straatwegen naar de Bontekoe en begraaf plaats ger. ƒ200; c. Harlinger- en Sneeker trekwegen ger. ƒ1350; d. leuningen, sluitboomen, palen, enz. ger. 300e. straten, plei nen en kaden ger. ƒ4000; kolken en riolen ger. ƒ500; te zamen ger. ƒ6850, afgeschreven 2075, werkel. uitgeg. ƒ4773.78. overschot 1.22. Art. 2. Onderhoud van vaarten, waterleidingen,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1866 | | pagina 11