130 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening der Ontvangsten en Uitgaven. bruggen, pijpen, enz. a. vaarten en waterleidingen ger. ƒ150:5. beweegbare bruggen ger. ƒ541; c. vaste bruggen ger. ƒ283; d. stcenen bogen of pijpen ger. ƒ261, e. ponten ger. /100;/. stee- nen en houten wallen, ger. ƒ3000, g. watergordingen, stal ten, enz. ger. ƒ100; te zamen geraamd ƒ4435, afgeschreven 733, werk. uitgeg. ƒ3967.83, overschot 0.17. Art. 3. Onderhoud van plantsoenen, a. Aankoop van plantsoenen ger. 300b. voor arbeidsloonen aan werklieden ger. ƒ500; te zamen ger. 800, afgeschr. 170, werk. uitgeg. 625.32', overschot 4.67*. Art. 4. Onderhoud van pompen, putten, den vijver en aanbehooren. a. Pomp en aan beboerende bij den vijver ger. 50. b. pompen en putten tot algemeen gebruik ger. 375. c. secreten en water plaatsen ger. ƒ176. d. Reglement- en aanplakborden en reddings middelen bij ijs ger. ƒ120, te zamen ger. ƒ721, afges. ƒ100, werk. uitgeg. ƒ602.295 overschot ƒ18.705. Art. 5. Kosten van het opzamelen van puin, straat wieden, strooijen des winters, sneeuwscheppen en bijthakken. a. arbeidsloonen voor het opzame len van puin, het reinigen der publieke sti aten en pleinen, sneeuw scheppen, bijthakken enz. ger. 1450, b. straatwieden, strooijen en buitengewoon sneeuwscheppen ger. 425, te zamen ger. 1875, afges. ƒ100, werk. uitgeg. 1,770.94. overschot ƒ406. Art. 6. Onderhoud van torens, klokken, uur- en speelwerken, a. torens ger. 375, b. klokken en uurwerken, benoodigdheden voor de tijdregcling enz. ger. ƒ100, c. opwinden, regelen en schoonhou den van uur- en speelwerken ger. 415, d. bezoldiging van den klokkenist ger. ƒ150, e. id. van de klokluiders ger. ƒ198, te zamen ger. ƒ1238, afger. 165, uitgeg. 1,070.88',oversell, 2.II5. Art. 7. Onderhoud van de veemarkt ger. ƒ75, versterktmc^ 90, werk. uitgeg. 161,OS, overschot 3.92. Art. 8. Onderhoud van de turfwerkersbanen en de verblijven van de waagwerkers en koren meters ger. ƒ90, werk. uitgeg. 64.63, overschot 25.37. Art. 9. Onderhoud van den oude manége en bijbehoorende stal géjr 50, werk. uitgeg. 26.63, overschot 23.37. Art. 10. Kosten van onderhoud en aankoop van gereedschappen van de fabricage, ger. ƒ500, afges. ƒ185, werk. uitgeg. ƒ314.71, overschot ƒ0.29. Art. 11. Kosten der straatverlichting met gas, a. gewone kosten der verlichting, volgens contract voor 9 maanden ger. ƒ7125, b. kosten van verandering of verplaatsing van toestellen ger. 150, c. buitengewone kosten van verlichting met gas, buiten contract voor 9 maand, ger. 300d. kosten der verlichting over het 4e kwar taal ger. ƒ2200, e. olie verlichting met het onderhoud der daar toe benoodigde toestellen ger. ƒ100, tc zamen geraamd ƒ9875, werk. uitgeg. 12,686.85, versterkt met 2,811.85. Art. 12. Aan leg en onderhoud van ijsbanen 25. Totaal der 1ste afd. ger. 26,534, na af- en overschrijving ƒ26,173.85, werk. uitgeg. ƒ26,064.955, overschot ƒ108.895. Afd. II Kosten van het aanleggen en onderhouden der algemcene begraafplaats en van verstrekte begrafenis. Art. 1. Gewoon onderhoud a. van ge bouwen en van de begraafplaats zelve ger. 377, b. van de ge reedschappen en meubelen ger. ƒ280, te zamen ger. 657, werk. uitgeg. 597,95, overschot 59,05. Art. 2. Bezoldiging der beambten ƒ800. Art. 3. a. daggelden van de opzieners, lijk bezorgers en buitengewone werklieden ger. 2200, b. onderschei dene andere uitgaven ger. 100, te zamen ger. 2300, afges. ƒ200, werk. uitgeg. 2,081.855, overschot ƒ18.143. Totaal der 2e afd. geraamd 3757, na af- en overschrijving 3,557, werk. uitgeg. 3,479.805, overschot 77.195. Afd. III. Kosten van verstrekte diensten aan de stadswaag en van het onderhoud van deze. Art 1Kosten van verstrekte diensten a. bezoldiging van den waagmeester ger. 450, b. id. van de weegers en weegsters ger. 445.60, c. uit te betalen wcrkloonen aan de waagwerkers ger. ƒ2450, te zamen ger. 3,345.60 werk. uitgeg. 3340, over schot 5.60. Art. 2. Onderhoud van het gebouw en de ge reedschappen ger. 75, versterkt met ƒ130.98, werk. uitgeg. ƒ205,98. Totaal der 3e afd. geraamd ƒ3,420.60, na af- en overschrijving 3,551.58, werkelijk uitgegeven 3,445.98 over schot ƒ5.60. Afd. IV. Kosten van aanleg of verbetering van gemeente-wegen, straten, bruggen, waterleidingen, kaden, wallen, pleinen, grachten, gebouwen en andere soortgelijke inrigtingen. Art. 1. Stichting van een schoolgebouw voor middelbaar onder wijs, a. aankoop voor daartoe benoodigde gebouwen met de kos ten op dien aankoop vallende ger. ƒ13.000, b. kosten van aan bouw ger. 60,000, te zamen geraamd ƒ73,000 afges. ƒ5000, werk. uitgeg. 20,195.44, overschot ƒ47,804,56. Art. 2. Ver grooting van dc tusschenschool le kl. ger. ƒ1500, afgeschreven J 1500. Art. 3. Demping van de Nieuweburen van af dc Munnekemuurstraat tot aan dc Dubbele pijp ger. 20,000, ver sterkt met 5100, werkel. uitgeg. ƒ22,602,435, overschot ƒ2,497.565. Art. 4. Kosten van verlegging van de dubbelepijp, me morie. Art. 5. Verbetering van de uit- en invaart bij dc voorm. Ilock- sterpoort ger. ƒ18,000, versterkt met 316, werk. uitgeg. ƒ18,315.71, overschot 0.29. Art. 6. het maken van een wal- muur van bestrating op het Vliet, ter plaatse van de scheepshel ling, ger. ƒ1500, afges. 180, werk. uitgeg. 1,318.63', over schot 1,365. Art. 7. stichting ecner tusschenschool op of in de nabijheid van het Vliet, ger. 13,000, werk. uitgeg. 11,677.46, afgeschreven ƒ1,320, overschot ƒ2.54. Art. 8. Aanbouwvan pu blieke secreten en waterplaatsen ger. 500, afgeschreven 500. Art. 9. Als boven van publieke putten ger. ƒ500, werk. uitgeg. 474.19, overschot 25.81. Art. 10. Naambordjes op de hoe- ken der straten ger. 510, werk. uitgeg. 503.48, overschot6.52. Art. 11. kosten \an overname der gasfabriek ger.142.500, werk uitgeg. 115,695.225, overschot 26,804.77'. Art. 12. id. van uitbreiding of vergrooting der gasfabriek, memorie. Art. 13. Aanbouw van vertrekken voor kinderen in het Armhuis en het geen daarmede in verband staat, ger. 11,000, werk. uitgea ƒ9,445.95, overschot 1,554.05. Art. 14. kosten van aankoop van grond tot uitbreiding of vergrooting der stad ger. 50,260, ver sterkt met J 108.91', werk uitgeg. 60,374.91». Art. 15. Aan koop van materieel en grondstoffen in voorraad bij de gasfabriek, ger. 20,000, werk. uitgeg. 18,788.35', overschot/1,211.64'. totaal der 4e afd. geraamd 352,276, na af- en overschrijving 349,300.91s, werk. uitgeg./269,391.79', overschot./79,909.12. Afd. V. kosten van verstrekte diensten aan de visckmarkt en van het onderhoud van deze. Art. 1. a. bezoldiging van den visch- afslager ger. /240, b. id. van den vischopbrenger ger. 40, c. uitkeering ad 2% van de bruto opbrengst aan den vischafslngcr ger. /160, d. als boven ad l®/0 aan den vischopbrenger ger. J 80, e. uitgaven aan den omroeper, de aanzegsters en wegens an dere kosten ger. 80, tc zamen geraamd 600, versterkt met 89,84', werk. uitgeg. 689.84'. Art. 2. Onderhoud van de vischmarkt, ger. 20, uitgeg. nihil, overseh. ƒ20. Totaal der 5e afd. ger. 620, na af- en overschrijving ƒ709.84', werk. uitgeg. 689.84', overschot ƒ20. Afd. VI. kosten van de gasfabriek. Art. 1. Aankoop van grondstoffen voor het 4e kwartaal ger. ƒ5,680, werk. uitgeg. 5,628.65', overschot ƒ51,34'. Art. 2. Bezoldiging van personeel ger. ƒ2525, werk. uitgeg. 2,432.10, overschot J 92.90. Art. 3. Onderhond van gebouwen en lasten ger. 1,095, werk. uitgeg./1,074.74', overschot/20,25'. Art. 4. Diverse andere uitgaven ger. ƒ700, werk. uitgeg. 659.81', overschot ƒ40.18'. Art. 5. Onderhoud van werktuigen voor de fabricage ger. ƒ1500, werk. uitgeg. 1,496.02, overschot ƒ3.98. Totaal der 6e afd. geraamd 11,500, werk. uitgeg./11,291.38', overschot ƒ208,66'. Totaal van liet 3c hoofdstuk, geraamd ƒ398,107.60, na af- en overschrijving 394,793.19, werkelijk uit gegeven ƒ314,463.71', overschot ƒ80,329.47'. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Rekening der Ontvangsten Uitgaven. 131 Hoofdstuk IV. kosten van brandweer. Art. 1. a. onderhoud van het materieel en bewaarplaatsen daarvoor, ger. ƒ1425, b. kosten van voorzorgmaatregelen ger. 200, id. beheer ger. 860, a. belooningen en vergoedingen van het personeel bij de brand spuiten, de bergers en redders en den bode ger. ƒ2811, e. aan schaffing van een nieuwe spuit ger. ƒ2500 id. van een re cipiënt mobile ger. 225, g. id. voor een bewaarplaats voor red- dingstoestcllcn memorie, te zamen ger. ƒ8021, afges, ƒ4550, werk. uitgeg. ƒ3,466.825, overschot ƒ4,175. Totaal van het 4e hoofdstuk, ger. 8021, na af- en overschrijving 3471, werk. uitgeg. ƒ3,466.825, overschot 4.175. Hoofdst. V. Kosten van het onderhoud der gemeente-eigendom men en de wegens die eigendommen verschuldigde lasten. Art. 1. Voor vertimmering en onderhoud van huizen, a. de herberg de klan- derij ger. ƒ250, b. de woningen in de Hania- en Yvobrouwcr- steeg en op het Iloekster kerkhof ger. ƒ145, c. de huizen inde Hoogstraat, Klokstraat en Doelestraat met het kantoor van waar borg ger. 232, d. turfschuren, smids- verf- en timmerwinkels, ger. 220, e. kantoor en woonhuis van den Architect ger. 190, voorm. infirmerie en wachthuisjes der commiezen ger. ƒ490, g. gebouwen in den stadstuin met tuin cn aanbehooren ger. 860, h. huis op den hoek van den Eewal, I 36, ger. ƒ110, ■i. huis bij de Korenmarkt I 3, ger. ƒ85, k. de hulpbeurs I 37, ger. 220, 1. huis I 2, ger. ƒ110, m. id. N 196, ger. ƒ20, n. id. 35, ger. ƒ540, o. Israël, armenschool, ger. 25, p. brug wachterswoningen ger. ƒ100, te zamen geraamd 3597, versterkt met ƒ140, werk. uitgegeven 3734.505, overschot 2.49'. Art. 2, grondlasten enz. wegens de aan dc gemeente behoorende eigen dommen ger. ƒ2300, versterkt met 80, werk uitgeg. ƒ2378,10, overschot ƒ1,90. Art. 3. huur van een stuk gronds tot berging van dc haardasch en vuilnis ƒ100. Art. 4. kosten wegens brand verzekering ger. ƒ100, versterkt met ƒ18.415, werk. uitgeg ƒ118,415. Art. 5. Dijk- en polderlastcn memorie. Art. 6. kos ten vallende op verpachtingen, ger. 50, werk. uitgeg. ƒ44.655, overschot 5.34'. Art. 7. Id. op de ontvangst van renten, ger. ƒ56, werk. uitgeg. 43.10, overschot 12.90. Totaal van het 5e hoofdstuk ger. ƒ6204, na af- en overschrijving 6441.41', werk. uitgeg. 6418.775, overschot, 22.64. Hoofdstuk VI, Afd. 1. Kosten der Kamer van koophandel cn fabrieken. Art. 1. Toelage aan de Kamer, ƒ300. Afd. 2. Kosten der plaatselijke gezondheidspolicie. Art. 1. Toelage aan de Commissie van geneesk. toevoorzigt, 50. Art. 2. Jaarwedde van de keurmeesters van het vleesch en de visch, 500. Art. 3. Kosten ten behoeve van het bureau van inenting cn herënting, ƒ100. Art. 4. Diverse uitgaven, ger. 20, werk. uitgeg. 12.60, overschot 7.40. Totaal der 2e afd. geraamd ƒ670, werk. uitgeg. ƒ662.60, overschot ƒ7.40. Afd. III. Kosten der zorg voorde openbare veiligheid. Art. 1. Kosten van politie, a. jaarwedde van den inspecteur en de politiedienaars, ger. 11,200, b. klee ding en wapening der politiedienaars, 730, c. diverse kosten van politie ger. 300, d. bureaukosten ger. 250, e. voor brand stollen ger. ƒ150, voor licht en flambouwen ger. ƒ150, g. gewoon onderhoud van de nachtwachthuisjes, het lokaal van de nachtwacht en gereedschappen, ger ƒ145. te zamen ger. 12,925 na af- en overschrijving 12,785, werk. uitgegeven 12,784.63 overschot 0.37. Art. 2. Voor kosten van gijzeling enz. ter zake overtredingen van enkele politie, ger. 40, werk. uitgeg. 33.II5, overschot 6.885. Art. 3. Aandeel der gemeente in de toelage voor de bewaking van politie-gevangencn 16.64. Totaal der 3e af- deeling geraamd ƒ12,981.64, na af- en overschrijving 12,841.64. werk. uitgegeven ƒ12,834.385, overschot 7.255. Afd. IV. kos ten van toezigt en invordering van plaatselijke belastingen. Art. 1. Jaarwedde en belooning van de ambteuaren en toelage voor kubiek-meting bij de stedelijke accijnsen ger. 4,200, ver sterkt met 175, werk. uitgeg. 4,375. Art. 2. Drukloonen der accijns- en andere registers en der aanslag-billctten ten be hoeve van het stedelijk kantoor ger. ƒ150, werk. uitgej ƒ119,62', overschot ƒ30.375. Art. 3. kosten voor het zegelen der registers voor het stedelijk kantoor ger. 550, versterkt me ƒ78.845, werk. uitgeg. ƒ628.845. Art. 4. Perceptie-kosten ter zake de gemeente-opcenten op 's rijks belastingen, ger. 4050, versterkt met 36.555, werk. uitgeg./4,086.555. Art. 5. Bureau kosten van den gemeente-ontvanger, ger. ƒ600, werk. uitgeg. ƒ597.45, overschot 2.55. Art. 6. Voor brandstoffen en licht de wachthuizen der commiezen, ger. 80, werk. uitgeg. ƒ71.95, overschot ƒ8.05. Art. 7. Kosten van gaardering van de belasting op tooneelvertooningen enz. ger. memorie, versterkt met ƒ50, werk. uitgeg. ƒ50. Art. 8. Idem van die op de brug gen a. de ijzeren brug bij de Potmarge nihil, b. id. over de Ilarlingervaart ger. 260, c. bij de voorm. Vrouwenpoort ger. 260, d. id. bij Camstraburen ger. ƒ260, e. de Vlietster- en Boomsbruggen nihil,/', de Irnsumerzijl ger. 416, te zamen ger. 1196, werk. uitgeg. 1191, overschot ƒ5.00. Art. 9. Idem van dc marktgclden nihil. Art. 10. Idem van de kaai- en walgel- den 676. Art. 11. Voor kosten van vervolging ter zake on derscheidene belastingen ger. ƒ150, werk. uitgeg. 104.90, over schot 45.10. Art. 12. Bureau-kosten van den fung. hoofd commies der plaats, belastingen ger. ƒ75, versterkt met/'5.58', werk. uitgeg. 80,585. Art. 13. Kosten vallende op de beschrij ving van den hoofd, omslag ger. ƒ70, werk. uitgeg. 69.80, overschot ƒ0.20. Totaal der 4c afdeeling geraamd 11,797, na af- en overschrijving 12,142.98', werk. uitgegeven ƒ12,051.71, overschot ƒ91.27'. Totaal van het 6e hoofdstuk geraamd ƒ25,748.64, na gedane af- en overschrijving 25,954.62', werk. uitgeg. 25,848.69', overschot ƒ105.93. Hoofdstuk VII. Uitgaven door bijzondere wetten aan de ge meente opgelegd als armwezen, onderwijs, militie, schutterijen, uitkecringen enz. Afd. I. Armwezen. Art. 1. Subsidie aan de stads armekaracr ger. ƒ34,511.90, werk. uitgeg. 31,841.97', overschot 2,669.92'. Art. 2. Id. van het Ned. Israël, armbe stuur ƒ1000. Art. 3. Id. van het stads werkhuis ger. ƒ1175, versterkt met 33.42', werk. uitgeg. 1,208.42'. Art. 4. Jaar wedde van de stads genecshceren, heelmeesters en vroedvrouwen, ƒ2080. Art. 5. Verplegings-, vervangings-, en transport-kosten lo gestichten tc Ommcrschans en Veenhuizen ger. ƒ12,000, versterkt met 265, werk. uitgeg. ƒ12,264.083, overschot ƒ0.915. Art. 6. Voor geneeskundige hulp aan minvermogenden, memorie. Art. 7. Verplegingskosten van arme krankzinnigen ger. 2300, versterkt met ƒ12.74', werk. uitgeg. 2,312.74'. Art. 8. Verplegingskosten in gevangenissen van kinderen van niet ver oordeelde gevangenen ger. ƒ20, werk. uitgcg./l3.61overschot ƒ6.39. Art. 10. Reisgelden aan doortrekkende hulpbehoevenden, begra feniskosten, ten behoeve van minvermogenden enz., ger. ƒ600, afgeschreven 275, werk. uitgeg. 321.60', overschot ƒ3.39'. Art. 11. Kosten van het Stads Ziekenhuis ger. 5860, afge schreven ƒ900, werk. uitgeg. 4954.63,,overschot 5.37. Art. 12. Kosten van onderhoud en uitbesteding van wcczen beneden le 6 jaren, ger. 800, afgeschreven 145, werk. uitgeg. 652.83, overschot 2,17. Art. 13. Intrede-gelden voor arme weezen die in het Old Burger weeshuis worden opgenomen, ger. 220, werk. uitgeg. ƒ160, overschot 60. Art. 14. Onderhoud van gebou wen voor armen-inrigtingen, a. gewoon onderhoud van het stads armenhuis, benevens het locaal voor de armvoogden en de wo ning van den bode, ger. 365, b. id. van het Stads Ziekenhuis en de bergplaats van turf, ger. 402, c. id. van het Soephuis ger. 90, d. id. van het werkhuis ger. ƒ300, te zamen ger. 1157, versterkt met 247, werk. uitgeg. 1393.85', overschot ƒ10.14'. Art. 15. Teruggaaf van hetgeen als onderstand aan armen in de gemeente domicilie van onderstand hebbende, elders is verstrekt, memorie. Totaal der 1ste afd. ger. 61,723.90, na af- en overschrijving 60,962.07, werk. uitgeg. 58,203.76, overschot 2758,31. Afd. II. Onderwijs. Art. 1. Stedelijk gym nasium, a. jaarwedden van de docenten ger. ƒ5610, b. toelagen boven de jaarwedden volgens art. 10 der bepalingen ger. 1300, c. verdere kosten van het onderwijs ger. ƒ800, tc zamen ger. ƒ7710, afgeschreven ƒ1100, werk. uitgeg. 6512.34', overschot 97.65'. Art. 2. Fransche dag- en kostscholen, a. jaarwedde van onderwijzers en onderwijzeressen ger. ƒ1100, b. uitkeeringen aan den hoofdonderwijzer en de hoofdonderwijzeres in de fransche scholen voor de hen aankomende schoolgelden, ger. 6656, c.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1866 | | pagina 12