153 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN, Oldebcrkoop, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer ge meente, van 26 April 1855 en van den Raad der gemeente Oost stellingwerf van 10 April 1855, afgekondigd in Ooststellingwerf 26 en te Leeuwarden 27 Mei 1855. 2. Verordening op liet beurtveer tusschcn de gemeenten Am sterdam en Leeuwarden, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 2-4 Mei 1855 en van den Raad der gemeente Amsterdam van 11 Julij 1855, afgekondigd te Amsterdam 1 en te Leeuwarden 4 Sept.. 1855, gewijzigd bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 13 Junij 1861 en van den Raad der gemeente Amsterdam van 16 Mei 1861, afgekondigd te Amster dam 26 Sept. en te Leeuwarden 8 Oct. 1861. 3. Reglement voor het scheepsvoer tusschcn Leeuwarden en Steenwijk vice versa, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 9 Aug. 1855 en van den Raad der gemeente Steenwijk van 26 Junij 1855, afgekondigd te Steenwijk 5 en te Leeuwarden 9 October 1855. 4. Reglement voor het veer van Groningen op Leeuwarden vice versabestaande onder den naam van het Kluinschip, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 1 Junij 1825 en van den Raad der gemeente Groningen van 6 Junij 1825. afgekondigd 19 Dec. 1825, gewijzigd bij besluit van den Jtaad dezer gemeente van 19 Junij 1856, afgekondigd 26 Julij 1856. 5. Reglement op het beurtveer tussehen Leeuwarden en Kou- dura, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 25 Sept. 1856 en van den Raad der gemeente Hemclumer Oldc- phaert en Noordwolde van 6 Sept. 1856, afgekondigd in de gemeente Ilemelumer Oldephaert en Noordwolde 30 Oct. en te Leeuwarden 18 Nov. 1856. 6. Reglement op de bcurtveren tusschcn Leeuwarden en de dorpen Deersura, Irnsum, Poppingawier, Rauwerd en Tersooi, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 17 Nov. 1856 en van den Raad der gemeente Rauwerdcrhem van 25 Oct. 1856, afgekondigd te Leeuwarden 8 en in de gemeente Rauwerderhem 13 Dec. 1856. 7. Reglement op het beurtveer tussehen Leeuwarden en Lang weer, gemeente Doniawerstal, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 13 Nov. 1856 en van den Raad der gemeente Doniawerstal van 24 Oct. 1856, afgekondigd te Leeu warden 8 en in de gemeente Doniawerstal 12 Dec. 1856. 8. Reglement op het beurtveer tussehen Hindeloopcn en Leeuwarden vice versa, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 17 Nov. 1856 en van den Raad der gemeente Ilindeloopen van 15 Nov. 1856, afgekondigd te Leeuwarden 8 eu te Hindeloopcn 13 Dec. 1856. 9. Reglement op het beurtveer tussehen Leeuwarden en Balk, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 27 Nov. 1856 en van den Raad der gemeente Gaastcrland van 1 Oct. 1856, afgekondigd te Leeuwarden 30 en in de gemeente Gaasterland 31 Dec. 1856. 10. Verordening op het beurtveer tussehen Leeuwarden en Akkrum, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 11 Dec. 1856 en van den Raad der gemeente Utingcradeel van 4 Dcc. 1856, afgekondigd te Leeuwarden 8 en in de gemeente Utingeradeel 10 Jan. 1857. 11. Verordening op het beurtveer tussehen Leeuwarden en Oldcboorn, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 11 Dcc. 1856 en van den Raad der gemeente Utingeradeel van 4 Dec. 1856, afgekondigd te Leeuwarden S en in de gemeente Utingeradeel 10 Jan. 18 57. 12. Verordening op het beurtveer tussehen Leeuwarden en Wolvcga, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 11 Dcc. 1856 en van den Raad der gemeente Wcststelling- werf var. 7 Nov. 1856, afgekondigd te Leeuwarden 8 Jan. en in de gemeente Weststellingwerf 20 Febr. 185-7. Zitting van Dingsdag 4 September 1866. 13. Verordening op het beurtveer tussehen Leeuwarden en Opeindc, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 8 Jan. 1857 en van den Raad der gemeente Smallingcrland van 9 Deo. 1856, afgekondigd te Leeuwarden 27 Jan. cu inde gemeente Smallingerland 3 Febr. 1857. 14. erordening op het beurtveer tussehen Leeuwarden eu Oudega en Nijega in Smallingerland, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 8 Jan. 1857 en van den Raad der gemeente Smallingerland van 9 Dec. 1856, afgekondigd tc Leeuwarden 27 Jan. en in de gemeente Smallingerland 3 Febr. 1857. 15. Verordening op het beurtveer tusschcn Leeuwarden en Rottcvalle, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente vau 8 Jan. 1857 en van den Raad der gemeente Smallingerland van 9 Deo. 1856, afgekondigd tc Leeuwarden 27 Jan. en in de gemeente Smallingcrland 3 Febr. 1857. 16. Verordening op het beurtveer tussehen Leeuwarden en Makkum, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 8 Jan. 1857 en van den Raad der gemeente Wonseradeel van 24 Dec. 1S56, afgekondigd te Leeuwarden 27 Jan. en in (le gemeente Wonseradeel 19 Febr. 1857. 17. Verordening op het beurtveer tussehen Leeuwarden en (lo in de gemeente Leeuwarderadeel gelegene dorpen en plaatsen Hijum, Finkura, de oude Leije, Stiens, Wirdum, Wijtgannl, Brit- sum, Swiohum cu Goutum, Ilempens, Cornjtim en Jelsuin, vast gesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 22 Jan. 1857 en van den Raad der gemeente Leeuwarderadeel van 17 Dec. 1856, afgekondigd tc Leeuwarden 21 Febr.cn in de gemeente Leeuwarderadeel 29 Maart 1857. 18. Reglement op de bcurtveren tussehen Leeuwarden cu Woudsend en Ileeg, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 12 Maart 1857 en van den Raad der gemeente Wij ra britse rad cel van 17 Febr. 1857, afgekondigd tc Loei» warden 17 eu in de gemeente Wijmbritseradool 21 April 1857. 19. Verordening op de bcurtveren tussehen Leeuwarden en het Bildt, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente- van 26 Maart 1857 en van den Raad der gemeente het Bildt van 11 Maart 1857, afgekondigd te Leeuwarden 17 en in de gemeente het Bildt 19 April 1857, gewijzigd a. bij do Verorde ning, wijzigende art. 7 litt. b van die op de bcurtveren tussehen Leeuwarden en het Bildt, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 26 Nov. 1857 en van den Raad der ge meente het Bildt van 7 Nov. 1857, afgekondigd te Leeuwarden den 13 en in de gemeente het Bildt 28 Dcc. 1857 b. bij de Verordening, wijzigende art. 7 litt. a van die op de bcurtveren tussehen Leeuwarden en het Bildt, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 27 Sept. 1860 en van den Raad der gemeente het Bildt vau 4 Sept. 1860, afgekondigd te Leeu warden 9 en in de gemeente het Bildt 14 Oct. 1860; c. bij besluit van den Raad dezer gemeente van 22 Junij 1863 en van den Raad der gemeente het Bildt 16 Mei 1863, afgekondigd to Leeuwarden 13 en in do gemeente het Bildt 23 Aug. 1863. 20. Verordening op de beurtveren tussehen Leeuwarden en de dorpen Grouw, Warga, Wartena, Roordaliuizum cn Idaard vastgesteld bij besluiten van den Raad (lezer gemeente van 12 Maart 1857 en van den Raad der gemeente Idnarderadecl van 10 Maart 1857, afgekondigd te Leeuwarden 17 April en in de gemeente Idaarderadcel 20 Junij 1857. 21. Reglement op de bcurtveren tusschcn Leeuwarden en do dorpen en buurten der gemeente Tietjerksteradeel, met name: Wijns, cn Bartlehicm, Oudkerk, Oenkerk, Giekerk, Jtijpcrkcrk, Tietjerk cn Hardegarijp, Suawoudc, Bcrgum, Bergumcrnicuwstad Veenwoudstcrwal, onder het behoor van Bergnm, Eestrum, Oostcr- mecr, Suaraecr, G;mjp en Eernewoude, vastgesteld bij besluiten van den Rand dezer gemeente van 26 Maart 1857 en van den Raad der gemeente Tietjerksteradeel van 20 Nov. 1856 cn 2S GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zi Febr. 1857, afgekondigd te Leeuwarden 17 April en in de gemeente Tietjerksteradeel 30 Mei 1857, gewijzigd bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 3 Sept. 1861 en van den' Raad der gemeente Tietjerksteradeel 12 Sept. 1861, afgekondigd in de gemeente Tietjerksteradeel 22 April en te Leeuwarden 5 Mei 1863. 22. Verordening op het beurtveer tussehen Dragten en Leeu warden en Sneek, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 9 April 1857, van den Raad der gemeente Smal lingerland van 23 Maart 1857 cn van den Raad der gemeente Sncck van 30 Maart 1857, afgekondigd te Sn3ek 5 Mei, tc Leeu warden 11 Julij cn in de gemeente Smallingerland 27 April 1857. 23. Verordening op het beurtveer tussehen Sloten en Leeu warden, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 30 April 1957 en van den Raad der gemeente Sloten van 15 April 1857, afgekondigd te Sloten den 27 en te Leeuwarden 28 Mei 1857. 24. Reglement op de beurtveren tusschcn Leeuwarden en Kollum, Kolluraerzwaag cn Huis ter Noord, vastgesteld bij beslui ten van den Raad dezer gemeente van 30 April 1857 en van den Raad der gemeente Kollumerland en Nieuw-Kruisland van 20 April 1857, afgekondigd te Leeuwarden 28 Mei en in de gemeente Kollumerland cn Nieuw-Kruisland 20 Julij 1857. 25. Verordening op het beurtveer tussehen Sraallc-Ec, Bcct- sterzwaag, Beets, Oltcrterp, Boornbergum en Korte Hemmen cn Leeuwarden, vice versa, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 14 Mei 1857, van den Raad der gemeente Opsterland van 14 Maart 1857 en van den Raad der gemeente Smallingerland van 2 Mei 1857, afgekoudigd te Leeuwarden 15 en in de gemecuten Opsterland en Smallingerland 27 Junij 1857, gewijzigd: a. bij besluiten van den Raad (lezer gemeente van den 15 April 1858, van den Raad der gemeente Opsterland van 20 Maart 1858 en van den Raad der gemeente Smallinger land van 22 Mei 1858, afgekondigd te Leeuwarden 24 Junij, in de gemeente Smallingerland 28 Junij en in de gemeente Op sterland 14 Julij 1858; b. ten gevolge der Verordening op het beurtveer tussehen Beets, Bcetsterzwaag en Oltcrterp en Leeuwar den vice versa, hierna sub no. 44 vermeld. 26. Reglement op het beurtveer tussehen Leeuwarden en Hec- renveen, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 14 Mei 1857 en van den Raad der gemeente Schoterland van 29 April 1857, afgekondigd te Leeuwarden 15 Junij en in de gemeente Schoterland 7 Julij 1857. 27. Reglement op het beurtveer tussehen Leeuwarden cn de in de gemeente Achtkarspelen gelegene dorpen en plaatsen Bui tenpost, Tvvijzel, Kooten, Surhuistcrveen, Friesch Stroobos en Sur- huizum en Augustinusga, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 6 Junij 1857 en van den Raad der ge meente Achtkarspelen van 29 Dcc. 1856, afgekondigd te Leeu warden 22 Junij en in de gemeente Achtkarspelen 8 Julij 1857. 28. Reglement en vrachtlijst van het beurtveer, varende van Workura op Leeuwarden, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 20 Mei 1857 en van den Raad der gemeente Workurn van 23 April 1857, afgekondigd te Leeuwarden 22 Ju nij en te Workum 11 Julij 1857. 29. Reglement op het beurtveer tusschcn Stavoren cn Leeu warden vice versa, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 8 Augustus 1856 en van den Raad der gemeente Stavoren van 15 Julij 1857, afgekondigd tc Stavoren 13 en te Leeuwarden 17 Augustus IS57. 30. Reglement op de beurtveren tussehen Leeuwarden en Gor- redijk en van Gon'cdijk op Leeuwarden, vastgesteld bij besluiten vau den Raad dezer gemeente van 12 Oct. 1857 en van den Raad der gemeente Opsterland van 29 September 1857 afgekon digd te Leeuwarden 30 Nov. en in de gemeente Opsterland 19 Dcc. 1857. ;ting van Dingsdag 4 September 1866. 159 31. Verordening op het beurtveer tusschcn Tzum cn Leeu warden, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 12 Nov. 1857 en van den Raad der gemeente Franekera- decl van 3 Oct. 1857, afgekondigd te Leeuwarden 30 Nov. cn in de gemeente Franekeradeel 7 Dec. 1857. 32. Reglement op de beurtvcren tussehen Leeuwarden en in de gemeente Mcnaldumadeel gelegene dorpen cn plaatsen Beet gum, Bcctgumcrmolcn, Bcrlikum, Blessum, BoxumDeinum Di'onrijp en Hoornbrug, Engelura en Franjeburcn, Marssum, Mc- naldura en Wier, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 10 Dcc. 1857 en van den Raad der gemeente Menaldumadeel van 24 Nov. 1857, afgekondigd te Leeuwarden 11 Jan. cn in de gemeente Menaldumadeel 13 Febr. 1858. 33. Verordening van politie op het trekveer tussehen Leeu warden en Dokkura vice versa, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 23 Dec. 1857, cn van den Raad der gemeente Dokkum van 24 Nov. 1857, afgekondigd 2 Febr. 1858, gewijzigd: bij besluiten: a. van den Raad dezor gemeente van 9 Sept. 1858 en van den Raad der gemeente Dokkum van 26 Oct. 1858, afgekondigd te Dokkum 22 Nov. eu tc Leeuwar den 6 Dcc. 1858; b. van den Raad dezer gemeente van 28 April 1864 en van den Raad der gemeente Dokkum 20 Mei 1864, afgekondigd te Leeuwarden 7 en te Dokkura 8 Junij 1864. 34. Verordening van politie op het trekveer tussehen Leeu warden cn Sneek vice versa, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 10 Junij 1S58 en van den Raad der gemeente Sneek van 31 Mei 1858, afgekondigd te Leeuwarden 6 en te Sneek 9 Julij 1858. 35. Verordening op do bcurtveren tusschcn de dorpen Rinsu- magccst, Bird aard, het. Smidshuis, Driesum, Dantumawoude, Ak- kerwoude, de Yalora, Vccnwouden en Zwaagwcsteinde en de stad Leeuwarden, vice versa, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 21 Junij 1858 cn van den Raad der gemeen te Danturaadccl van 6 Mei 1858, afgekondigd tc Leeuwarden 14 en in de gemeente Dantumadecl 24 Julij 1858. 36. Reglement op de beurtveren tussehen Jjceuwarden en Ferwerderadecl en Dokkum cn Ferwcrderadeel, vastgesteld bij be sluiten van den Raad dezer gemeente van 8 Julij 1858, van den Raad der gemeente Ferwerderadeel van 19 Junij 1S58 cn van den Raad der gemeente Dokkum van 31 Aug. 1858, afgekon digd te Dokkum 30 Sept. tc Leeuwarden 1 Oct. en in de ge meente Ferwerderadecl 6 Oct. 1858. 37. Verordening van politic op het trekveer tussehen Frane- ker en Leeuwarden, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 9 Dec. 1858 en van den Raad der gemeente Fra- neker van 6 Nov. 1858, afgekondigd te Leeuwarden 27 Jan. en tc Francker 3 Maart IS59. 38. Verordening op het beurtveer tussehen Ilaulcrwijk, Bak- keveen, Siegcrswold, Ureterp op Dragten en op Leeuwarden, vi ce versa, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 27 Jan. 1859, van den Raad der gemeente Opsterland van 2 Dec. 1858, van den Raad der gemeente Ooststellingwerf van 21 Dec. 185S en van den Raad der gemeente Smallingcrland van 13 Jan. 1859, afgekondigd in de gemeente Smallingerland 28 Febr. te Leeuwarden 1 Maart, in de gemeente Ooststelling- werf 10 April cn in de gemeente Opsterland 14 Mei 1859. 39. Verordening ven politie op het beurtveer tussehen Olde- markt en Leeuwarden vice versa, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 9 Sept. 1S5S en van den Raad der gemeente Oldemavkt van 19 Oct. 1S58, afgekondigd te Leeu- warden 14 cn tc Oldemarkt 18 Junij 1859. 40. Reglement op de beurtveren tussehen Leeuwarden cn Dok kum en de dorpen in de gemeente Westdongcradeel, vastgesteld bij besluiten van den Raad dezer gemeente van 14 April 1859, van den Raad der gemeente Dokkum van 31 Maart 18 59 cn

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1866 | | pagina 26